Kiedy jazda samochodem po alkoholu jest wykroczeniem?

Jazda samochodem po alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 § 1 k.w. gdy alkomat wskaże wynik co najmniej 0,10 mg/l alkoholu, natomiast górna granica, gdy mamy jeszcze do czynienia z wykroczeniem wynosi 0,25 mg/l alkoholu. Natomiast w przypadku badania krwi wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,2 promila, natomiast górna granica to 0,5 promila. Przekroczenie przez kierowcę wyniku 0,25 mg/l alkoholu lub 0,5 promila stanowi już przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 lub 4 k.k.

W artykule Konsekwencje za jazdę po alkoholu szczegółowo opisujemy co grozi kierującemu za jadę po alkoholu.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kiedy jazda samochodem po alkoholu jest przestępstwem?

Jazda samochodem po alkoholu jest przestępstwem z art. 178a § 1 k.k. jeżeli u kierującego, który został zatrzymany przez Policję alkomat wskaże wynik co najmniej 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast jeżeli kierowca odmówi badania alkomatem lub nie jest w stanie wydmuchać odpowiedniej ilość powietrza u kierowcy przeprowadza się badanie krwi, wówczas jeżeli stężenie alkoholu we krwi badanego przekroczy 0,5 promila mamy do czynienia z przestępstwem.

W artykule Konsekwencje za jazdę po alkoholu szczegółowo opisujemy co grozi kierującemu za jadę po alkoholu.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co to jest stan po użyciu alkoholu?

Definicja stanu po użyciu alkoholu znajduje się w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia gdy:

 • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy badanego alkomatem wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l

 • zawartość alkoholu we krwi u kierowcy, od którego została pobrana krew wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila.

Więcej na temat o wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu znajduje się w artykule Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co to jest stan nietrzeźwości?

Definicja staniu nietrzeźwości znajduje się w art. 115 § 16 k.k. zgodnie z którą, ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia gdy:

 • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy badanego alkomatem przekracza 0,25 mg/l

 • zawartość alkoholu we krwi u kierowcy, od którego została pobrana krew przekracza 0,5 promila

W artykule Konsekwencje za jazdę po alkoholu szczegółowo opisujemy co grozi kierującemu za jadę po alkoholu.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co grozi kierującemu za jazdę po alkoholu?

Konsekwencje jakie grożą kierowcy za jazdę po alkoholu, zależą od tego czy popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. czy wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Za przestępstwo jazdy po alkoholu grozi:

 • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2

 • utrata prawa jazdy od 3 do 15 lat

 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi:

 • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)

 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

W artykule Konsekwencje za jazdę po alkoholu szczegółowo opisujemy co grozi kierującemu za jadę po alkoholu.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jak należy przeliczać mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi kierującego samochodem?

Celem niniejszego artykułu jest opisanie jak przeliczyć poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, jeżeli urządzenie, którym zostaliśmy przebadani podaje wynik w mg/l.

Policja, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, organy służb celnych, a w przypadku żołnierzy żandarmeria wojskowa może przeprowadzić badanie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, urządzeniami przeznaczonymi do tego celu.

Do badania trzeźwości kierujących pojazdami Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

 • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu

 • Alkometr A 2.0 – stacjonarny analizator wydechu

To dwa powszechnie używane przez Policję alkomaty służące do badania trzeźwości kierujących pojazdami, których wyniki są dowodem w sprawach karnych o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu.

Obydwa alkomaty: Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 są wyposażone w drukarkę, która drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości. Wydruki te Policjant dołącza do protokołu badania trzeźwości. Dokument ten znajduje się w aktach sprawy karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Urządzenia przenoście najczęściej podają wynik w mg/l, natomiast urządzenia stacjonarne mogą wskazać alkohol w mg/l oraz ‰ (promilach) w zależności od modelu i kategorii urządzenia.

Funkcjonariusz, po dokonaniu badania wpisuje do protokołu kontroli wynik badania zazwyczaj w takim protokole wskazywany jest wynik w mg/l.

Jak więc można go przeliczyć na promile ?

Przelicznik mg/l na promile: 1 mg/l = 2,1 ‰ (promila)

czyli wartość w mg/l trzeba pomnożyć przez 2.1 aby otrzymać promile

np. 0,25 mg/l x 2.1 = 0,525 promila

Należy wskazać, że Sąd rozpoznający daną sprawę, bierze pod uwagę wyniki jakie podaje urządzenie, którym została przebadana osoba, jeżeli urządzenie podało wynik w promilach to Sąd rozpoznający sprawę korzysta z promili, a jeżeli wynik badania trzeźwości został podany w mg/l, to wówczas Sąd posługuje się tą jednostką.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 38 komentarzy

Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie trzeźwości alkomatem kierującego pojazdem?

Prawidłowe badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Sposób przeprowadzania przez Policję badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu został uregulowany w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr.496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu zmienionego zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

Przeprowadzenie przez Policję badania trzeźwości kierującego pojazdem w sposób niezgodny z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 469 i 738 podważa wiarygodność dowodu z protokołu badania trzeźwości.

Podważenie wiarygodności dowodu z protokołu badania trzeźwości kierującego pojazdem powinno skutkować uniewinnieniem kierującego pojazdem od zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Więcej na temat jak powinno wyglądać prawidłowe badanie trzeźwości kierującego pojazdem znajduje się w artykułach:

 Badanie kierowcy alkomatem

oraz

Wydruki z badania trzeźwości alkomatem jako dowód w sprawie o prowadzenie samochodu po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 21 komentarzy

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

W poprzednim artykule zatytułowanym „Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkoholu?” wskazałem, że prawidłowe badanie trzeźwości  kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji  nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r
 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

oraz

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Tylko takie badanie kierującego pojazdem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które spełnia wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadach przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu  oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instrukcji obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Poniżej przedstawiam aktualny  tekst zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia  25 maja 2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

ZARZĄDZENIE NR 496 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE BADAŃ NA ZAWARTOŚĆ W ORGANIZMIE ALKOHOLU LUB ŚRODKA DZIAŁAJĄCEGO PODOBNIE DO ALKOHOLU
z dnia 25 maja 2004 r. (Dz.Urz.KGP Nr 9, poz. 40)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania przez policjanta zadań w zakresie przeprowadzania przez policjantów badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przepisów o sposobie pełnienia służby na drogach przez policjantów.

§ 2

1. W celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, zwanego dalej „pomiarem”, stosuje się następujące urządzenia elektroniczne, znajdujące się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Policji:
1) działające na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni;
2) działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu;
3) wyposażone w detektor półprzewodnikowy – zwane dalej „urządzeniami elektronicznymi”. 2. W uzasadnionych przypadkach badanie stanu trzeźwości może być przeprowadzone zalegalizowanym urządzeniem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, nieznajdującym się na wyposażeniu jednostki Policji.

§ 3

1. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , należy niezwłocznie dokonać drugiego pomiaru.

2. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , należy dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 minut.
3. W przypadku uzyskania w pomiarach, o których mowa w ust. 2, wyników: w pierwszym pomiarze – równego lub większego od 0,1 mg/dm 3 , a w drugim – 0,00 mg/dm 3 , należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm 3 , nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.
4. W przypadku uzyskania w pierwszym pomiarze, o którym mowa w ust. 2, wyniku równego lub większego od 0,1 mg/dm 3 , a w drugim – wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , ale poniżej 0,1 mg/dm 3 , należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm 3 lub powyżej 0,00 mg/dm 3 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że badany w chwili kierowania pojazdem znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.
5. Wynik badania, o którym mowa w ust. 2 należy zweryfikować badaniem urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego;
2) badany żąda takiego badania.
6. Urządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 może być stosowane, również bez ustnika jeśli ma taką funkcję, wyłącznie do wstępnej analizy ilościowo-orientacyjnej. Jeżeli w przeprowadzonym za jego pomocą pomiarze uzyskano wynik ponad 0,00 mg/dm 3 , należy przeprowadzić badanie urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2.
7. Ustalenie zawartości alkoholu w organizmie uczestnika wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny może być dokonane wyłącznie urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2.

§ 4

Badania urządzeniami elektronicznymi nie należy przeprowadzać przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego.

§ 5

1. Badanie stanu trzeźwości, bez względu na jego wynik, policjant wpisuje bezpośrednio po jego wykonaniu do rejestru badań prowadzonego indywidualnie dla każdego urządzenia.
2. Przy działaniach wzmożonych, realizowanych na podstawie odrębnego planu, których głównym celem jest skontrolowanie maksymalnej liczby kierujących, do rejestru wpisuje się wyłącznie wyniki badania stwierdzającego, że osoba badana znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, oraz liczbę pozostałych badań.
3. W razie gdy badanie urządzeniem elektronicznym zostało przeprowadzone poza jednostką Policji i stwierdzono, że osoba badana znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, policjant niezwłocznie informuje o tym drogą radiową lub telefonicznie dyżurnego jednostki Policji, który dokonuje wpisu do książki wydarzeń.
4. Wzór rejestru badań urządzeniem elektronicznym określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6

1. Z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym policjant sporządza protokół, jeżeli:
1) kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny;
2) istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego;
3) uzyskany wynik wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu;
4) wynik nie wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, ale w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie;
5) żąda tego osoba badana – o czym należy ją pouczyć.
2. Wynik każdego pomiaru wskazywany przez urządzenie elektroniczne policjant wpisuje do protokołu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaznaczając wyraźnie typ użytego urządzenia i jednostkę pomiarową, w jakiej jest wyskalowane.
3. W protokole, o którym mowa w ust. 1, należy wpisać objawy i okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania.
4. Wzór protokołu badania urządzeniem elektronicznym określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7

Nie dokonuje się pomiarów urządzeniem elektronicznym bez ustnika, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. W przypadku użycia do badania ustnika podlega on wymianie przed przeprowadzeniem pomiaru. Opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej.

§ 8

Pobrania próby krwi do badań na zawartość alkoholu należy dokonać, jeżeli:
1) badany, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniami elektronicznymi, żąda pobrania krwi;
2) stan badanego, zwłaszcza wynikający z upojenia alkoholowego, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym;
3) istnieją przeciwwskazania do użycia urządzenia elektronicznego wynikające ze stanu zdrowia badanego;
4) badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi.

§ 9

1. Badania urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, dokonuje się, jeżeli:
1) osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
2) kierujący pojazdem lub inna osoba, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, uczestniczy w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny
– oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została zatrzymana lub sama zgłosiła się do jednostki Policji.
2. Po uzyskaniu, w badaniu o którym mowa w ust. 1, wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy niezwłocznie dokonać pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Następnie w odstępie wynoszącym 0,5 godziny należy dokonać co najmniej jednego pomiaru tym samym urządzeniem.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli pierwszy pomiar wykazał wynik 0,00 mg/dm3, albo od chwili zdarzenia do zatrzymania lub zgłoszenia się upłynął taki okres czasu, że badanie zawartości alkoholu w organizmie jest bezzasadne.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, która nie oddaliła się z miejsca zdarzenia, ale zachodzi podejrzenie spożycia przez nią alkoholu po zdarzeniu.

§ 10

Jeżeli w wyniku obserwacji zachowania kierującego pojazdem zachodzi podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu, a jego badanie urządzeniem elektronicznym nie wykazało co najmniej stanu po użyciu alkoholu, kierującego należy poddać testom psychofizycznym, polegającym m.in. na sprawdzeniu reakcji źrenic, próbie „palec – nos” lub „palec – palec”. W przypadku utwierdzenia się policjanta w podejrzeniu kierującego należy poddać badaniu śliny.

§ 11

Badania krwi lub moczu w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się:
1) w razie uczestniczenia kierującego pojazdem w wypadku drogowym, w którym jest zabity;
2) na żądanie osoby, która była poddana badaniu śliny;
3) jeżeli stan badanego uniemożliwia przeprowadzenie badania śliny;
4) jeżeli badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi;
5) w razie braku możliwości poddania kierującego pojazdem badaniom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 10, a jednocześnie w wyniku obserwacji jego zachowania zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.

§ 12

Przepisy § 2-11 stosuje się odpowiednio do osoby, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowała pojazdem.

§ 13

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia sprawuje dyrektor biura Komendy Głównej Policji właściwy do spraw ruchu drogowego.

§ 14

Traci moc zarządzenie nr 16/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie przeprowadzania przez policjantów badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu zmienione zarządzeniem nr 3/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 1997 r.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

W kolejnym artykule opiszę:

 • wymagania, jakie, zgodnie z zamieszczonym wyżej zarządzeniem Komendanta Głównego Policji powinno spełniać badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu
 • na jakie błędy popełniane przez Funkcjonariuszy Policji podczas badania trzeźwości kierującego pojazdem należy zwrócić uwagę

i

 • jaki mają one wpływ na wiarygodność dowodu w postaci protokołu badania trzeźwości w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Więcej na temat jak powinno wyglądać prawidłowe badanie trzeźwości kierującego pojazdem znajduje się w artykule: Badanie kierowcy alkomatem

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 8 komentarzy

Kiedy Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. podstawowym warunkiem przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego jest uprzednia niekaralność sprawcy za jakiekolwiek przestępstwo popełnione umyślnie.

Jeżeli pijany kierowca był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, wówczas nie może starać się o warunkowe umorzenie prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego.

Zgodnie z art.66§1 k.k. warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe gdy:

 • stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez Ciebie przestępstwa jazdy po alkoholu jest nieznaczny, tj. wówczas gdy: zagrożenie jakie stworzyłeś dla bezpieczeństwa w komunikacji było nieznaczne, oraz to czy prowadziłeś samochód w centrum miasta, czy na drodze o znikomym natężeniu ruchu, godzina o jakiej prowadziłeś samochód, jak również czy była to rutynowa kontrola trzeźwości i inne

 • stopień zawinienia popełnionego przez Ciebie przestępstwa jazdy po alkoholu jest nieznaczny. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim powód jaki skłonił Cię do prowadzenia samochodu pomimo spożytego alkoholu

 • dotychczasowy, zasługujący na aprobatę sposób życia sprawcy czynu jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości. Sąd bierze pod uwagę m.in. czy utrzymujesz rodzinę, czy masz stałą pracę na podstawie przedłożonych przez Ciebie dokumentów

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 84 komentarze

Kiedy można złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kierowca zatrzymany za jazdę po pijanemu może już na etapie postępowania przygotowawczego złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wówczas Prokurator może zamiast aktu oskarżenia skierować do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Po wpłynięciu do Sądu wniosku Prokuratora Sąd wyznaczy posiedzenie, celem ewentualnego rozważenia złożonego przez Prokuratora wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Jeżeli jednak Prokurator wcześniej wysłał do Sądu akt oskarżenia lub kierowca nie złożył na przesłuchaniu takiego wniosku, wówczas może złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie prowadzonego postępowania karnego.

Będzie to skutkowało tym, że:

 • Sąd skieruje sprawę na posiedzenie, na którym rozpozna wniosek,

 • o terminie takiego posiedzenia kierowca zostanie zawiadomiony przez Sąd.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 112 komentarzy