Dostałem postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy co dalej?

W każdym przypadku, gdy u pijanego kierowcy alkomat wskaże wynik co najmniej 0,10 mg/l alkoholu czy też badanie krwi wykaże co najmniej 0,2 promila alkoholu, Policja zatrzyma takiemu kierowcy dokument prawa jazdy.

Następnie Sąd lub Prokurator wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy lub jego zwrocie kierowcy. Jeżeli prawo jazdy zostanie zatrzymane kierującemu, wówczas odpis takiego postanowienie wraz z prawem jazdy, zostaje wysłany do właściwego wydziału komunikacji (starosty).

Kierowca, który otrzymał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, a nie zgadza się z tą decyzją może złożyć zażalenie na takie postanowienie. W zażaleniu kierowca powinien wskazać dlaczego decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest niesłuszna i dlaczego Sąd powinien wydać postanowienie o zwrocie kierującemu prawa jazdy. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni, liczony od dnia otrzymania przez kierowcę postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Więcej na temat procedury zatrzymania prawa jazdy znajduje się w artykule: Co dalej z zatrzymanym prawem jazdy przez Policję?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co się dzieje z zatrzymanym prawem jazdy?

Kierowcy zatrzymanemu przez Policję za jazdę samochodem po alkoholu policjant obligatoryjnie zatrzyma za pokwitowaniem dokument prawa jazdy. Następnie Policja w ciągu 7 dni przekazuje prawo jazdy do właściwego organu w zależności od tego czy nietrzeźwy kierowca popełnił wykroczenie jazdy po pijanemu czy też przestępstwo jazdy po alkoholu. W przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.k. postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje Sąd. W przypadku popełnienia przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. organem właściwym jest Prokurator. Zarówno Sąd, jak i Prokurator mają 14 dni od otrzymania wniosku Policji na wydanie postanowienia w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy lub jego zwrotu kierowcy.

Więcej na temat procedury zatrzymania prawa jazdy znajduje się w artykule: Co dalej z zatrzymanym prawem jazdy przez Policję?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Zgodnie z art. 135 ust.1 pkt 1 lit. A-h ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant obligatoryjnie dokonuje zatrzymania prawa jazdy w przypadku:

 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

 • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

 • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

 • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

 • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,

 • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

 • przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Natomiast zgodnie z art.135 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym policjant fakultatywnie może zatrzymać kierującemu prawo jazdy, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.”

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co to jest stan po użyciu alkoholu?

Definicja stanu po użyciu alkoholu znajduje się w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia gdy:

 • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy badanego alkomatem wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l

 • zawartość alkoholu we krwi u kierowcy, od którego została pobrana krew wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila.

Więcej na temat o wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu znajduje się w artykule Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co to jest stan nietrzeźwości?

Definicja staniu nietrzeźwości znajduje się w art. 115 § 16 k.k. zgodnie z którą, ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia gdy:

 • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy badanego alkomatem przekracza 0,25 mg/l

 • zawartość alkoholu we krwi u kierowcy, od którego została pobrana krew przekracza 0,5 promila

W artykule Konsekwencje za jazdę po alkoholu szczegółowo opisujemy co grozi kierującemu za jadę po alkoholu.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jak przeliczać mg/l na promile w sprawie o jazdę po alkoholu?

Z tego artykułu „Jak przeliczać mg/l na promile w sprawie o jazdę po alkoholu?” dowiesz się:

 • jakie alkomaty są używane przez Policję do badania trzeźwości kierowców?
 • w jakich jednostkach alkomaty mierzą ilość alkoholu w wydychanym powietrzu?
 • jak należy przeliczać mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi?
 • ile wynosi dopuszczalna ilość alkoholu w czasie jazdy samochodem?
 • kiedy jazda po alkoholu stanowi wykroczenie?
 • kiedy jazda samochodem po alkoholu jest przestępstwem?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakich alkomatów używa Policja do badania trzeźwości kierowców?

Do badania trzeźwości kierowców Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

 • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu
 • Alkometr A 2.0 – stacjonarny analizator wydechu

Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 to dwa powszechnie używane przez Policję alkomaty służące do badania trzeźwości kierujących pojazdami. Wyniki pomiarów trzeźwości alkomatem Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 są dowodem w sprawach karnych o wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Obydwa alkomaty: Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 są wyposażone w drukarkę, która drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości.

Wydruki z badania trzeźwości przy użyciu obydwu alkomatów Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 te Policjant dołącza do protokołu badania trzeźwości.

jak przeliczać mg/l na promile

Protokół badania trzeźwości kierowcy wraz z dołączonymi do niego wydrukami z alkomatów stanowią najważniejszy dowód w sprawie karnej o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i muszą się znajdować w aktach każdej sprawy o wykroczenie czy przestępstwo kierowania pojazdem po alkoholu.

Jak alkomaty mierzą ilość alkoholu?

Alkomaty mierzą ilość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu. Kierowca dmucha w ustnik alkomatu powietrze, a alkomat mierzy ile alkoholu znajduje się w litrze wydychanego przez kierowcę powietrza.

W jakich jednostkach alkomaty mierzą ilość alkoholu?

Alkomat Alco-Sensor IV zawsze podaje ilość alkoholu u kierowcy w mg/l czyli w miligramach na litr alkoholu w wydychanym powietrzu.

Alkomat Alkometr A 2.0 również podaje wynik badania trzeźwości kierowcy w mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdarzają się, ale bardzo rzadko, alkomaty Alkometr A 2.0, które przeliczają mg/l alkoholu na promile i podają na wydruku ilość alkoholu w promilach.

Policjant wpisuje do protokołu badania trzeźwości kierowcy wyniki badania w mg/l, czyli ilość alkoholu w wydychanym powietrzu z wydruków dołączonych do protokołu

Jak przeliczać mg/l alkoholu na promile w sprawie o jazdę po alkoholu?

Przelicznik mg/l alkoholu na promile to 1 mg/l = 2,1 ‰ (promila)

By przeliczyć mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi należy wartość w mg/l pomnożyć przez 2.1 np. 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu x 2.1 = 0,42 promila alkoholu we krwi

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w czasie jazdy samochodem?

W czasie prowadzenia samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego kierowca może mieć do 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach do 0,19 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda po alkoholu stanowi wykroczenie?

Kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli w czasie prowadzenia pojazdu ma od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda po alkoholu stanowi przestępstwo?

Kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego jeśli ma powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Więcej na temat sposobu działania alkomatów, błędu pomiaru alkomatu i niepewności pomiaru alkomatu przeczytasz w artykułach:

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, błąd pomiaru alkomatu, jazda po alkoholu definicje, jazda po alkoholu przestępstwo, jazda po alkoholu stan nietrzeźwości, jazda po alkoholu stan po użyciu alkoholu, jazda po alkoholu wykroczenie | Otagowano , , , , | 38 komentarzy

Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie trzeźwości alkomatem kierującego pojazdem?

Prawidłowe badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Sposób przeprowadzania przez Policję badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu został uregulowany w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr.496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu zmienionego zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

Przeprowadzenie przez Policję badania trzeźwości kierującego pojazdem w sposób niezgodny z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 469 i 738 podważa wiarygodność dowodu z protokołu badania trzeźwości.

Podważenie wiarygodności dowodu z protokołu badania trzeźwości kierującego pojazdem powinno skutkować uniewinnieniem kierującego pojazdem od zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Więcej na temat jak powinno wyglądać prawidłowe badanie trzeźwości kierującego pojazdem znajduje się w artykułach:

 Badanie kierowcy alkomatem

oraz

Wydruki z badania trzeźwości alkomatem jako dowód w sprawie o prowadzenie samochodu po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 21 komentarzy

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

W poprzednim artykule zatytułowanym „Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkoholu?” wskazałem, że prawidłowe badanie trzeźwości  kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji  nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r
 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

oraz

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Tylko takie badanie kierującego pojazdem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które spełnia wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadach przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu  oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instrukcji obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Poniżej przedstawiam aktualny  tekst zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia  25 maja 2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

ZARZĄDZENIE NR 496 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE BADAŃ NA ZAWARTOŚĆ W ORGANIZMIE ALKOHOLU LUB ŚRODKA DZIAŁAJĄCEGO PODOBNIE DO ALKOHOLU
z dnia 25 maja 2004 r. (Dz.Urz.KGP Nr 9, poz. 40)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania przez policjanta zadań w zakresie przeprowadzania przez policjantów badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przepisów o sposobie pełnienia służby na drogach przez policjantów.

§ 2

1. W celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, zwanego dalej „pomiarem”, stosuje się następujące urządzenia elektroniczne, znajdujące się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Policji:
1) działające na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni;
2) działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu;
3) wyposażone w detektor półprzewodnikowy – zwane dalej „urządzeniami elektronicznymi”. 2. W uzasadnionych przypadkach badanie stanu trzeźwości może być przeprowadzone zalegalizowanym urządzeniem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, nieznajdującym się na wyposażeniu jednostki Policji.

§ 3

1. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , należy niezwłocznie dokonać drugiego pomiaru.

2. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , należy dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 minut.
3. W przypadku uzyskania w pomiarach, o których mowa w ust. 2, wyników: w pierwszym pomiarze – równego lub większego od 0,1 mg/dm 3 , a w drugim – 0,00 mg/dm 3 , należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm 3 , nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.
4. W przypadku uzyskania w pierwszym pomiarze, o którym mowa w ust. 2, wyniku równego lub większego od 0,1 mg/dm 3 , a w drugim – wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , ale poniżej 0,1 mg/dm 3 , należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm 3 lub powyżej 0,00 mg/dm 3 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że badany w chwili kierowania pojazdem znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.
5. Wynik badania, o którym mowa w ust. 2 należy zweryfikować badaniem urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego;
2) badany żąda takiego badania.
6. Urządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 może być stosowane, również bez ustnika jeśli ma taką funkcję, wyłącznie do wstępnej analizy ilościowo-orientacyjnej. Jeżeli w przeprowadzonym za jego pomocą pomiarze uzyskano wynik ponad 0,00 mg/dm 3 , należy przeprowadzić badanie urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2.
7. Ustalenie zawartości alkoholu w organizmie uczestnika wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny może być dokonane wyłącznie urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2.

§ 4

Badania urządzeniami elektronicznymi nie należy przeprowadzać przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego.

§ 5

1. Badanie stanu trzeźwości, bez względu na jego wynik, policjant wpisuje bezpośrednio po jego wykonaniu do rejestru badań prowadzonego indywidualnie dla każdego urządzenia.
2. Przy działaniach wzmożonych, realizowanych na podstawie odrębnego planu, których głównym celem jest skontrolowanie maksymalnej liczby kierujących, do rejestru wpisuje się wyłącznie wyniki badania stwierdzającego, że osoba badana znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, oraz liczbę pozostałych badań.
3. W razie gdy badanie urządzeniem elektronicznym zostało przeprowadzone poza jednostką Policji i stwierdzono, że osoba badana znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, policjant niezwłocznie informuje o tym drogą radiową lub telefonicznie dyżurnego jednostki Policji, który dokonuje wpisu do książki wydarzeń.
4. Wzór rejestru badań urządzeniem elektronicznym określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6

1. Z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym policjant sporządza protokół, jeżeli:
1) kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny;
2) istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego;
3) uzyskany wynik wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu;
4) wynik nie wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, ale w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie;
5) żąda tego osoba badana – o czym należy ją pouczyć.
2. Wynik każdego pomiaru wskazywany przez urządzenie elektroniczne policjant wpisuje do protokołu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaznaczając wyraźnie typ użytego urządzenia i jednostkę pomiarową, w jakiej jest wyskalowane.
3. W protokole, o którym mowa w ust. 1, należy wpisać objawy i okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania.
4. Wzór protokołu badania urządzeniem elektronicznym określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7

Nie dokonuje się pomiarów urządzeniem elektronicznym bez ustnika, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. W przypadku użycia do badania ustnika podlega on wymianie przed przeprowadzeniem pomiaru. Opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej.

§ 8

Pobrania próby krwi do badań na zawartość alkoholu należy dokonać, jeżeli:
1) badany, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniami elektronicznymi, żąda pobrania krwi;
2) stan badanego, zwłaszcza wynikający z upojenia alkoholowego, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym;
3) istnieją przeciwwskazania do użycia urządzenia elektronicznego wynikające ze stanu zdrowia badanego;
4) badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi.

§ 9

1. Badania urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, dokonuje się, jeżeli:
1) osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
2) kierujący pojazdem lub inna osoba, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, uczestniczy w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny
– oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została zatrzymana lub sama zgłosiła się do jednostki Policji.
2. Po uzyskaniu, w badaniu o którym mowa w ust. 1, wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy niezwłocznie dokonać pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Następnie w odstępie wynoszącym 0,5 godziny należy dokonać co najmniej jednego pomiaru tym samym urządzeniem.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli pierwszy pomiar wykazał wynik 0,00 mg/dm3, albo od chwili zdarzenia do zatrzymania lub zgłoszenia się upłynął taki okres czasu, że badanie zawartości alkoholu w organizmie jest bezzasadne.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, która nie oddaliła się z miejsca zdarzenia, ale zachodzi podejrzenie spożycia przez nią alkoholu po zdarzeniu.

§ 10

Jeżeli w wyniku obserwacji zachowania kierującego pojazdem zachodzi podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu, a jego badanie urządzeniem elektronicznym nie wykazało co najmniej stanu po użyciu alkoholu, kierującego należy poddać testom psychofizycznym, polegającym m.in. na sprawdzeniu reakcji źrenic, próbie „palec – nos” lub „palec – palec”. W przypadku utwierdzenia się policjanta w podejrzeniu kierującego należy poddać badaniu śliny.

§ 11

Badania krwi lub moczu w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się:
1) w razie uczestniczenia kierującego pojazdem w wypadku drogowym, w którym jest zabity;
2) na żądanie osoby, która była poddana badaniu śliny;
3) jeżeli stan badanego uniemożliwia przeprowadzenie badania śliny;
4) jeżeli badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi;
5) w razie braku możliwości poddania kierującego pojazdem badaniom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 10, a jednocześnie w wyniku obserwacji jego zachowania zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.

§ 12

Przepisy § 2-11 stosuje się odpowiednio do osoby, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowała pojazdem.

§ 13

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia sprawuje dyrektor biura Komendy Głównej Policji właściwy do spraw ruchu drogowego.

§ 14

Traci moc zarządzenie nr 16/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie przeprowadzania przez policjantów badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu zmienione zarządzeniem nr 3/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 1997 r.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

W kolejnym artykule opiszę:

 • wymagania, jakie, zgodnie z zamieszczonym wyżej zarządzeniem Komendanta Głównego Policji powinno spełniać badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu
 • na jakie błędy popełniane przez Funkcjonariuszy Policji podczas badania trzeźwości kierującego pojazdem należy zwrócić uwagę

i

 • jaki mają one wpływ na wiarygodność dowodu w postaci protokołu badania trzeźwości w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Więcej na temat jak powinno wyglądać prawidłowe badanie trzeźwości kierującego pojazdem znajduje się w artykule: Badanie kierowcy alkomatem

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 8 komentarzy

Kiedy Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. podstawowym warunkiem przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego jest uprzednia niekaralność sprawcy za jakiekolwiek przestępstwo popełnione umyślnie.

Jeżeli pijany kierowca był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, wówczas nie może starać się o warunkowe umorzenie prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego.

Zgodnie z art.66§1 k.k. warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe gdy:

 • stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez Ciebie przestępstwa jazdy po alkoholu jest nieznaczny, tj. wówczas gdy: zagrożenie jakie stworzyłeś dla bezpieczeństwa w komunikacji było nieznaczne, oraz to czy prowadziłeś samochód w centrum miasta, czy na drodze o znikomym natężeniu ruchu, godzina o jakiej prowadziłeś samochód, jak również czy była to rutynowa kontrola trzeźwości i inne

 • stopień zawinienia popełnionego przez Ciebie przestępstwa jazdy po alkoholu jest nieznaczny. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim powód jaki skłonił Cię do prowadzenia samochodu pomimo spożytego alkoholu

 • dotychczasowy, zasługujący na aprobatę sposób życia sprawcy czynu jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości. Sąd bierze pod uwagę m.in. czy utrzymujesz rodzinę, czy masz stałą pracę na podstawie przedłożonych przez Ciebie dokumentów

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 86 komentarzy

Kiedy można złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kierowca zatrzymany za jazdę po pijanemu może już na etapie postępowania przygotowawczego złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wówczas Prokurator może zamiast aktu oskarżenia skierować do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Po wpłynięciu do Sądu wniosku Prokuratora Sąd wyznaczy posiedzenie, celem ewentualnego rozważenia złożonego przez Prokuratora wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Jeżeli jednak Prokurator wcześniej wysłał do Sądu akt oskarżenia lub kierowca nie złożył na przesłuchaniu takiego wniosku, wówczas może złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie prowadzonego postępowania karnego.

Będzie to skutkowało tym, że:

 • Sąd skieruje sprawę na posiedzenie, na którym rozpozna wniosek,

 • o terminie takiego posiedzenia kierowca zostanie zawiadomiony przez Sąd.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 112 komentarzy