Czy możliwe jest warunkowe umorzenie w sprawie o wykroczenie jazdy po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją prawa karnego uregulowaną w art. 66 k.k. i nast., dlatego też instytucja za nie ma zastosowania w prawie wykroczeń.

W związku z powyższym kierujący, który popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. nie może złożyć wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Jednakże kierowca zatrzymany za jazdę w stanie po użyciu alkoholu (wynik od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l alkoholu), który chce ubiegać się o zachowanie prawa jazdy, może złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny oraz na podstawie art. 39 § 1 k.w. może wnosić o odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Powołany artykuł jest jedyną możliwością w przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu, aby Sąd stosując art. 39 § 1 k.w nie orzekał wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów.

Szczegółowe omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwo. Ponadto aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne musi uznać, że stopień zawinienia oraz społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa nie jest znaczny.

W sprawie o jazdę po alkoholu Sąd bierze również pod uwagę stopień nietrzeźwości kierującego, który ma wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości. Większe szanse na warunkowe umorzenie mają kierowcy, którzy tylko nieznacznie przekroczyli wynik 0,26 mg/l alkoholu, niż ci u których alkomat wskazał wynik ponad 0,5 mg/l alkoholu. Jednakże zdarzają się sprawy, gdzie z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie Sąd wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nawet przy wyniku przekraczającym 0,5 mg/l alkoholu – ponad 1 promil, np. gdy nietrzeźwy kierowca chciał jedynie przepakować samochód.

Ocena stopnia społecznej szkodliwości należy do swobodnej oceny Sądu, który bierze pod uwagę m.in. porę o której jechał kierowca, czy była to rutynowa kontrola trzeźwości, jakie było natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, miejsce popełnienia przestępstwa.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem probacyjnym, polegającym na poddaniu sprawcy przestępstwa próbie. Co prawda, Sąd w wyroku stwierdza, iż oskarżony popełnił zarzucony mu czyn, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie odstępuje od wydania wyroku skazującego. Wówczas osoba, wobec której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną, a zatem zachowuje czystą kartę karną.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres próby wynoszący od 1 roku do 3 lat.

Ponadto w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest rozstrzygnięciem bardzo korzystnym, gdyż w przypadku warunkowego umorzenia Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów bądź może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata.

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy zastosowaniu tej instytucji znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jaka jest różnica pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości?

Różnica pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości wynika z ilości alkoholu w organizmie kierującego. Jeżeli kierujący był w stanie po użyciu alkoholu, wówczas popełnia wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. Natomiast jeżeli kierowca był w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (w przypadku ponownego kierowania samochodem po alkoholu będzie to przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.). Wynikiem granicznym rozróżniającym wykroczenie od przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu jest wynik 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi)

Wykroczenie kierowania pojazdem po alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l (0,2 promila). Górna granica wykroczenia to 0,25 mg/l alkoholu (0,5 promila). Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (powyżej 0,5 promila).

Więcej na temat co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu znajduje się w artykule: Konsekwencje za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Od kiedy liczy się zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów wobec kierowcy zatrzymanego za jazdę po alkoholu liczy się od dnia faktycznego zatrzymania kierowcy dokumentu przez Policję. Powyższe najlepiej jest zilustrować na przykładzie:

Kierowca w dniu 1 czerwca 2017 roku został zatrzymany za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik wskazał 1 promil alkoholu we krwi. Sąd w dniu 1 sierpnia 2017 roku wydał wyrok skazujący, w którym uznał kierowcę za winnego zarzucanego mu przestępstwa i orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Sąd w tym samym wyroku zaliczył oskarżonemu okres od kiedy był fizycznie pozbawiony prawa jazdy, tj. od dnia 1 czerwca 2017 roku. W związku z powyższym 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał kierowcę od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 1 czerwca 2020 roku.

Natomiast jeżeli nietrzeźwy kierowca w momencie zatrzymania przez Policję nie miał przy sobie prawa jazdy, wówczas Sąd w wyroku zobowiąże go do zwrotu dokumentu prawa jazdy do właściwego wydziału komunikacji. Zatem orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów będzie liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu zakaz kierowania pojazdami jest obligatoryjny?

Za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny. Zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od 3 do 15 lat. Przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio jeżeli badanie krwi wskaże pond 0,5 promila).

Jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekł wobec nietrzeźwego kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, to zastosowanie przez Sąd wobec sprawcy instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Szczegółowe omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny?

Kierowanie pojazdem po alkoholu przy wyniku od 0,10 mg/l alkoholu do wyniku 0,25 mg/l alkoholu (w przypadku badania krwi od 0,2 promila do 0,5 promila) stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w., za które zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia samochodów wobec nietrzeźwego kierowcy. Powyższe wynika z art. 39 § 1 k.w., na podstawie którego Sąd może odstąpić od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu pojazdów mechanicznych.

Więcej na temat odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu znajduje się w artykułach: Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy? oraz Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za jazdę po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Za jazdę po alkoholu Sądy zazwyczaj wydają wyroki skazujące oraz orzekają wobec nietrzeźwych kierowców zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co grozi czasową utratą prawa jazdy. Jednakże nie zawsze prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wiąże się z utratą prawa jazdy.

W przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia samochodów.

Natomiast w przypadku gdy pijanemu kierowcy zostanie przedstawiony zarzut jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., wówczas Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego i również odstąpić od orzeczenia zakazu.

W opisanych powyżej przypadkach kierowca będzie mógł ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, znajdującego się we właściwym wydziale komunikacji.

Szczegółowe omówienie konsekwencji jakie grożą kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu znajduje się w artykułach: Konsekwencje za jazdę po alkoholu oraz Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeżeli nietrzeźwy kierowca popełnił wykroczenie prowadzenia pojazdu po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas grozi mu zakaz prowadzenia samochodów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może zastosować art. 39 § 1 k.w, i odstąpić od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Natomiast jeżeli kierowca jadący samochodem pod wpływem alkoholu popełnił przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat. Sąd może wobec kierowcy zatrzymanego za jazdę po pijanemu zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego i odstąpić od zakazu, bądź może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

W przypadku popełnienia ponownie przestępstwa prowadzenia samochodu po alkoholu z art. 178a § 4 k.k. nietrzeźwemu kierowcy grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej na temat przestępstwa oraz wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu znajduję się w artykułach: Konsekwencje za jazdę po alkoholu oraz Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Ile wynosi termin na złożenie zażalenia?

Termin na złożenie zażalenia na postanowienie Sądu lub Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu wynosi 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia, kiedy nietrzeźwy kierowca otrzyma postanowienie o zatrzymaniu dokumentu.

Dla przykładu:

Kierowca odebrał postanowienie z Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy w dniu 2 sierpnia 2017 roku, nie zgadza się z decyzją Sądu, gdyż twierdzi, że nie jechał samochodem pod wpływem alkoholu i decyzja o utracie prawa jazdy jest nieuzasadniona i chce złożyć zażalenie na to postanowienie. Ostateczny termin, w którym kierujący może złożyć zażalenie upływa z dniem 9 sierpnia 2017 roku.

Termin 7 dni jest terminem nieprzekraczalnym. Złożenie zażalenia po upływie 7 dni spowoduje, że zażalenie zostanie odrzucone przez Sąd jako złożone po terminie i nie zostanie merytorycznie rozpoznane przez Sąd.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz