Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na tym, iż skazany przez pozostały okres trwania zakazu, będzie mógł poruszać się pojazdem, który jest wyposażony w blokadę alkoholową. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, nie jest skróceniem zakazu, a zmianą sposobu jego wykonywania. Powyższe oznacza, iż zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje kierowcę, jednakże ograniczony jest do pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Skazany zgodnie z art. 182a k.k.w. może złożyć wniosek o blokadę, wówczas gdy:

 1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu musi upłynąć co najmniej 10 lat,

 2. postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz zachowanie w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

W sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową Sąd ocenia przede wszystkim właściwości i warunki osobiste skazanego, jego postawę i zachowanie w okresie trwania zakazu np. czy w karcie karnej skazanego pojawiło się nowe przestępstwo, czy też przestrzega porządku prawnego, czy posiada pracę, czy ma rodzinę na utrzymaniu bądź opiekuje się chorym członkiem rodziny.

Więcej na temat skrócenia zakazu poprzez blokadę alkoholową znajduje się w artykule:

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

oraz w bezpłatnym poradniku do pobrania:

Blokada alkoholowa – poradnik adwokata

Wniosek do Sądu o blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję?

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy w związku z podejrzeniem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant przekazuje dokument prawa jazdy do:

 1. Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc jeżeli stężenie alkoholu u kierowcy wyniosło od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

  albo

 2. Prokuratury Rejonowej właściwej dla miejsca popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, to jest wówczas gdy stężenie alkoholu u kierującego pojazdem przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio dla badania krwi 0,5 promila alkoholu we krwi)

celem podjęcia przez Sąd lub Prokuratora decyzji w sprawie zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu) lub Prokurator ( w sprawie o przestępstwo prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości) wydaje postanowienie, w którym:

 1. zatrzymuje kierującemu dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że zachodzi uzasadnione wynikami badania trzeźwości kierowcy podejrzenie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu

  albo

 2. nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy, jeśli oceni, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a więc wyniki badania trzeźwości kierowcy nie uzasadniają podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Dokonując oceny zasadności zatrzymania kierowcy dokumenty prawa jazdy przez Policję Sąd lub Prokurator powinni ocenić nie tylko, czy wyniki badania trzeźwości przekroczyły granicę 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio 0,2 promila alkoholu we krwi), ale również czy badania trzeźwości kierującego pojazdem zostały przeprowadzone prawidłowo, a więc zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Policji nr 496 z późn. zm. w sprawie badania trzeźwości kierujących pojazdami, wytycznymi toksykologicznymi opracowanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie i instrukcją obsługi analizatora wydechu użytego do badania trzeźwości kierowcy. Sąd i Prokurator powinni również wziąć pod uwagę rzeczywisty błąd pomiaru alkomatu wynoszący +/- 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Po wydaniu postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy Sąd lub Prokurator wysyła odpis postanowienia kierującemu pojazdem z pouczeniem o prawie złożenia na to postanowienie zażalenia w terminie 7 dni od odebrania postanowienia oraz przesyła dokument prawa jazdy do Wydziału Komunikacji, który wydał kierowcy dokument prawa jazdy.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jaka jest podstawa prawna do zatrzymania prawa jazdy przez Policję?

Policjant jest uprawniony do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Innymi słowy, Policjant ma prawo zatrzymać kierowcy prawo jazdy, jeśli badanie trzeźwości kierowcy wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (powyżej 025 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,5 promila alkoholu we krwi) albo wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi).

Więcej na temat procedury zatrzymania prawa jazdy znajduje się w artykule: Co dalej z zatrzymanym prawem jazdy przez Policję?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kto wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie autem pod wpływem alkoholu?

Postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy wydaje:

 1. Prokurator na wniosek Policji, jeśli kierowca popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc gdy stężenie alkoholu u kierującego przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,5 promila alkoholu we krwi

  albo

 2. Sąd na wniosek Policji, jeśli kierujący pojazdem popełnił wykroczenie prowadzenia samochodem w stanie po użyciu alkoholu, a więc, gdy badanie trzeźwości kierowcy dało wynik od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

Zarówno w sprawie o wykroczenie jak i przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant dokonujący kontroli trzeźwości kierowcy jedynie odbiera mu dokument prawo jazdy, natomiast decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje Prokurator  (w sprawie o przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości) albo Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu.

Więcej na temat procedury zatrzymania prawa jazdy znajduje się w artykule: Co dalej z zatrzymanym prawem jazdy przez Policję?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co grozi za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k.?

Zgodnie z art. 178a § 4 k.k. za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu, a więc popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości przez osobę prawomocnie skazaną za to przestępstwo w przeszłości (jeżeli poprzedni wyrok nie uległ z mocy prawa zatarciu) grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast zawieszenie wykonania tej kary może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, co wynika wprost z art.69 § 4 k.k.

Ponadto za ponownie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 4 k.k. Sąd na podstawie art.42 § 3 k.k. orzeka wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej na ten temat znajduje się w artykułach:

Zostałem po raz drugi zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – czy uniknę więzienia?

Ponowne kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Czy możliwy jest zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata za jazdę po alkoholu?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata. Stosując tę instytucję wobec kierowcy, który popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat, tj. na okres 1 roku lub 2 lat.  

Natomiast wydanie wobec nietrzeźwego kierowcy wyroku skazującego oznacza orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres od 3 do 15 lat.

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy zastosowaniu tej instytucji znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego?

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne. Innymi słowy, Sąd może uznać, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu i może nie orzekać tego środka karnego. Jeżeli jednak Sąd uzna, że konieczne jest orzeczenie wobec nietrzeźwego kierowcy zakazu prowadzenia samochodów, wówczas może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Pierwszą korzyścią z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu jest kwestia karalności sprawcy. Jeżeli Sąd warunkowo umorzy postępowanie karne wobec nietrzeźwego kierowcy, wówczas pozostaje on w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast jeżeli Sąd wyda wobec pijanego kierowcy wyrok skazujący, wówczas kierowca jest traktowany jako osoba karna. Kolejną korzyścią jest kwestia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie zakazu jest fakultatywne, tzn. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu bądź orzec zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku lub 2 lat.

Omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie a wyrokiem skazującym?

Różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym dotyczy przed wszystkim kwestii karalności sprawcy. Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, wobec którego Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd wydał wyrok skazujący jest osobą karaną. Powyższe ma szczególne znaczenie dla osób, od których charakteru pracy wymagane jest przedłożenie zaświadczenie o niekaralności lub podpisanie oświadczenia o posiadaniu statusu osoby niekaranej za przestępstwo. Kierowca skazany za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k. nie będzie mógł podpisać takiego oświadczenia ani nie uzyska z Krajowego Rejestru Karnego „czystej karty karnej”, dopóki skazanie nie ulegnie zatarciu z mocy prawa.

Kolejną różnicą, która ma szczególne znaczenie dla nietrzeźwych kierowców, jest kwestia zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego zakaz jest fakultatywny tj. Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat, bądź może odstąpić od orzeczenia zakazu. Natomiast w przypadku wyroku skazującego orzeczenie zakazu jest obligatoryjne tzn. Sąd musi orzec zakaz, który w przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości wynosi od 3 do 15 lat.

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy zastosowaniu tej instytucji znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne wpisywany jest do rejestru karnego?

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK). Informacja o wydanym wyroku będzie widniała w KRK przez wyznaczony przez Sąd okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat). Natomiast po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby informacja o wydanym wyroku jest usuwana z KRK z mocy prawa.

Dla przykładu:

Sąd wobec nietrzeźwego kierowcy wydał w dniu 4 maja 2017 roku wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na okres 2 lat próby. Wyrok uprawomocnił się z dniem 14 maja 2017 roku. W związku z powyższym informacja o wydanym wyroku będzie widniała w kracie karnej kierowcy przez okres 2 lat i 6 miesięcy. Okres ten liczony jest od dnia, w którym wyrok stał się prawomocny tj. od dnia 14 maja 2017 roku.

Omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz