Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Z tego artykułu „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol” dowiesz się:

 • Na jakiej podstawie prawnej Policjant zatrzymuje prawo jazdy za kierowanie autem po alkoholu?
 • Kiedy Policja zatrzymuje prawo jazdy za alkohol?
 • Czy Policjant musi zabrać kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol?
 • Jak wygląda procedura zatrzymania prawa jazdy za kierowanie pojazdem po alkoholu?
 • czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy za alkohol?
 • czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane za alkohol?

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol podstawa prawna przepisy

Przepisy regulujące zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za kierowanie samochodem po alkoholu znajdują się w Ustawie Prawo o ruchu drogowym w rozdziale 3 „Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami”.

Policjant zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy za alkohol na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa zatrzymania prawa jazdy za alkohol – art.135 ust.1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym

Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Kiedy Policja zatrzymuje prawo jazdy za alkohol?

Policjant zabiera kierowcy dokument prawa jazdy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę:

 • przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym, np. samochodem lub motocyklem w stanie nietrzeźwości

alb

 • wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego: samochodu czy motocykla w stanie po użyciu alkoholu.

Uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu – co to znaczy?

Uzasadnione podejrzenie prowadzenia przez kierowcę samochodu po alkoholu będące podstawą zatrzymania kierowcy prawa jazdy zachodzi wówczas, gdy zgromadzone przez Policję dowody, to jest wydruki badania trzeźwości kierowcy alkomatem uzasadniają przekonanie, że kierowca prowadził samochód co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, a więc mając co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy, jeśli zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził samochód, albo czy stężenie alkoholu wy jego organizmie wyniosło co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu

Zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu

Zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu następuje wówczas, gdy w czasie kierowania samochodem kierowca miał powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, gdy w czasie kierowania pojazdem kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promile alkoholu we krwi.

Ile można mieć alkoholu w czasie kierowania samochodem?

Kierowca może prowadzić pojazd mechanicznych gdy zawartość alkoholu w jego organizmie jest mniejsza niż 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub niższa niż 0,2 promila alkoholu we krwi.

Dopuszczalna ilość alkoholu w organizmie kierowcy to 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,19 promila alkoholu we krwi.

Policjant nie może zatrzymać kierowcy prawa jazdy, jeżeli wyniki badania trzeźwości dały wynik niższy od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila alkoholu we krwi.

Czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy za alkohol?

Policjant musi zabrać kierowcy prawo jazdy, jeśli zgromadzone dowody, w szczególności wyniki badania trzeźwości alkomatem uzasadniają podejrzenie, że kierowca prowadził samochód co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, a więc mając co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wynika to z użytego w art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym sformułowania Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Zapis zatrzyma prawo jazdy oznacza, że Policjant musi zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy gdy wyniki badania trzeźwości uzasadniają przekonanie popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy za alkohol?

Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy za alkohol, jeśli zachodzą wątpliwości czy kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Do takiego wniosku prowadzi zapis art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzymuje praw jazdy za alkohol tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, a więc kierowania samochodem przy stężeniu co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila alkoholu we krwi.

Policjant nie powinien zabrać kierowcy prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg alkoholu

Dobrym przykładem sytuacji, w której Policjant powinien odstąpić od odebrania kierowcy prawa jazdy za alkohol jest sytuacja, w której najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu należy uwzględnić niepewność pomiaru alkomatu, a więc przewidziany przez producenta i ujęty na świadectwie wzorcowania margines błędu alkomatu wynoszący co najmniej +/- 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy najwyższym wyniku badania trzeźwości kierowcy 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu nie zachodzi uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem po alkoholu, co oznacza brak podstawy prawnej do odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Więcej na ten temat napisałem w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu”

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol przy wynikach granicznych badania trzeźwości.

W mojej ocenie zatrzymanie prawa jazdy za alkohol jest uzasadnione dopiero wówczas, gdy najwyższy wynik badania trzeźwości to 0,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Tylko wówczas, gdy najwyższy wynik badania trzeźwości to 0,13 mg alkoholu w wydychanym powietrzu zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Chodzi to o rozszerzoną niepewność pomiaru alkomatu w warunkach terenowych, a więc maksymalny błąd pomiaru alkomatu w trakcie badania trzeźwości na drodze – w warunkach terenowych.

Procedura zatrzymania prawa jazdy za alkohol

Procedura zatrzymania kierowcy prawa jady za alkohol przedstawia się następująco:

 • Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy za alkohol – w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa albo wykroczenia kierowania autem po alkoholu
 • Policjant wydaje kierowcy pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za alkohol
 • Policjant w ciągu 7 dni przekazuje odebrany kierowcy dokument prawa jazdy do Sądu lub Prokuratora
 • Sąd lub Prokurator w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy albo nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy
 • W razie zatrzymania prawa jazdy kierowca składa zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • Sąd rozpoznaje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy i albo uwzględnia zażalenie – wówczas uchyla postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy albo utrzymuje w mocy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • To Sąd w wyroku kończącym sprawę karą o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu decyduje, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, a jeśli tak to na jaki okres czasu.

Więcej na ten temat w artykule „Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy”

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za alkohol

Po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za alkohol Policjant wydaje kierowcy pokwitowanie zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Przekazanie zabranego prawa jazdy do Sądu albo Prokuratury

W ciągu 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy Policjant przekazuje prawo jazdy do:

 • Sądu – jeśli podstawą zatrzymania prawa jazdy było uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

albo

 • Prokuratora – jeśli Policjant zabrał kierowcy prawo jazdy za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Po otrzymaniu dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za alkohol Prokurator (w sprawie o przestępstwo kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu) albo Sąd (w sprawie o wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu):

 • wydaje postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy odebranego kierowcy przez Policję – jeśli uzna, że zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa lub wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy odebrany dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że w sprawie zachodzą wątpliwości, czy kierowca kierował samochodem pod wpływem alkoholu

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol kierowca może złożyć zażalenie. Termin na zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wynosi 7 dni od dnia odebrania przez kierowcę decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

Wyrok w sprawie karnej o prowadzenie samochodu po alkoholu

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy. Dlatego nie w niej wskazanego czasu, jaki prawo jazdy zostało zatrzymane.

To dopiero Sąd w wyroku kończącym sprawę karą przeciwko kierowcy:

 • skazuje albo uniewinnia kierowcę od zarzucanego mu przestępstwa albo wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. W sprawie o przestępstwo Sąd może również warunkowo umorzyć postępowanie karne.
 • decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów i na jak długo.

O możliwości skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów napisałem w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję

Z tego artykułu „Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję” dowiesz się:

 • kiedy Policjant ma prawo zabrać kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • na jakiej podstawie Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?
 • kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol: Policjant, Prokurator czy Sąd?
 • czy Prokurator lub Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane za alkohol?
 • czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję?

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję – kiedy Policjant może zatrzymać prawo jazdy za alkohol?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

Jak widać prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, za które Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy obejmuje 2 sytuacje:

 • wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń
 • przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego.

Kiedy kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń?

Wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń popełnia kierowca, który prowadzi samochód znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, a więc mając od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (w przeliczeniu na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

Kiedy kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego?

Kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego, gdy kieruje samochodem w stanie nietrzeźwości, a więc mając więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Który wynik badania trzeźwości jest brany pod uwagę?

Podczas badania trzeźwości alkomatem Policjant dokonuje co najmniej dwóch pomiarów trzeźwości kierowcy. Często się zdarza, że podczas kontroli trzeźwości kierowca jest badany alkomatem trzy a nawet cztery razy. Wydruki ze wszystkich pomiarów trzeźwości kierowcy są dołączane do protokołu badania trzeźwości kierowcy przez Policję. Najczęściej wyniki badania trzeźwości kierowcy są różne, to jest pokazują inne stężenie alkoholu.

Wszystkie pomiary trzeźwości kierowcy są brane pod uwagę przy ustalaniu, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

zatrzymanie prawa jazdy przez Policję

Jeśli ze wszystkich pomiarów trzeźwości tylko jeden – najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy alkomatem, wyniósł 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, Policja zatrzymuje kierowcy prawo jazdy uznając, że popełnił wykroczenie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

Jeśli ze wszystkich pomiarów trzeźwości alkomatem tylko jeden był powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas Policja zatrzymuje kierowcy prawo jazdy uznając, że popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

To najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy decyduje czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy?

Podczas jazdy samochodem kierowca może mieć najwięcej 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,19 promila alkoholu we krwi.

Innymi słowy: kierowca może prowadzić samochód, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie jest niższe od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,2 promila alkoholu we krwi.

Na jakiej podstawie Policja zatrzymuje prawo jazdy za alkohol?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Kiedy Policjant powinien zatrzymać prawo jazdy za alkohol?

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję powinno nastąpić wówczas, gdy zgromadzone dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy?

Policjant nie powinien zabierać kierowcy dokumentu prawa jazdy, jeżeli zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Policjant nie powinien odbierać kierowcy prawa jazdy w szczególności w następujących przypadkach:

 • gdy kierowca twierdzi, że to nie on prowadził samochód i rzeczywiście są wątpliwości co do tego, kto kierował samochodem
 • gdy najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy wyniósł 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu – z uwagi na niepewność pomiaru alkomatu wskazaną w świadectwie wzorcowania wynoszącą co najmniej 0,01 mg alkoholu
 • gdy najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy wyniósł o,11 lub 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu – z uwagi na rozszerzoną niepewność pomiary alkomatu w warunkach terenowych wynoszącą 0,03 mg alkoholu

Więcej na temat niepewności pomiaru alkomatu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu”

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję jest tak dotkliwym środkiem przymusu, że powinien być stosowany tylko wówczas, gdy nie ma wątpliwości co do popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol”

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto decyduje o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy: Policjant, Prokurator czy Sąd?

Policjant odbiera kierowcy dokument prawa jazdy za alkohol, ale to nie Policjant lecz Prokurator (w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości) lub Sąd (w sprawie o wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu) decyduje czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy zabrane przez Policję.

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

W ciągu 7 dni od zabrania kierowcy prawa jazdy za alkohol Policjant przekazuje odebrane prawo jazdy do:

 • Prokuratora – jeśli przyczyną zabrania kierowcy prawa jazdy było uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego
 • Sąd – jeśli Policjant zabrał kierowcy prawo jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Więcej na temat procedury zatrzymania prawa jazdy za alkohol znajdziesz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy co dalej?”

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

W ciągu 14 dni od otrzymania prawa jazdy zabranego kierowcy przez Policję Sąd lub Prokurator podejmuje decyzję: zwrócić czy zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Decyzję o zwrocie albo o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy za alkohol wydaje:

 1. Prokurator na wniosek Policji, jeśli kierowca popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc gdy stężenie alkoholu u kierującego przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,5 promila alkoholu we krwialbo
 2. Sąd na wniosek Policji, jeśli kierujący pojazdem popełnił wykroczenie prowadzenia samochodem w stanie po użyciu alkoholu, a więc, gdy badanie trzeźwości kierowcy dało wynik od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

Jak widać zarówno w sprawie o wykroczenie jak i przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant dokonujący kontroli trzeźwości kierowcy jedynie odbiera mu dokument prawo jazdy, natomiast decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje Prokurator  (w sprawie o przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości) albo Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu.

Czy Prokurator lub Sąd może zwrócić prawo jazy zabrane przez Policję za alkohol?

Prokurator lub Sąd powinien zwróci kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję jeśli zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Jeśli zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu, wówczas Sąd lub Prokurator powinien nie uwzględnić wniosku Policji i nakazać zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za alkohol

Na postanowienie Prokuratora i Sądu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za alkohol kierowca lub reprezentujący go Adwokat może złożyć zażalenie do Sądu Odwoławczego.

Termin na zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol wynosi 7 dni od odebrania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za alkohol?

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję powinien od razu po przekazaniu odebranego dokumentu prawa jazdy przez Policję złożyć do Prokuratora lub Sądu pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy wykazując, że zgromadzone w sprawie dowody nie uzasadniają podejrzenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jeśli Prokurator lub Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol, wówczas kierowca może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Więcej o zwrocie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przeczytasz w artykule „Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol”

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję a zakaz prowadzenia pojazdów

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy – obowiązuje do prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Decyzja o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy nie przesądza, jaki wyrok zapadnie w sprawie karnej przeciwko kierowcy o jazdę samochodem po alkoholu.

To Sąd w wyroku kończącym postępowanie w sprawie karnej kierowcy o wykroczenie lub przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu:

 • decyduje czy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu wydając wyrok uniewinniający, skazujący albo warunkowo umarzający postępowanie karne
 • decyduje czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów czy odstąpić od zakazu

Odzyskanie prawa jazdy po wyroku

Jeżeli Sąd skazał kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu, wówczas kierowca może odzyskać prawo jazdy po prawomocnym wyroku poprzez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową – po połowie zakazu.

Więcej o odzyskaniu prawa jazdy przez zamontowanie blokady alkoholowej przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Koniec zakazu prowadzenia pojazdów

W tym artykule „Koniec zakazu prowadzenia pojazdów” przeczytasz:

 • czemu w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma wskazanego czasu na jaki prawo jazdy zostało zatrzymane?
 • od kiedy się liczy orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów?
 • jak obliczyć kiedy się kończy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • gdzie sprawdzić, czy minął zakaz prowadzenia pojazdów?
 • od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów?
 • czy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?
 • czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

W postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma czasu, do kiedy prawo jazdy zostało zatrzymane

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję, wypadek czy alkohol ma charakter tymczasowy – obowiązuje w czasie sprawy karnej przeciwko kierowcy – do prawomocnego jej zakończenia.

Dopiero w wyroku kończącym postępowanie w sprawie karnej przeciwko kierowcy Sąd:

 • Sąd uniewinnia albo skazuje kierowcę za wykroczenie lub przestępstwo, o które jest oskarżony
 • w razie uznania kierowcy za winnego wykroczenia lub przestępstwa, np. spowodowania wypadku drogowego czy prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Sąd decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów
 • dopiero wówczas – w wyroku kończącym sprawę kierowcy Sąd decyduje na jak długo wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów
 • Sąd zalicza kierowcy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy.

To właśnie dlatego w postanowieniu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy nie wskazanego czasu, do kiedy kierowca ma zatrzymane prawo jazdy, gdyż o tym decyduje dopiero Sąd w wyroku kończącym sprawę karną.

Więcej o procedurze zatrzymania prawa jazdy za jazdę po alkoholu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol”

Od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów?

Odpowiedź na pytanie, od kiedy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów, zależy od tego czy Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy.

Jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy za kolizje, wypadek czy jazdę po alkoholu, a potem Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas zakaz prowadzenia pojazdów liczy się od dnia zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy prze Policję

W takiej sytuacji Sąd powinien zaliczyć kierowcy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy, a więc okres od odebrania kierowcy prawa jazdy przez Policję do dnia wyroku.

Jeśli Policja nie zabrała kierowcy prawa jazdy, bo np. nie miał go przy sobie, wówczas Sąd w wyroku skazującym kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów zobowiązuje kierowcę do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia, w którym kierowca po prawomocnym wyroku skazującym zwrócić do Wydziału Komunikacji dokument prawa jazdy.

W takiej sytuacji zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę już od uprawomocnienia się wyroku, natomiast zakaz nie rozpocznie biegu do czasu zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji.

Jeśli Policja nie zatrzymała kierowcy prawa jazdy, a Sąd zapomniał i nie zobowiązał kierowcy do zwrotu dokumentu prawa jazdy, wówczas zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów

By obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów wystarczy znać datę, od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów i czas, na jaki Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przykładu, jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy 1 lipca 2019r. (to jest data, od której należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów), a Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, to koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypada na 1 lipca 2022r.

Gdzie sprawdzić, czy minął zakaz prowadzenia pojazdów?

Kierowca może sprawdzić, czy minął już zakaz prowadzenia pojazdów w Wydziale Komunikacji, w którym znajduje się jego prawo jazdy. Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego Sąd przesyła do Wydziału Komunikacji odpis wyroku. Na tej podstawie Wydział Komunikacji oblicza, do kiedy trwa orzeczony wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów. Wystarczy zatem pójść do Wydziału Komunikacji i osobiście na miejscu sprawdzić, czy zakaz prowadzenia pojazdów już minął.

koniec zakazu prowadzenia pojazdów

Kierowca może sprawdzić, czy orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów minął także w Sądzie. Wystarczy wystąpić o kartę karną. W karcie karnej znajduje się informacja o wydanym wobec kierowcy wyroku, orzeczonym zakazie prowadzenia pojazdów oraz informacja, czy zakaz prowadzenia pojazdów został już wykonany.

Kierowca, który chce sprawdzić, czy minął już orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów może to zrobić osobiści. Może to również sprawdzić upoważniony przez niego Adwokat.

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierzony kierowcy za wypadek, kolizję czy kierowanie pojazdem po alkoholu obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów.

Nie ma znaczenia, czy Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy, albo czy kierowca po wyroku zwrócił prawo jazdy do wydziału komunikacji – zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Najlepiej to pokazać na przykładzie:

Kierowca w dniu 1 czerwca 2017 roku został zatrzymany za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik wskazał 1 promil alkoholu we krwi. Sąd w dniu 1 sierpnia 2017 roku wydał wyrok skazujący, w którym uznał kierowcę za winnego zarzucanego mu przestępstwa i orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Sąd w tym samym wyroku zaliczył oskarżonemu okres od kiedy był fizycznie pozbawiony prawa jazdy, tj. od dnia 1 czerwca 2017 roku. W związku z powyższym 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał kierowcę od dnia 1 czerwca 2017 roku. Natomiast koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypadnie na dzień 1 czerwca 2020 roku.

Czy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów trzeba zdawać egzamin na prawo jazdy?

Jeśli Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub na krócej niż 1 rok, wówczas po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów nie trzeba zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres dłuższy niż rok, wówczas po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów kierowca musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

Nie ma znaczenia czy zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 1 rok czy 12 miesięcy, zarówno w jednym, jak i drugim przepadku, po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu może po połowie zakazu wystąpić do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zamontowanie blokady alkoholowej – na podstawie art.182a Kodeksu Karnego Wykonawczego

Więcej na temat blokady alkoholowej przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową” oraz w artykule „Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?”

Kierowca, który został skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego może po połowie zakazu, ale nie wcześniej niż po 1 roku wystąpić do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez uznanie go za wykonany – na podstawie art.84 par. 1 Kodeksu Karnego

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Stanowczo odradzam kierowcom prowadzenie samochodu na zakazie prowadzenia pojazdów. Jazda samochodem w czasie obowiązywania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów nie dość, że jest sprzeczna z prawem, to w dodatku się po prostu nie opłaca. Tym bardziej, że obowiązujące przepisy umożliwiają kierowcom skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

W tym artykule o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej przeczytasz:

 • co grozi za jazdę samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów, a więc co grozi za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów?
 • dlaczego odradzam prowadzenie samochodu w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów?
 • czy można uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?
 • jak przekonać Sąd do skrócenia zakazu przez zamontowanie blokady alkoholowej?

Co grozi za jazdę samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów?

Za jazdę samochodem w czasie zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy grozi:

 • nowa sprawa karna o przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i o przestępstwo kierowania samochodem pomimo cofniętych uprawnień
 • kara bezwzględnego pozbawienia wolności wymierzona za nowe przestępstwo – złamania zakazu prowadzenia pojazdów i jazdy samochodem na cofniętych uprawnieniach oraz kara grzywny
 • dodatkowy zakaz prowadzenia pojazdów za nowe przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów
 • odwieszenie kary pozbawienia wolności wymierzonej kierowcy za wcześniejsze przestępstwo prowadzenia samochodem pod wpływem alkoholu
 • w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej z winy kierowcy – zapłata za szkody poniesione przez osobę poszkodowaną w wypadku w wyniku regresu zakładu ubezpieczeń
 • w razie wypadku z winy innego kierowcy odmowa wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów”

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów art.244 Kodeksu Karnego

Kierowanie samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów , a więc w okresie od prawomocnego wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów do zakończenia zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem z art.244 k.k.

Zgodnie z art.244 Kodeksu Karnego Kto nie stosuje się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Jazda samochodem pomimo cofniętych uprawnień art. 180a Kodeksu Karnego

Jeśli po prawomocnym wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów kierowcy cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, wówczas kierowanie samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów stanowi dodatkowo przestępstwo kierowania samochodem pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a Kodeksu Karnego

Zgodnie z art.180a Kodeksu Karnego Kto prowadzi pojazd mechaniczny nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Konsekwencje karne jazdy samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów

skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Po prawomocnym wyroku skazującym w systemie Policji KSIP (Krajowy System Informatyczny Policji), zwanym potocznie bębnem pojawia się informacja o aktywnym zakazie prowadzenia pojazdów. Z tego powodu każda kontrola Policji połączona z wylegitymowaniem kierowcy, który jechał na zakazie prowadzenia pojazdów kończy się zatrzymaniem kierowcy i wszczęciem przeciwko niemu sprawy karnej o przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Za nową sprawę karną o przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz kara grzywny.

Dodatkowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę na zakazie

Za przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów Sąd musi wymierzyć kierowcy nowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15.

Odwieszenie poprzedniego wyroku za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Za przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy grozi również odwieszenie poprzedniego wyroku skazującego za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, czyli zarządzenie wykonania orzeczonej wówczas kary pozbawienia wolności.

Dlaczego nie warto jeździć na zakazie prowadzenia pojazdów?

Skala problemów karnych czekających kierowcę złapanego na złamaniu zakazu prowadzenia pojazdów jest tak duża, łącznie z wielkim prawdopodobieństwem kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym, że nie warto jeździć na zakazie prowadzenia pojazdów.

Jednocześnie kierowca może uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową. Wystarczy po połowie zakazu prowadzenia pojazdów uzyskać zgodę Sądu na zamontowanie blokady alkoholowej, by móc legalnie jeździć samochodem

Kto może uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową może uzyskać każdy kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu po połowie zakazu prowadzenia pojazdów, czyli po upływie połowy okresu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowca skazany na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może uzyskać zgodę Sądu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej po 10 latach zakazu.

Co to jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie elektroniczne – alkomat zamontowany w samochodzie, służący do pomiaru alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu, które nie pozwala włączyć silnika samochodu w razie wykrycia alkoholu w organizmie kierowcy.

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową to zezwolenie Sądu na kierowanie przez kierowcę skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów na kierowanie pojazdami z zamontowaną blokadą alkoholową.

jeżeli Sąd uwzględni wniosek kierowcy skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów i wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, wówczas:

 • kierowca może jeździć, to jest kierować pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową
 • kierowcę nadal obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów, ale tylko tych, które nie mają zamontowanej blokady alkoholowej.

Jak uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów powinien po połowie zakazu złożyć do Sądu pismo – wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Co napisać we wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

We wniosku o blokadę alkoholową kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien przedstawić argumenty przemawiające za tym, że:

 • kierowca zrozumiał popełniony błąd polegający na kierowaniu samochodem pod wpływem alkoholu i wyciągnął z niego wniosku na przyszłość.
 • kierowca poniósł już surowe konsekwencje jazdy samochodem po alkoholu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez połowę zakazu
 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, a więc umożliwienie kierowcy kierowanie pojazdami z zamontowaną blokadą alkoholową nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Do kogo złożyć wniosek o blokadę alkoholową?

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu Rejonowego, który wydał wobec kierowcy wyrok skazujący z zakazem prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania kierowcy, ani położenie Wydziału Komunikacji, w którym znajduje się zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy. Wniosek o skrócenie zakazu należy wysłać do Sądu Rejonowego, który skazał kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Kiedy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów może uzyskać zgodę Sądu na zamontowanie blokady alkoholowej po połowie zakazu prowadzenia pojazdów.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową najlepiej złożyć na 2 miesiące przed upływem połowy zakazu prowadzenia pojazdów z prośbą o jego rozpoznanie po upływie połowy zakazu.

Ile się czeka na rozpoznanie wniosku o skrócenie zakazu?

Zazwyczaj na rozpoznanie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową czeka się od 2 do 3 miesięcy od wpłynięcia do Sądu wniosku o blokadę alkoholową.

Co zrobić gdy Sąd nie zgodzi się na skrócenie zakazu?

Jeśli Sąd nie uwzględni wniosku kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie Sądu.

Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów składa się w terminie 7 dni od ogłoszenia lub odebrania postanowienia Sądu.

Zażalenie na odmowę zamontowania blokady alkoholowej należy złożyć do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który oddalił wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Czy po skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?

Jeśli Sąd wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas kierowca:

 • musi zdać ponownie egzamin na prawo jazdy – jeśli ostał skazany za jazdę samochodem po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów dłuższy niż rok
 • nie musi zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy, jeśli został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub krócej

Sąd zgodził się na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów co dalej?

Po uzyskaniu zgody Sądu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową kierowca powinien:

 • ustalić w Wydziale Komunikacji, czy dotarło już postanowienie Sądu o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów
 • udać się do Wydziału Komunikacji po skierowanie na egzamin na prawo jazdy – jeśli kierowca musi zdać ten egzamin, a więc jeśli został skazany za jazdę po alkoholu na dłużej niż rok
 • zdać egzamin na prawo jazdy – jeśli musi go zdawać
 • złożyć wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy
 • zlecić jednej z wielu firm dostępnych w Internecie zamontowanie blokady alkoholowej

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , | 2 komentarze

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol

Z tego artykułu „Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol” dowiesz się:

 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?
 • czy i kiedy warto się odwołać od zatrzymania prawa jazdy za alkohol?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zatrzymane za alkohol?
 • na ile Sądy zabierają prawo jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu?
 • czy możliwe jest nie orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów za kierowanie pojazdem po alkoholu?
 • kiedy można odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol?
 • jak odzyskać prawo jazdy po wyroku przez blokadę alkoholową

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie prowadzenia pojazdu mechanicznego, najczęściej samochodu lub motocykla po alkoholu.

Na jakiej podstawie Policjant zabiera prawo jazdy za alkohol?

Policjant odbiera kierowcy prawo jazdy za alkohol na podstawie art.135  ust. 1 pkt a Ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Kierowanie samochodem po alkoholu co to znaczy?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu jeśli w czasie prowadzenia samochodu kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kierowanie samochodem po alkoholu obejmuje 2 sytuacje:

 • wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń – gdy kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi
 • przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego – gdy kierowca w czasie prowadzenia samochodu miał więcej niż 0,26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol zarówno w razie popełnienia przez kierowcę wykroczenia kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu jak i w razie popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem po alkoholu co to znaczy?

Zgodnie z ar. 135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu

Uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem po alkoholu zachodzi wówczas gdy prawidłowo przeprowadzone badanie trzeźwości kierującego pojazdem wykazało, że w czasie prowadzenia samochodu kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu czyli co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol?

Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol, gdy zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu.

Wątpliwości, czy kierowca popełnił przestępstwo albo wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu zachodzą wówczas gdy:

 • kierowca twierdzi, że to nie on kierował samochodem i nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć tej wątpliwości
 • badanie trzeźwości kierowcy zostało przeprowadzone przez Policję nieprawidłowo
 • najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu
 • najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy mieści się pomiędzy 0,10 a 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol Policjant  w ciągu 7 dni przekazuje dokument prawa jazdy do:

 • Sądu Rejonowego  – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę  wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc jeżeli stężenie alkoholu u kierowcy wyniosło od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

albo

 • Prokuratury Rejonowej – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, to jest wówczas gdy stężenie alkoholu u kierującego pojazdem przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio dla badania krwi 0,5 promila alkoholu we krwi)

Kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

To nie Policjant, ale  Sąd lub Prokurator podejmuje  decyzję czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy zabrane przez Policję za kierowanie samochodem po alkoholu

W ciągu 14 dni od otrzymania prawa jazdy zabranego kierowcy za alkohol przez Policję Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu) lub Prokurator (w sprawie o przestępstwo prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości) wydaje postanowienie, w którym:

 • zatrzymuje kierującemu dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że zachodzi uzasadnione wynikami badania trzeźwości kierowcy podejrzenie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy, jeśli oceni, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a więc wyniki badania trzeźwości kierowcy nie uzasadnia podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Co bada Prokurator lub Sąd przed podjęciem decyzji czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za alkohol?

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie prawa jazdy za alkohol powinno nastąpić tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa prowadzenia samochodu po alkoholu.

Podejmując decyzję, czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy odebrane przez Policję za alkohol Sąd lub Prokurator powinien ocenić

 • czy zgromadzone dowody wystarczająco uzasadniają podejrzenie, że samochód prowadził kierowca, któremu Policja odebrała prawo jazdy za za alkohol
 • czy wyniki badania trzeźwości uzasadniają podejrzenie, że w czasie prowadzenia samochodu kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc odpowiedni co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi
 • czy badania trzeźwości kierującego pojazdem zostały przeprowadzone prawidłowo, a więc zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Policji nr 496 z późn. zm. w sprawie badania trzeźwości kierujących pojazdami, wytycznymi toksykologicznymi opracowanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie i instrukcją obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości kierowcy.

Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu

Policja nie powinna zabierać kierowcy prawa jazdy, jeśli najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sąd powinien nakazać zwrot kierowcy odebranego przez Policję prawa jazdy przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co to jest niepewność pomiaru alkomatu: każdy alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu z marginesem błędu wskazanym chociażby na świadectwie wzorcowania alkomatu.

Ile wynosi niepewność pomiaru alkomatu: margines błędu alkomatu według świadectwa wzorcowania wynosi co najmniej 0,01 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy może wynosić 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Więcej na temat niepewności pomiaru alkomatu przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu” lub „Jak zachować prawo jazdy zatrzymane za 0,10 mg alkoholu?”

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol przy wynikach granicznych badania trzeźwości

Alkomaty używane przez Policję do badania trzeźwości kierowców, a więc działające w warunkach terenowych mierzą stężenie alkoholu z większym niż wskazany w świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Niepewność pomiaru, a więc margines błędu alkomatu, w czasie badania trzeźwości kierowcy na drodze, w warunkach terenowych wynosi 0,03 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Uwzględnienie rozszerzonej niepewności alkomatu w trakcie badania trzeźwości kierowcy na drodze prowadzi do wniosku, że przy najwyższym wyniku badania trzeźwości kierowcy 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy może wynosić o,09 mg alkoholu, a więc mniej niż wartość graniczna 0,10 mg alkoholu, od której zaczyna się wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu .

Sąd powinien wziąć pod uwagę rzeczywisty błąd pomiaru alkomatu wynoszący +/- 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i nakazać zwrot kierowcy prawa jazdy odebranego przez Policję za alkohol, gdy najwyższe badanie trzeźwości kierowcy dało wynik 0,11 lub 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zwrot prawa jazdy zabranego przez Policję za alkohol

Każda wątpliwość Sądu lub Prokuratora co do popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinna skutkować nieuwzględnieniem wniosku Policji o zatrzymanie kierowcy prawa jazdy i nakazaniem zwrócenia kierowcy zatrzymanego przez Policję dokumentu prawa jazdy.

Tak powinno być – Sąd lub Prokurator powinien zwrócić prawo jazdy zatrzymane za alkohol, gdy zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol

W praktyce Sędziowie i Prokuratorzy bardzo rzadko skrupulatnie badają czy zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie prowadzenia przez kierowcę samochodu pod wpływem alkoholu i najczęściej z automatu uwzględniają wniosku Policji o zatrzymanie zabranego kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Dlatego kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć do Prokuratora ( w sprawie o przestępstwo kierowania pojazdem po alkoholu) albo Sądu ( w sprawie o wykroczenie prowadzenia pojazdu po alkoholu) pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję, jeśli nie zgadza się z decyzją Policji o odebraniu prawa jazdy za alkohol.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol – wniosek o zwrot prawa jazdy

Kierowca, która nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy za alkohol powinien złożyć do właściwego Sądu albo Prokuratury pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję W tym piśmie kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące  na to, że nie popełnił wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, np. z powodu błędów popełnionych przez Policję podczas kontroli trzeźwości kierowcy, czy z uwagi na błąd pomiaru alkomatu.

Wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za alkohol należy złożyć jak najszybciej po przekazaniu przez Policję zabranego kierowcy prawa jazdy do Prokuratury lub Sądu. Rzecz w tym, by Prokurator lub Sąd zdążył zapoznać się z argumentami przedstawionymi przez kierowce lub działającego w jego imieniu Adwokata przed podjęciem decyzji: zwrócić czy zatrzymać odebrane kierowcy przez Policję prawo jazdy.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przy wyniku 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu?

Przykład: podczas rutynowej kontroli trzeźwości Policja poddała kierowcę badaniu alkomatem, którego najwyższy wynik to 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjant za pokwitowaniem zatrzymał kierowcy prawo jazdy. W ciągu 7 dni Policjant przekazał prawo jazdy do Sądu Rejonowego z wnioskiem o jego zatrzymanie dołączając do wniosku protokół badania trzeźwości kierowcy. 

Kierowca powinien wysłać do Sądu wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję W piśmie do Sądu kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące na to, że z powodu możliwego błędu pomiaru alkomatu wynikającego chociażby ze świadectwa wzorcowania nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc brak było podstaw prawnych do odebrania mu prawa jazdy przez Policję..

Postanowienie o zwrocie albo zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

W ciągu 14 od od otrzymania z Policji prawa jazdy zabranego kierowcy za alkohol Prokurator albo Sąd podejmuje decyzję, czyli:

 • nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za alkohol – jeśli oceni, że w sprawie zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu

albo

 • wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy – jeśli oceni, że zgromadzone w sprawie dowody wystarczająco uzasadniają podejrzenie kierowania przez kierowcę samochodem po alkoholu

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol – zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Jeśli Sąd albo Prokurator zdecyduje się zatrzymać kierowcy prawo jazdy odebrane przez Policję za alkohol – wówczas przesyła odpis postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy z pouczeniem o sposobie jego zaskarżenia

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu kierowca może złożyć zażalenie do Sądu Odwoławczego.

Kierowca, który się nie zgadza z postanowieniem o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol może je zaskarżyć wysyłając zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy należy wysłać do Sądu Rejonowego, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol należy wysłać bezpośrednio do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Rozpoznanie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Po rozpoznaniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Sąd Odwoławczy wydaje postanowienie, w którym:

 • uwzględnia zażalenie i nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kierowanie autem po alkoholu – jeśli Sąd Odwoławczy zgodzi się ze stanowiskiem kierowcy lub jego Adwokata, że zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli w ocenie Sądu Odwoławczego zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Postanowienie Sądu Odwoławczego o zwróceniu albo zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za alkohol jest prawomocne, a więc nie można go zaskarżyć – nie przysługuje na nie zażalenie.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol w czasie sprawy karnej o jazdę po alkoholu

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w związku z uzasadnionym podejrzeniem kierowania samochodem po alkoholu ma charakter tymczasowy – obowiązuje do czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

To dlatego w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol nie ma wskazanego czasu, na jaki zostało zatrzymane kierowcy prawo jazdy.

Sprawa karna przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego) albo o wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu (z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń) może trwać – w zależności od obciążenia Sądu i zawiłości sprawy kilka miesięcy, a czasami kilka lat.

W czasie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu kierowca może składać do Sądu wnioski o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję za alkohol.

Kierowca może składać w czasie sprawy karnej o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu kolejne wnioski o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za alkohol:

 • gdy ujawnią się nowe okoliczności lub dowody wpływające na zasadność dalszego zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy, np. zostanie wydana opinia biegłego toksykologa potwierdzająca zarzuty kierowcy dotyczące błędów popełnionych przez Policję w trakcie badania trzeźwości kierowcy alkomatem, albo zostanie przesłuchany świadek podważający akt oskarżenia lub wniosek o ukaranie w zakresie prowadzenia przez kierowcę samochodu pod wpływem alkoholu. Przykładów można by mnożyć bez liku – chodzi tu o każdą nową okoliczność lub każdy nowy dowód wpływający na zasadność zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy, albo na zasadność orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów.
 • gdy sprawa karna przeciwko kierowcy o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu przeciąga się tak bardzo, że przewidywany okres zakazu prowadzenia pojazdów będzie krótszy niż czas, jaki minął od zatrzymania kierowcy prawa jazdy. Wyobraźmy sobie, że toczy się przeciwko kierowcy sprawa karna o wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu w ilości 0,13 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja zabrała kierowcy prawo jazdy, a Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za alkohol. Sprawa karna toczy się już tak długo, że mija 6 miesięcy od zatrzymania kierowcy prawa jazdy. Kierowca powinien wówczas postarać się o odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol, a więc złożyć wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy. Kierowca powinien napisać we wniosku o zwrot prawa jazdy, że w razie wydania wyroku skazującego jest wielce prawdopodobne, że Sąd wymierzy kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy, a okres zakazu prowadzenia pojazdów nie powinie być dłuższy od czasu faktycznego zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu

Jak już napisałem decyzja Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy – na czas sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy nie przesądza, jaki wyrok zapadnie w sprawie karnej przeciwko kierowcy, którego prawo jazdy zostało zatrzymane za alkohol.

To Sąd w wyroku kończącym sprawę karą przeciwko kierowcy o jazdę samochodem po alkoholu ostatecznie ustala, czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu i w konsekwencji wydaje wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne albo wyrok uniewinniający.

To również Sąd w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o prowadzenie samochodu po alkoholu decyduje:

 • czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów czy odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów
 • w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określa czas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów
 • zalicza kierowcy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy

Czy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za alkohol?

Sąd w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu:

 • nie tylko ustala, czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego (jazda samochodem w stanie nietrzeźwości) albo wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń (kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu)

ale również

 • decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu, a jeśli tak, to na jak długo.

Zarówno w sprawie o wykroczenie, jak i o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu Sąd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu.

Nie orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu

W sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości Sąd może na podstawie art.66 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy i nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok albo 2 lata.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest umożliwia kierowcy odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol.

Sądy wydają wyroki warunkowo umarzające postępowanie karne be z zakazu prowadzenia pojazdów, albo z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy w sprawie zachodzi szereg okoliczności łagodzących, takich jak:

 • dotychczasowy, zasługujący na pełną aprobatę sposób życia kierowcy oskarżonego o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu
 • niewielkie zagrożenie stworzone przez kierowcę pomimo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu – niewielkie stężenie alkoholu, niewielkie natężenie ruchu, krótki odcinek drogi pokonany przez nietrzeźwego kierowcę, powód, dla którego kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę pomimo spożytego wcześniej alkoholu
 • działania podjęte przez kierowcę po popełnieniu przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, z których wynika, że rzeczywiście zrozumiał popełniony błąd
 • konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny wynikające z zakazu prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 3 lat

Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

W sprawie karnej przeciwko kierowcy o wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu Sąd może na podstawie art.39 par. 1 Kodeksu Wykroczeń odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Nie orzekanie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowcy, który popełnił wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Oceniając, czy kierowca zatrzymany na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu powinien odzyskać prawo jazdy zatrzymane za alkohol Sąd bierze pod uwagę:

 • jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy zatrzymanego na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu, czy był dotąd karany za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ile ma mandatów karnych na swoim koncie?
 • jakie zagrożenie stworzył kierowca prowadząc samochód w stanie po użyciu alkoholu, ile miał alkoholu w wydychanym powietrzu, jakim pojazdem się poruszał, czy na drodze panował wówczas duży ruch pojazdów lub pieszych, jak długi odcinek drogi pokonał pojazdem pod wpływem alkoholu?
 • jaki był powód, dla którego kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę pomimo spożytego wcześniej alkoholu?
 • czy kierowca zrozumiał swój błąd, czy wyciągnął z niego naukę, czy na pewno nigdy już nie zdecyduje się kierować samochodem po spożyciu alkoholu?
 • czy kierowca podjął jakiekolwiek działania po popełnieniu wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu, by naprawić popełniony błąd?
 • jakie konsekwencje poniesie kierowca i jego rodzina w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy przewidziany za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Na ile zabierają prawo jazdy za alkohol?

Często spotykam się w Internecie z zapytaniem „na ile zabierają prawo jazdy za alkohol?”

Odpowiedź na to pytanie brzmi „to zależy” od wielu czynników np : czy prawo jazdy zostało kierowcy zatrzymane za przestępstwo czy za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu, jaka była ilość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy, czy kolejne badania trzeźwości były rosnące czy malejące, na jakiej drodze kierowca został zatrzymany przez Policję jakie było wówczas natężenie ruchu, jaka była przyczyna zatrzymania kierowcy do kontroli trzeźwości, jaki był powód prowadzenia przez kierowcę samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu, czy kierowca był już karany za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ile ma mandatów karnych na swoim koncie, czy prawo jazdy jest narzędziem pracy kierowcy i wielu wielu innych.

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kierowanie pojazdem mechanicznym, np. samochodem, motocyklem czy skuterem pod wpływem alkoholu jest:

 • przestępstwem z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego – jeśli kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi

albo

 • wykroczeniem z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli kierowca prowadził samochód po alkoholu przy stężeniu od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 promila alkoholu we krwi) do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio do 0,5 promila alkoholu we krwi)

Za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Wyjątkowo Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu i wówczas może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku albo 2 lat.

Za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W sprawie o wykroczenie kierowania autem po alkoholu Sąd może wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Kierowca, który został prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu po alkoholu na zakaz prowadzenia pojazdów może odzyskać prawo jazdy po wyroku występując do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Na czym polega odzyskanie prawa jazdy przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na uzyskaniu zgody Sąd na prowadzenie przez kierowcę samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową – urządzenie elektroniczne, rodzaj alkomatu, które uniemożliwia zapalenie silnika i uruchomienie samochodu w razie wykrycia u kierowcy alkoholu.

O skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową może wystąpić kierowca skazany prawomocnym wyrokiem na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu po połowie zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów kierowca może uzyskać blokadę alkoholową po 10 latach zakazu.

Jeśli Sąd wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholowa, wówczas kierowca odzyskuje prawo jazdy i może legalnie jeździć pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Uwaga: jeśli zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pojazdem po alkoholu został orzeczony na okres dłuższy niż rok, wówczas kierowca, który uzyskał zgodę Sądu na blokadę alkoholowa musi zdać ponowny egzamin na prawo jazdy.

Więcej na temat odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przez blokadę alkoholowa przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”

Umów się na bezpłatną konsultację telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jak odzyskać prawo jazdy, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol | Otagowano , , , , , | 1 komentarz

Ponowna jazda samochodem po alkoholu

Zgodnie z art. 178a § 4 k.k. za ponowna jazda samochodem po alkoholu, a więc popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości przez osobę prawomocnie skazaną za to przestępstwo w przeszłości (jeżeli poprzedni wyrok nie uległ z mocy prawa zatarciu) grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast zawieszenie wykonania tej kary może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, co wynika wprost z art.69 § 4 k.k.

Ponadto za ponownie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 4 k.k. Sąd na podstawie art.42 § 3 k.k. orzeka wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Warunkiem poniesienia surowszej odpowiedzialności karnej z art.178a § 4 k.k. jest uprzednia karalność kierowcy za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego aktualna w dacie wydania przez Sąd wyroku skazującego, a więc wcześniejsze prawomocne skazanie za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. lub  173, 174, 177 lub art. 355 § 2 k.k.

Przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 k.k. popełnia nadto kierowca, co do którego prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Ponowna jazda samochodem po alkoholu – zakaz

Kierowca oskarżony o czyn  z art. 178a § 4  k.k. w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku może liczyć na warunkowe zawieszenie jej wykonania, pod warunkiem, iż wcześniej tj. w momencie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary. Sąd zawieszając wykonanie kary bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Natomiast jeżeli wyrok skazujący kierowcę na karę pozbawienia wolności za poprzednie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 1 k.k. nie uległ zatarciu do zakończenia postępowania karnego o ponowną jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a § 4 k.k., to jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekał wobec kierowcy kary bezwzględnego więzienia, to Sąd może zastosować art. 37a k.k., który mówi o tym, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 8 lat, Sąd może zamiast tek kary orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

Ponowna jazda samochodem po alkoholu – zakaz

Za ponowne kierowanie pojazdem po alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio:

 • chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony wyjątkowymi okolicznościami, wtedy orzeka zakaz na okres od 3 do 15 lat.
 • natomiast gdy kierowca ponownie popełniła przestępstwo z art. 178a par 4 kk, to nawet wystąpienie w sprawie szczególnych okoliczności, nie będzie miało wpływu na decyzję Sądu, który obligatoryjnie będzie musiał orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Podsumowując, ponowna jazda samochodem po alkoholu nie musi oznaczać, że Sąd orzeknie karę więzienia wobec kierowcy oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd ma bowiem możliwość orzeczenia kary grzywny lub ograniczenia wolności. Tak samo Sąd może zamiast dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów orzec zakaz na okres od 3  do lat 15. To na oskarżonym oraz jego obrońcy spoczywa obowiązek przedstawienia Sądowi wszystkich argumentów, które mogą wpłynąć na łagodniejszy wymiar kary.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Zakaz prowadzenia samochodów na 3 lata

Zakaz prowadzenia samochodów na 3 lata – czy jest obligatoryjny? Tak, ale tylko w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Wówczas Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do lat 15 – to w przypadku pierwszej jazdy po alkoholu z art. 178a par 1 kk. Natomiast w przypadku drugiej jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a par  4 kk Sąd co do zasady orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – jeżeli jechałeś ponownie po alkoholu, więcej informacji o dożywotnim zakazie najdziesz klikając: czytaj dalej.

Jeżeli jechałeś pierwszy raz po alkoholu pozostań na tej stronie.

Zakaz prowadzenia samochodów na 3 lata – jak uzyskać krótszy zakaz?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata. Stosując tę instytucję wobec kierowcy, który popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat, tj. na okres 1 roku lub 2 lat.  

Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, polega na tym, że Sąd stwierdza, że kierowca popełnił zarzucany mu czyn tj. kierował samochodem po pijanemu, ale z uwagi na szczególne okoliczności, Sąd nie wydaje wyroku skazującego, ale wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

O warunkowe umorzenie postępowania karnego, może ubiegać się jedynie kierowca niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie. Aby Sąd mógł zastosować warunkowe umorzenie w sprawie o jazdę po pijanemu muszą wystąpić szczególne okoliczności, które wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny. Dla przykładu kierowca jedynie przeparkował samochód, a zatem jechał samochodem jedynie kilkadziesiąt sekund. Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, ale głębsza analiza wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok w przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości jest możliwy tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego.Oznacza, to że jeżeli Sąd zgodzi się na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, to kierowca uniknie zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata.

Korzyści z warunkowego umorzenia za jazdę po alkoholu – jak uzyskać zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Pierwszą korzyścią z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu jest kwestia karalności sprawcy. Jeżeli Sąd warunkowo umorzy postępowanie karne wobec nietrzeźwego kierowcy, wówczas pozostaje on w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast jeżeli Sąd wyda wobec pijanego kierowcy wyrok skazujący, wówczas kierowca jest traktowany jako osoba karna. Kolejną korzyścią jest kwestia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie zakazu jest fakultatywne, tzn. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu bądź orzec zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku lub 2 lat.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne. Innymi słowy, Sąd może uznać, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu i może nie orzekać tego środka karnego. Jeżeli jednak Sąd uzna, że konieczne jest orzeczenie wobec nietrzeźwego kierowcy zakazu prowadzenia samochodów, wówczas może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Jak widać jest kilka korzyści z warunkowego umorzenia za jazdę po alkoholu, szczególnie znaczenie krótszy zakaz niż przy wyroku skazującym, gdzie Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.  Dlatego tez warto przeanalizować sprawę pod kątem warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Nasza Kancelaria posiada wieleoetnie doswiadczenie w prowadzeniu spraw o jazdę po alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających. Zapraszamy do kontakt

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie a karalność

Warunkowe umorzenie a karalność:

 • Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK). Informacja o wydanym wyroku będzie widniała w KRK przez wyznaczony przez Sąd okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat). Natomiast po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby informacja o wydanym wyroku jest usuwana z KRK z mocy prawa.

Dla przykładu:

Sąd wobec nietrzeźwego kierowcy wydał w dniu 4 maja 2017 roku wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na okres 2 lat próby. Wyrok uprawomocnił się z dniem 14 maja 2017 roku. W związku z powyższym informacja o wydanym wyroku będzie widniała w kracie karnej kierowcy przez okres 2 lat i 6 miesięcy. Okres ten liczony jest od dnia, w którym wyrok stał się prawomocny tj. od dnia 14 maja 2017 roku.

 • Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym

Warunkowe umorzenie a karalność: różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym dotyczy przed wszystkim kwestii karalności sprawcy.

Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, wobec którego Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd wydał wyrok skazujący jest osobą karaną. Powyższe ma szczególne znaczenie dla osób, od których charakteru pracy wymagane jest przedłożenie zaświadczenie o niekaralności lub podpisanie oświadczenia o posiadaniu statusu osoby niekaranej za przestępstwo. Kierowca skazany za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k. nie będzie mógł podpisać takiego oświadczenia ani nie uzyska z Krajowego Rejestru Karnego „czystej karty karnej”, dopóki skazanie nie ulegnie zatarciu z mocy prawa.

Kolejną różnicą, która ma szczególne znaczenie dla nietrzeźwych kierowców, jest kwestia zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego zakaz jest fakultatywny tj. Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat, bądź może odstąpić od orzeczenia zakazu. Natomiast w przypadku wyroku skazującego orzeczenie zakazu jest obligatoryjne tzn. Sąd musi orzec zakaz, który w przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości wynosi od 3 do 15 lat.

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy zastosowaniu tej instytucji znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

[ratings]

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu jest środkiem probacyjnym, polegającym na poddaniu sprawcy przestępstwa próbie. Co prawda, Sąd w wyroku stwierdza, iż oskarżony popełnił zarzucony mu czyn jazdy po alkoholu, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie odstępuje od wydania wyroku skazującego. Wówczas osoba, wobec której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną, a zatem zachowuje czystą kartę karną.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres próby wynoszący od 1 roku do 3 lat.

W sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest rozstrzygnięciem bardzo korzystnym, gdyż w przypadku warunkowego umorzenia Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów bądź może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata.

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy zastosowaniu tej instytucji znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Kto może wnosić o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwo. Ponadto aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne musi uznać, że stopień zawinienia oraz społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa nie jest znaczny.

W sprawie o jazdę po alkoholu Sąd bierze również pod uwagę stopień nietrzeźwości kierującego, który ma wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości. Większe szanse na warunkowe umorzenie mają kierowcy, którzy tylko nieznacznie przekroczyli wynik 0,26 mg/l alkoholu, niż ci u których alkomat wskazał wynik ponad 0,5 mg/l alkoholu. Jednakże zdarzają się sprawy, gdzie z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie Sąd wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nawet przy wyniku przekraczającym 0,5 mg/l alkoholu – ponad 1 promil, np. gdy nietrzeźwy kierowca chciał jedynie przepakować samochód.

Ocena stopnia społecznej szkodliwości należy do swobodnej oceny Sądu, który bierze pod uwagę m.in. porę o której jechał kierowca, czy była to rutynowa kontrola trzeźwości, jakie było natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, miejsce popełnienia przestępstwa.

Nasze doświadczenie zawodowe pokazuje, że każda sprawa jest inna i występują inne okoliczności, dlatego też

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz