Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości alkomatem kierującego pojazdem zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu?

W artykule zatytułowanym „Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem ?   napisałem, że prawidłowe badania trzeźwości  kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji  nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Sposób przeprowadzania przez Policję badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu został uregulowany w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr.496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu zmienionego zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

Przeprowadzenie przez Policję badania trzeźwości kierującego pojazdem w sposób niezgodny z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 469 i 738 podważa wiarygodność dowodu z protokołu badania trzeźwości.

Podważenie wiarygodności dowodu z protokołu badania trzeźwości kierującego pojazdem powinno skutkować uniewinnieniem kierującego pojazdem od zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W poprzednim artykule  zamieściłem aktualny  tekst zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia  25 maja 2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W tym artykule nadszedł czas na jego omówienie.

Zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość  w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu powinno spełniać następujące warunki:

 • zgodnie z §7 oraz  §3 ust. 6 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 alkomat użyty do badania trzeźwości kierującego pojazdem powinien być wyposażony w ustnik jednorazowego użytku. Funkcjonariusz Policji powinien otworzyć opakowanie zawierające ustnik w obecności osoby badanej. Pomiar trzeźwości kierującego pojazdem alkomatem bez ustnika jest wprawdzie dopuszczalny, ale jego wynik służy jedynie do wstępnej analizy, tzn. nie jest dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

 • zgodnie z §2 ust. 1  oraz  §3 ust. 6 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 badanie trzeźwości kierującego pojazdem powinno zostać przeprowadzone przy użyciu analizatora podręcznego działającego na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu (np. Alco-Sensor IV) albo pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni (np. Alkometr A 2.0). Dopuszczalne jest wprawdzie przeprowadzenie badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu analizatora wyposażonego w detektor półprzewodnikowy (tzw. przesiewowego), ale jego wynik nie ma wartości dowodowej, tzn. nie jest dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

 • zgodnie z  §3 ust. 2 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 w przypadku przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem alkomatem podręcznym, działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu, np. powszechnie używanym przez Policję Alco-Sensorem IV i uzyskania wyniku powyżej 0,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kolejne badanie trzeźwości tym urządzeniem powinno zostać przeprowadzone po upływie co najmniej 15 minut. Ten wymóg – zachowania co najmniej 15 minut odstępu ma za zadanie wykluczyć możliwość zawyżenia (zafałszowania) wyniku badania trzeźwości kierującego pojazdem  z powodu alkoholu resztkowego zalegającego w jamie ustnej badanego, utrzymującego się tam przez 15 minut od spożycia nawet niewielkiej ilości alkoholu (np. alkoholu zawartego w syropach na kaszel, płynach do płukania ust) Nie zachowanie odstępu 15 minut pomiędzy 1 a 2 badaniem może spowodować, że rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie kierującego pojazdem będzie znacznie niższe, np. poniżej dolnej granicy 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu od wyniku wskazanego przez alkomat

 • zgodnie z §3 ust. 5  pkt 1 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 w przypadku przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu podręcznego, działającego na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu, np. Alco-Sensora IV i uzyskania pozytywnego wyniku Funkcjonariusz Policji powinien dokonać badania trzeźwości kierowcy alkomatem stacjonarnym, np. Alkometrem A 2.0. w każdym przypadku gdy, wynik badania przekroczył 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przez kierującego pojazdem popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 k.k. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nie przewiduje tego wymogu, gdy wynik badania Alco-Sensorem IV nie przekroczy 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w. Jak widać zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie surowszych wymagań w zakresie badania trzeźwości kierującego pojazdem w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa niż wykroczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

 • zgodnie z §3 ust. 5  pkt 2 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 każdy wynik badania alkomatem podręcznym, działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu, np Alco-Sensora IV powinien zostać zweryfikowany przez Policjanta badaniem alkomatem stacjonarnym, np. Alkometrem A 2.0,  lub badaniem krwi, w każdym przypadku, gdy żąda tego kierowca poddany badaniu trzeźwości

 • zgodnie z §4 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 badanie trzeźwości kierującego pojazdem nie powinno zostać przeprowadzone przed upływem 15 minut od zakończenia spożywania przez kierującego pojazdem alkoholu lub palenia tytoniu

 • zgodnie z §5 ust. 1 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 każde badanie trzeźwości alkomatem podręcznym lub stacjonarnym Policjant powinien wpisać do prowadzonego w Komisariacie Policji rejestru badań urządzeniem użytym do kontroli trzeźwości kierującego pojazdem

 • zgodnie z §6 ust.1 pkt 2 i 3 oraz 4  zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 z przebiegu badania trzeźwości kierującego pojazdem i uzyskania wyniku co najmniej 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu Policjant ma obowiązek sporządzić protokół  na druku stanowiącym załącznik do zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu nr 496

 • zgodnie z §6 ust. 2 i 3 oraz druku protokołu stanowiącego załącznik do zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 protokół badania trzeźwości kierującego pojazdem powinien zawierać co najmniej: oznaczenie miejscowości i daty wykonania badania trzeźwości i sporządzenie protokołu stopień, imię i nazwisko Policjanta sporządzającego protokół, dane osobowe kierującego pojazdem poddanego badaniu trzeźwości, określenie przyczyny przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem ze wskazaniem jego zachowania (sposób mowy, chodu itp), oznaczenie typu i numeru alkomatu użytego do badania, wypełnioną tabelę uzyskanych wyników z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i godziny oraz minuty przeprowadzonego badania, informację o zgłoszeniu przez  kierującego pojazdem poddanego badaniu trzeźwości o zgłoszeniu żądania badania krwi, informację o zgłoszeniu przez badanego uwag do prawidłowości zabezpieczenia ustnika, podpis Policjanta przeprowadzającego badanie, podpis kierującego pojazdem poddanego badaniu trzeźwości lub informację o odmowie podpisania przez niego protokołu

 • zgodnie z §6 ust.4  zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 do protokołu badania trzeźwości dołącza się wydruki uzyskanych pomiarów z alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem 

 • zgodnie z §8 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 pobranie krwi kierującego pojazdem do badań na zawartość alkoholu powinno zostać przeprowadzone w każdym przypadku, gdy żąda tego kierujący pojazdem, gdy stan badanego uniemożliwia przeprowadzenie badania alkomatem, albo gdy kierujący pojazdem  nie wyraża zgody na zbadanie jego trzeźwości przy użyciu alkomatu

Każde badanie trzeźwości kierującego pojazdem, stanowiące dowód w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinno spełniać przedstawione wyżej wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

W kolejnych artykułach omówię każdy z warunków prawidłowego badania trzeźwości kierującego pojazdem i wpływ jego uchybienia na wynik postępowania karnego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a §1 k.k. lub wykroczenie  kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87.§ 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

W poprzednim artykule zatytułowanym „Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkoholu?” wskazałem, że prawidłowe badanie trzeźwości  kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji  nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

oraz

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Tylko takie badanie kierującego pojazdem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które spełnia wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadach przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu  oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instrukcji obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Poniżej przedstawiam aktualny  tekst zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia  25 maja 2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

ZARZĄDZENIE NR 496 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE BADAŃ NA ZAWARTOŚĆ W ORGANIZMIE ALKOHOLU LUB ŚRODKA DZIAŁAJĄCEGO PODOBNIE DO ALKOHOLU
z dnia 25 maja 2004 r. (Dz.Urz.KGP Nr 9, poz. 40)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania przez policjanta zadań w zakresie przeprowadzania przez policjantów badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przepisów o sposobie pełnienia służby na drogach przez policjantów.

§ 2

1. W celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, zwanego dalej „pomiarem”, stosuje się następujące urządzenia elektroniczne, znajdujące się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Policji:
1) działające na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni;
2) działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu;
3) wyposażone w detektor półprzewodnikowy – zwane dalej „urządzeniami elektronicznymi”. 2. W uzasadnionych przypadkach badanie stanu trzeźwości może być przeprowadzone zalegalizowanym urządzeniem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, nieznajdującym się na wyposażeniu jednostki Policji.

§ 3

1. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , należy niezwłocznie dokonać drugiego pomiaru.

2. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , należy dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 minut.
3. W przypadku uzyskania w pomiarach, o których mowa w ust. 2, wyników: w pierwszym pomiarze – równego lub większego od 0,1 mg/dm 3 , a w drugim – 0,00 mg/dm 3 , należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm 3 , nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.
4. W przypadku uzyskania w pierwszym pomiarze, o którym mowa w ust. 2, wyniku równego lub większego od 0,1 mg/dm 3 , a w drugim – wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , ale poniżej 0,1 mg/dm 3 , należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm 3 lub powyżej 0,00 mg/dm 3 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że badany w chwili kierowania pojazdem znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.
5. Wynik badania, o którym mowa w ust. 2 należy zweryfikować badaniem urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego;
2) badany żąda takiego badania.
6. Urządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 może być stosowane, również bez ustnika jeśli ma taką funkcję, wyłącznie do wstępnej analizy ilościowo-orientacyjnej. Jeżeli w przeprowadzonym za jego pomocą pomiarze uzyskano wynik ponad 0,00 mg/dm 3 , należy przeprowadzić badanie urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2.
7. Ustalenie zawartości alkoholu w organizmie uczestnika wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny może być dokonane wyłącznie urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2.

§ 4

Badania urządzeniami elektronicznymi nie należy przeprowadzać przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego.

§ 5

1. Badanie stanu trzeźwości, bez względu na jego wynik, policjant wpisuje bezpośrednio po jego wykonaniu do rejestru badań prowadzonego indywidualnie dla każdego urządzenia.
2. Przy działaniach wzmożonych, realizowanych na podstawie odrębnego planu, których głównym celem jest skontrolowanie maksymalnej liczby kierujących, do rejestru wpisuje się wyłącznie wyniki badania stwierdzającego, że osoba badana znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, oraz liczbę pozostałych badań.
3. W razie gdy badanie urządzeniem elektronicznym zostało przeprowadzone poza jednostką Policji i stwierdzono, że osoba badana znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, policjant niezwłocznie informuje o tym drogą radiową lub telefonicznie dyżurnego jednostki Policji, który dokonuje wpisu do książki wydarzeń.
4. Wzór rejestru badań urządzeniem elektronicznym określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6

1. Z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym policjant sporządza protokół, jeżeli:
1) kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny;
2) istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego;
3) uzyskany wynik wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu;
4) wynik nie wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, ale w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie;
5) żąda tego osoba badana – o czym należy ją pouczyć.
2. Wynik każdego pomiaru wskazywany przez urządzenie elektroniczne policjant wpisuje do protokołu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaznaczając wyraźnie typ użytego urządzenia i jednostkę pomiarową, w jakiej jest wyskalowane.
3. W protokole, o którym mowa w ust. 1, należy wpisać objawy i okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania.
4. Wzór protokołu badania urządzeniem elektronicznym określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7

Nie dokonuje się pomiarów urządzeniem elektronicznym bez ustnika, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. W przypadku użycia do badania ustnika podlega on wymianie przed przeprowadzeniem pomiaru. Opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej.

§ 8

Pobrania próby krwi do badań na zawartość alkoholu należy dokonać, jeżeli:
1) badany, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniami elektronicznymi, żąda pobrania krwi;
2) stan badanego, zwłaszcza wynikający z upojenia alkoholowego, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym;
3) istnieją przeciwwskazania do użycia urządzenia elektronicznego wynikające ze stanu zdrowia badanego;
4) badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi.

§ 9

1. Badania urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, dokonuje się, jeżeli:
1) osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
2) kierujący pojazdem lub inna osoba, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, uczestniczy w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny
– oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została zatrzymana lub sama zgłosiła się do jednostki Policji.
2. Po uzyskaniu, w badaniu o którym mowa w ust. 1, wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy niezwłocznie dokonać pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Następnie w odstępie wynoszącym 0,5 godziny należy dokonać co najmniej jednego pomiaru tym samym urządzeniem.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli pierwszy pomiar wykazał wynik 0,00 mg/dm3, albo od chwili zdarzenia do zatrzymania lub zgłoszenia się upłynął taki okres czasu, że badanie zawartości alkoholu w organizmie jest bezzasadne.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, która nie oddaliła się z miejsca zdarzenia, ale zachodzi podejrzenie spożycia przez nią alkoholu po zdarzeniu.

§ 10

Jeżeli w wyniku obserwacji zachowania kierującego pojazdem zachodzi podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu, a jego badanie urządzeniem elektronicznym nie wykazało co najmniej stanu po użyciu alkoholu, kierującego należy poddać testom psychofizycznym, polegającym m.in. na sprawdzeniu reakcji źrenic, próbie „palec – nos” lub „palec – palec”. W przypadku utwierdzenia się policjanta w podejrzeniu kierującego należy poddać badaniu śliny.

§ 11

Badania krwi lub moczu w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się:
1) w razie uczestniczenia kierującego pojazdem w wypadku drogowym, w którym jest zabity;
2) na żądanie osoby, która była poddana badaniu śliny;
3) jeżeli stan badanego uniemożliwia przeprowadzenie badania śliny;
4) jeżeli badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi;
5) w razie braku możliwości poddania kierującego pojazdem badaniom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 10, a jednocześnie w wyniku obserwacji jego zachowania zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.

§ 12

Przepisy § 2-11 stosuje się odpowiednio do osoby, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowała pojazdem.

§ 13

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia sprawuje dyrektor biura Komendy Głównej Policji właściwy do spraw ruchu drogowego.

§ 14

Traci moc zarządzenie nr 16/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie przeprowadzania przez policjantów badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu zmienione zarządzeniem nr 3/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 1997 r.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

W kolejnym artykule opiszę:

 • wymagania, jakie, zgodnie z zamieszczonym wyżej zarządzeniem Komendanta Głównego Policji powinno spełniać badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu

 • na jakie błędy popełniane przez Funkcjonariuszy Policji podczas badania trzeźwości kierującego pojazdem należy zwrócić uwagę

i

 • jaki mają one wpływ na wiarygodność dowodu w postaci protokołu badania trzeźwości w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości alkomatem kierującego pojazdem?

Badanie trzeźwości kierującego pojazdem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przy użyciu alkomatu jest najczęściej jedynym dowodem przeprowadzonym przez Policję na potwierdzenie stanu nietrzeźwości osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Badanie trzeźwości kierującego pojazdem jest utrwalane w postaci protokołu.  Jest to protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym. Wzór tego protokołu został określony w Zarządzeniu nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i stanowi załącznik do tego zarządzenia.

Do protokołu badania trzeźwości powinny być dołączone wydruki z urządzenia elektronicznego użytego do badania – tzw. analizatora wydechu (najczęściej jest to Alco-Sensor IV lub Alkometr A.2.0).

W protokole z badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i załączonych do niego wydrukach znajdują się wszystkie informacje niezbędne do ustalenia, czy badanie trzeźwości kierującego pojazdem zostało przeprowadzone prawidłowo.

Dowód z z badania trzeźwości kierującego pojazdem utrwalony w formie protokołu i dołączonych do niego wydruków jest tzw. dowodem naukowym, tzn. jego przeprowadzenie stało się możliwe w związku z postępem nauki z zakresu elektroniki i toksykologi. Z tego powodu wiarygodność dowodu z badania trzeźwości kierującego pojazdem należy oceniać z punktu widzenia wskazań wiedzy z dziedziny elektroniki i toksykologi.

Prawidłowe badania trzeźwości  kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji  nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Tylko takie badanie kierującego pojazdem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które spełnia wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadach przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu  oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instrukcji obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jeżeli badanie trzeźwości kierującego pojazdem zostało przeprowadzone niezgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości  wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie lub Instrukcją obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości, wówczas zachodzi poważna wątpliwość co do wiarygodności tego dowodu.

W przypadku powstania wątpliwości w zakresie wiarygodności dowodu w postaci badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu,  Sąd powinien na podstawie art.193 par. 1 k.p.k. dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu toksykologii celem ustalenia wpływu uchybienia Funkcjonariusza Policji w sposobie przeprowadzenia badania trzeźwości na uzyskane wyniki badania trzeźwości.

W kolejnych artykułach omówię wymagania w zakresie sposobu przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem zawarte w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadach przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości oraz Instrukcji obsługi najczęściej używanych przez Policję alkomatów, tj. Alco-Sensora IV i Alkometra A 2.0

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem

W dniu 9 listopada 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 12 pkt. 3 tej ustawy, w dniu 9 listopada 2013 roku uchylony został przepis art. 178a § 2 k.k., który przewidywał odpowiedzialność karną za przestępstwo prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości. Jak stanowi natomiast art. 2 pkt 3a powyższej ustawy, od momentu jej wejścia w życie, czyn prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości stanowi wykroczenie.

W związku z powyższym do Kodeksu wykroczeń ustawodawca do art. 87 dodał § 1a zgodnie z którym prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego stanowi wykroczenie.

Dodatkowo należy podkreślić, iż po wejściu w życie przywołanej nowelizacji Sąd nie ma już możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawców wykroczenia prowadzenia roweru w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości.

Innymi słowy prowadząc rower w stanie nietrzeźwości w świetle obowiązujących przepisów prawa:

 • popełniasz wykroczenie a nie przestępstwo, czyli zachowujesz czystą kartę karną

 • nie stracisz prawa jazdy, co było możliwe przed nowelizacją. Grozi Ci zakaz prowadzenia rowerów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Powstaje pytanie jak traktować osoby, które zostały zatrzymane na prowadzeniu przed 9 listopada 2013r.?

Takie osoby również będą odpowiadały za wykroczenie a za przestępstwo.

Wobec braku w cytowanej ustawie przepisów przejściowych, które regulowałyby kwestię stosowania przepisów nowelizacji w sprawach, które nie są jeszcze zakończone prawomocnymi wyrokami, należy odwołać się do ogólnych zasad prawa karnego. Zgodnie natomiast z art. 4 § 1 k.k., jeżeli w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, chyba, że ustawa obowiązująca poprzednio jest względniejsza dla sprawcy. Nie ulega wątpliwości, iż dla osób, które przed 9 listopada 2013 roku popełniły przestępstwo prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości korzystniejsze jest prowadzenie dalszego postępowania na podstawie przepisów, które weszły w życie w dniu 9 listopada 2013 roku. W tym stanie prawnym będziesz odpowiadał za wykroczenie, a nie przestępstwo prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości, nawet jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję przed 9 listopada 2013r.

W związku z powyższym w świetle tej nowelizacji prowadząc rower w stanie nietrzeźwości zachowasz status osoby niekaranej za przestępstwo. Innymi słowy zachowasz czysta kartę karną.

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Gdzie można popełnić przestępstwo oraz wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Przestępstwo z art.178a§1 k.k. tj. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz wykroczenie z art.87§1 k.w. tj. prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka można popełnić tylko na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu.

Zgodnie z definicją zawartą w art.2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym drogą jest zarówno jezdnia jak i torowisko, parking, ścieżka dla pieszych oraz ścieżka dla rowerów.

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu poza drogą publiczną, strefą zamieszkania oraz strefą ruchu nie jest przestępstwem ani wykroczeniem.

Jako przykład drogi niepublicznej można wskazać: drogi położone na prywatnych nieruchomościach, drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz drogi leśne. Innymi słowy prowadząc po nich samochód w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu nie popełniasz przestępstwa z art.178a§ 2 k.k. lub wykroczenia z art.87§2 k.w.

Jeżeli prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu po drodze niepublicznej zostałeś zatrzymany przez Funkcjonariuszy Policji, to postępowanie karne nie powinno zostać przeciwko Tobie wszczęte, a w razie jego wszczęcia powinno zostać umorzone. Natomiast jeżeli dojdzie do skierowania przeciwko Tobie do Sądu aktu oskarżenia, to wówczas powinieneś zostać uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa czy też wykroczenia.

Opublikowano artykuły | 8 komentarzy

Gdzie można popełnić przestępstwo oraz wykroczenie prowadzenia roweru po alkoholu?

Przestępstwo z art.178a§2 k.k. tj. prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz wykroczenie z art.87§2 k.w. tj. prowadzenie roweru w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka można popełnić tylko na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu

Zgodnie z definicją zawartą w art.2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym drogą jest zarówno jezdnia jak i torowisko, parking, ścieżka dla pieszych oraz ścieżka dla rowerów. W związku z powyższym jazda rowerem po chodniku, poboczu, ścieżce dla pieszych czy rowerów w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu jest zatem również przestępstwem lub wykroczeniem.

Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu poza drogą publiczną, strefą zamieszkania oraz strefą ruchu nie jest przestępstwem ani wykroczeniem.

Jako przykład drogi niepublicznej można wskazać: drogi położone na prywatnych nieruchomościach, drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz drogi leśne. Innymi słowy prowadząc po nich rower w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu nie popełniasz przestępstwa z art.178a§ 2 k.k. lub wykroczenia z art.87§2 k.w.

Jeżeli prowadząc rower w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu po drodze niepublicznej zostałeś zatrzymany przez Funkcjonariuszy Policji, to postępowanie karne nie powinno zostać przeciwko Tobie wszczęte, a w razie jego wszczęcia powinno zostać umorzone. Natomiast jeżeli dojdzie do skierowania przeciwko Tobie do Sądu aktu oskarżenia, to wówczas powinieneś zostać uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa czy też wykroczenia.

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu

Przestępstwo z art. 178a§2k.k. tj. prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości można popełnić jedynie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu.

Jeżeli zostałeś zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji za jazdę rowerem po alkoholu poza drogą publiczną, strefa zamieszkania lub strefą ruchu, to wówczas nie popełniłeś przestępstwa i nie grozi Ci za to odpowiedzialność karna.

Jeżeli zostałeś zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości na mało uczęszczanej drodze lokalnej decydujące znaczenie ma ustalenie, czy droga, którą się poruszałeś jest drogą publiczną czy też drogą wewnętrzną.

Drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg publicznych, tj. do drogi krajowej, drogi wojewódzkiej, drogi powiatowej lub drogi gminnej.

Jeżeli chodzi o drogę lokalna, co do której mogą powstać wątpliwości czy jest drogą publiczną czy wewnętrzną decydujące znaczenie ma ustalenie, czy właściwa miejscowo Rada Gminy podjęła uchwałę o zaliczeniu jej do drogi publicznej. Wówczas takiej drodze nadawany jest jej niepowtarzalny numer. W przypadku drogi gminnej numer ten składa się z 6 cyfr i litery właściwej dla województwa, w którym jest położona. Będzie to na przykład numer 340 206 S, gdzie litera S oznacza położenie drogi w województwie śląskim. W przypadku gdy droga lokalna nie posiada takiego numeru, wówczas nie jest drogą publiczną. Jadąc na niej rowerem w stanie nietrzeźwości nie popełniasz przestępstwa.

Drogami niepublicznymi są drogi położone na prywatnych nieruchomościach, drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz drogi leśne.

Musisz jednak pamiętać, że:

 1. droga gruntowa, prowadząca przez pola lub lasy, której wygląd nie wskazuje na drogę publiczną, może być zaliczona do dróg publicznych przez Radę Gminy, wówczas jest drogą publiczną

 2. jeżeli spowodujesz wypadek na drodze niepublicznej, ale ogólnodostępnej, na której odbywa się ruch pojazdów, wówczas nie popełnisz wprawdzie przestępstwa prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości z art.178a§2 k.k., natomiast zostaniesz skazany za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art.177§1 lub 2 k.k. w zw. z art.178§1 k.k

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Zgodnie z art. 178a§1k.k. za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego Sąd może orzec alternatywnie karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Za skazanie za przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego zgodnie z art. 42§2k.k. Sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.

Za przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu Sądy zazwyczaj orzekają kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2-3 lat próby a także zakaz prowadzenia samochodów zazwyczaj na okres od 1 roku do 3 lat.

Jednakże zdarzają się przypadki prowadzenia samochodu na ruchliwej drodze publicznej w godzinach szczytu, gdzie natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest bardzo duże oraz przy wysokim stopniu nietrzeźwości powyżej 1,5 promila a także przy poprzedniej karalności za podobne przestępstwo należy liczyć się z możliwością orzeczenia przez Sąd kary bezwzględnego pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz np. orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 3 do nawet 10 lat.

Popełniając przestępstwo z art. 178a§1k.k. sprawca ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów albo z orzeczeniem o zakazie prowadzenia rowerów, a więc bez orzeczenia o zakazie prowadzenia samochodów. Jednakże podstawowym warunkiem jest uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie.

Sądy warunkowo umarzając postępowanie karne nakładają na sprawców przestępstw obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na cel społeczny związany z pomocą dla ofiar wypadków drogowych, którego wysokość zależy m.in. od stopnia nietrzeźwości, stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa oraz od dochodów sprawcy.

W tym celu należy:

 • wykazać wszelkie okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przez Ciebie przestępstwa prowadzenia samochodu lub roweru po alkoholu, m.in. pora o jakiej prowadziłeś samochód, czy była to rutynowa kontrola trzeźwości i inne

 • powołania się na dokumenty, które wpływają na pozytywną ocenę Twojej osoby, m.in. zaświadczenie od pracodawcy, w którym Twój pracodawca oświadczy, że jesteś sumiennym pracownikiem, rzetelnie podchodzącym do nałożonych na Ciebie obowiązków pracowniczych

 • wykazanie okoliczności, w których przekonasz Sąd, że wydanie wyroku skazującego wobec Ciebie, będzie wielką tragedią finansową dla Ciebie i Twojej rodziny

 

UWAGA!

W dniu 18 maja 2015r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która zaostrzyła m.in. przepisy dotyczące zwiększenia z 1 roku do 3 lat minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego. Więcej na temat najnowszej nowelizacji znajdziesz w artykule: Zmiany w Kodeksie karnym w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. dotyczące przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Opublikowano artykuły | 16 komentarzy

Przestępstwo prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Zgodnie z art. 178a§2k.k. za przestępstwo prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego Sąd może orzec alternatywnie karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.

Za skazanie za przestępstwo prowadzenia roweru po alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego zgodnie z art. 42§2k.k. Sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów oznacza zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jak i niemechanicznych np. rowerów.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju oznacza, że Sąd orzeka:

 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, czyli pojazdów wprawianych w ruch za pomocą silnika, tj. samochód, tramwaj, autobus i inne

  albo

 • zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne, czyli pojazdów, które nie są poruszane silnikiem tj. rower, szybowiec i inne

  albo

 • zakaz prowadzenia poszczególnych kategorii pojazdów mechanicznych, czyli takich do których prowadzenia wymaga się prawa jazdy kat. A, czyli motocykli.

  albo

 • zakaz prowadzenia poszczególnych rodzajów pojazdów niemechanicznych, czyli np. rowerów.

Za przestępstwo prowadzenia roweru po alkoholu Sądy zazwyczaj orzekają kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2-3 lat próby a także zakaz prowadzenia rowerów zazwyczaj na okres od 1 roku do 2 lat.

Jednakże zdarzają się przypadki prowadzenia roweru na ruchliwej drodze publicznej w godzinach szczytu, gdzie natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest bardzo duże oraz przy wysokim stopniu nietrzeźwości powyżej 1,5 promila a także przy poprzedniej karalności za podobne przestępstwo należy liczyć się z możliwością orzeczenia przez Sąd kary bezwzględnego pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz np. orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, czyli również samochodów.

Popełniając przestępstwo z art. 178a§2k.k. sprawca ma sznasę na warunkowe umorzenie postępowania karnego bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów albo z orzeczeniem o zakazie prowadzenia rowerów, a więc bez orzeczenia o zakazie prowadzenia samochodów. Jednakże podstawowym warunkiem jest uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie.

W tym celu sprawca przestępstwa powinien:

 • wykazać wszelkie okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przez przestępstwa prowadzenia samochodu lub roweru po alkoholu, m.in. pora prowadzenia samochodu, czy była to rutynowa kontrola trzeźwości i inne

 • powołać się na dokumenty, które wpływają na ocenę oskarżonego, m.in. zaświadczenie od pracodawcy, w którym pracodawca oświadczy, że oskarżony jest sumiennym pracownikiem, rzetelnie podchodzącym do nałożonych na niego obowiązków pracowniczych

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie prowadzenia samochodu po alkoholu

Zgodnie z art. 66§1k.k. podstawowym warunkiem przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego jest uprzednia niekaralność sprawcy za jakiekolwiek przestępstwo popełnione umyślnie.

Jeżeli w przeszłości byłeś karany za przestępstwo popełnione umyślnie, wówczas nie możesz starać się o warunkowe umorzenie prowadzonego przeciwko tobie postępowania karnego.

Zgodnie z art.66§1 k.k. warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe gdy:

 • stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez Ciebie przestępstwa jazdy po alkoholu jest nieznaczny, tj. wówczas gdy: zagrożenie jakie stworzyłeś dla bezpieczeństwa w komunikacji było nieznaczne, oraz to czy prowadziłeś samochód w centrum miasta, czy na drodze o znikomym natężeniu ruchu, godzina o jakiej prowadziłeś samochód, jak również czy była to rutynowa kontrola trzeźwości i inne

 • stopień zawinienia popełnionego przez Ciebie przestępstwa jazdy po alkoholu jest nieznaczny. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim powód jaki skłonił Cię do prowadzenia samochodu pomimo spożytego alkoholu

 • dotychczasowy, zasługujący na aprobatę sposób życia sprawcy czynu jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości. Sąd bierze pod uwagę m.in. czy utrzymujesz rodzinę, czy masz stałą pracę na podstawie przedłożonych przez Ciebie dokumentów

Opublikowano artykuły | 65 komentarzy