Ponowna jazda samochodem po alkoholu

Zgodnie z art. 178a § 4 k.k. za ponowna jazda samochodem po alkoholu, a więc popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości przez osobę prawomocnie skazaną za to przestępstwo w przeszłości (jeżeli poprzedni wyrok nie uległ z mocy prawa zatarciu) grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast zawieszenie wykonania tej kary może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, co wynika wprost z art.69 § 4 k.k.

Ponadto za ponownie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 4 k.k. Sąd na podstawie art.42 § 3 k.k. orzeka wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Warunkiem poniesienia surowszej odpowiedzialności karnej z art.178a § 4 k.k. jest uprzednia karalność kierowcy za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego aktualna w dacie wydania przez Sąd wyroku skazującego, a więc wcześniejsze prawomocne skazanie za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. lub  173, 174, 177 lub art. 355 § 2 k.k.

Przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 k.k. popełnia nadto kierowca, co do którego prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Ponowna jazda samochodem po alkoholu – zakaz

Kierowca oskarżony o czyn  z art. 178a § 4  k.k. w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku może liczyć na warunkowe zawieszenie jej wykonania, pod warunkiem, iż wcześniej tj. w momencie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary. Sąd zawieszając wykonanie kary bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Natomiast jeżeli wyrok skazujący kierowcę na karę pozbawienia wolności za poprzednie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 1 k.k. nie uległ zatarciu do zakończenia postępowania karnego o ponowną jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a § 4 k.k., to jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekał wobec kierowcy kary bezwzględnego więzienia, to Sąd może zastosować art. 37a k.k., który mówi o tym, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 8 lat, Sąd może zamiast tek kary orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

Ponowna jazda samochodem po alkoholu – zakaz

Za ponowne kierowanie pojazdem po alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio:

  • chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony wyjątkowymi okolicznościami, wtedy orzeka zakaz na okres od 3 do 15 lat.
  • natomiast gdy kierowca ponownie popełniła przestępstwo z art. 178a par 4 kk, to nawet wystąpienie w sprawie szczególnych okoliczności, nie będzie miało wpływu na decyzję Sądu, który obligatoryjnie będzie musiał orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Podsumowując, ponowna jazda samochodem po alkoholu nie musi oznaczać, że Sąd orzeknie karę więzienia wobec kierowcy oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd ma bowiem możliwość orzeczenia kary grzywny lub ograniczenia wolności. Tak samo Sąd może zamiast dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów orzec zakaz na okres od 3  do lat 15. To na oskarżonym oraz jego obrońcy spoczywa obowiązek przedstawienia Sądowi wszystkich argumentów, które mogą wpłynąć na łagodniejszy wymiar kary.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Zakaz prowadzenia samochodów na 3 lata

Zakaz prowadzenia samochodów na 3 lata – czy jest obligatoryjny? Tak, ale tylko w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Wówczas Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do lat 15 – to w przypadku pierwszej jazdy po alkoholu z art. 178a par 1 kk. Natomiast w przypadku drugiej jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a par  4 kk Sąd co do zasady orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – jeżeli jechałeś ponownie po alkoholu, więcej informacji o dożywotnim zakazie najdziesz klikając: czytaj dalej.

Jeżeli jechałeś pierwszy raz po alkoholu pozostań na tej stronie.

Zakaz prowadzenia samochodów na 3 lata – jak uzyskać krótszy zakaz?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata. Stosując tę instytucję wobec kierowcy, który popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat, tj. na okres 1 roku lub 2 lat.  

Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, polega na tym, że Sąd stwierdza, że kierowca popełnił zarzucany mu czyn tj. kierował samochodem po pijanemu, ale z uwagi na szczególne okoliczności, Sąd nie wydaje wyroku skazującego, ale wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

O warunkowe umorzenie postępowania karnego, może ubiegać się jedynie kierowca niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie. Aby Sąd mógł zastosować warunkowe umorzenie w sprawie o jazdę po pijanemu muszą wystąpić szczególne okoliczności, które wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny. Dla przykładu kierowca jedynie przeparkował samochód, a zatem jechał samochodem jedynie kilkadziesiąt sekund. Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, ale głębsza analiza wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok w przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości jest możliwy tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego. Oznacza, to że jeżeli Sąd zgodzi się na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, to kierowca uniknie zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata.

Korzyści z warunkowego umorzenia za jazdę po alkoholu – jak uzyskać zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Pierwszą korzyścią z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu jest kwestia karalności sprawcy. Jeżeli Sąd warunkowo umorzy postępowanie karne wobec nietrzeźwego kierowcy, wówczas pozostaje on w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast jeżeli Sąd wyda wobec pijanego kierowcy wyrok skazujący, wówczas kierowca jest traktowany jako osoba karna. Kolejną korzyścią jest kwestia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie zakazu jest fakultatywne, tzn. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu bądź orzec zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku lub 2 lat.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne. Innymi słowy, Sąd może uznać, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu i może nie orzekać tego środka karnego. Jeżeli jednak Sąd uzna, że konieczne jest orzeczenie wobec nietrzeźwego kierowcy zakazu prowadzenia samochodów, wówczas może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Jak widać jest kilka korzyści z warunkowego umorzenia za jazdę po alkoholu, szczególnie znaczenie krótszy zakaz niż przy wyroku skazującym, gdzie Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.  Dlatego tez warto przeanalizować sprawę pod kątem warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o jazdę po alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających. Zapraszamy do kontakt

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie a karalność

Warunkowe umorzenie a karalność:

  • Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK). Informacja o wydanym wyroku będzie widniała w KRK przez wyznaczony przez Sąd okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat). Natomiast po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby informacja o wydanym wyroku jest usuwana z KRK z mocy prawa.

Dla przykładu:

Sąd wobec nietrzeźwego kierowcy wydał w dniu 4 maja 2017 roku wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na okres 2 lat próby. Wyrok uprawomocnił się z dniem 14 maja 2017 roku. W związku z powyższym informacja o wydanym wyroku będzie widniała w kracie karnej kierowcy przez okres 2 lat i 6 miesięcy. Okres ten liczony jest od dnia, w którym wyrok stał się prawomocny tj. od dnia 14 maja 2017 roku.

  • Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym

Warunkowe umorzenie a karalność: różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym dotyczy przed wszystkim kwestii karalności sprawcy.

Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, wobec którego Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd wydał wyrok skazujący jest osobą karaną. Powyższe ma szczególne znaczenie dla osób, od których charakteru pracy wymagane jest przedłożenie zaświadczenie o niekaralności lub podpisanie oświadczenia o posiadaniu statusu osoby niekaranej za przestępstwo. Kierowca skazany za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k. nie będzie mógł podpisać takiego oświadczenia ani nie uzyska z Krajowego Rejestru Karnego „czystej karty karnej”, dopóki skazanie nie ulegnie zatarciu z mocy prawa.

Kolejną różnicą, która ma szczególne znaczenie dla nietrzeźwych kierowców, jest kwestia zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego zakaz jest fakultatywny tj. Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat, bądź może odstąpić od orzeczenia zakazu. Natomiast w przypadku wyroku skazującego orzeczenie zakazu jest obligatoryjne tzn. Sąd musi orzec zakaz, który w przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości wynosi od 3 do 15 lat.

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy zastosowaniu tej instytucji znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

[ratings]

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu jest środkiem probacyjnym, polegającym na poddaniu sprawcy przestępstwa próbie. Co prawda, Sąd w wyroku stwierdza, iż oskarżony popełnił zarzucony mu czyn jazdy po alkoholu, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie odstępuje od wydania wyroku skazującego. Wówczas osoba, wobec której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną, a zatem zachowuje czystą kartę karną.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres próby wynoszący od 1 roku do 3 lat.

W sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest rozstrzygnięciem bardzo korzystnym, gdyż w przypadku warunkowego umorzenia Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów bądź może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata.

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy zastosowaniu tej instytucji znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Kto może wnosić o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwo. Ponadto aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne musi uznać, że stopień zawinienia oraz społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa nie jest znaczny.

W sprawie o jazdę po alkoholu Sąd bierze również pod uwagę stopień nietrzeźwości kierującego, który ma wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości. Większe szanse na warunkowe umorzenie mają kierowcy, którzy tylko nieznacznie przekroczyli wynik 0,26 mg/l alkoholu, niż ci u których alkomat wskazał wynik ponad 0,5 mg/l alkoholu. Jednakże zdarzają się sprawy, gdzie z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie Sąd wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nawet przy wyniku przekraczającym 0,5 mg/l alkoholu – ponad 1 promil, np. gdy nietrzeźwy kierowca chciał jedynie przepakować samochód.

Ocena stopnia społecznej szkodliwości należy do swobodnej oceny Sądu, który bierze pod uwagę m.in. porę o której jechał kierowca, czy była to rutynowa kontrola trzeźwości, jakie było natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, miejsce popełnienia przestępstwa.

Nasze doświadczenie zawodowe pokazuje, że każda sprawa jest inna i występują inne okoliczności, dlatego też

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za jazdę po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Za jazdę po alkoholu Sądy zazwyczaj wydają wyroki skazujące oraz orzekają wobec nietrzeźwych kierowców zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co grozi czasową utratą prawa jazdy. Jednakże nie zawsze prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wiąże się z utratą prawa jazdy.

W przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia samochodów.

Natomiast w przypadku gdy pijanemu kierowcy zostanie przedstawiony zarzut jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., wówczas Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego i również odstąpić od orzeczenia zakazu.

W opisanych powyżej przypadkach kierowca będzie mógł ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, znajdującego się we właściwym wydziale komunikacji.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeżeli nietrzeźwy kierowca popełnił wykroczenie prowadzenia pojazdu po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas grozi mu zakaz prowadzenia samochodów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może zastosować art. 39 § 1 k.w, i odstąpić od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Natomiast jeżeli kierowca jadący samochodem pod wpływem alkoholu popełnił przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat. Sąd może wobec kierowcy zatrzymanego za jazdę po pijanemu zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego i odstąpić od zakazu, bądź może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

W przypadku popełnienia ponownie przestępstwa prowadzenia samochodu po alkoholu z art. 178a § 4 k.k. nietrzeźwemu kierowcy grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Ile wynosi termin na złożenie zażalenia?

Termin na złożenie zażalenia na postanowienie Sądu lub Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu wynosi 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia, kiedy nietrzeźwy kierowca otrzyma postanowienie o zatrzymaniu dokumentu.

Dla przykładu:

Kierowca odebrał postanowienie z Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy w dniu 2 sierpnia 2017 roku, nie zgadza się z decyzją Sądu, gdyż twierdzi, że nie jechał samochodem pod wpływem alkoholu i decyzja o utracie prawa jazdy jest nieuzasadniona i chce złożyć zażalenie na to postanowienie. Ostateczny termin, w którym kierujący może złożyć zażalenie upływa z dniem 9 sierpnia 2017 roku.

Termin 7 dni jest terminem nieprzekraczalnym. Złożenie zażalenia po upływie 7 dni spowoduje, że zażalenie zostanie odrzucone przez Sąd jako złożone po terminie i nie zostanie merytorycznie rozpoznane przez Sąd.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Gdzie złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę samochodem po alkoholu należy złożyć do:

  • Sądu Rejonowego, w którego okręgu zostało popełnione przestępstwo, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – dotyczy to spraw o przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i 4 k.k.,

    albo

  • Sądu Rejonowego, który wydał zaskarżone postanowienie – gdy kierowca składa zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy – dotyczy to spraw o wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Jeżeli Sąd uwzględni zażalenie złożone na postanowienie Prokuratora albo Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, wówczas nakazuje jego zwrot kierowcy, któremu Policja odebrała prawo jazdy.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Dostałem postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy co dalej?

W każdym przypadku, gdy u pijanego kierowcy alkomat wskaże wynik co najmniej 0,10 mg/l alkoholu czy też badanie krwi wykaże co najmniej 0,2 promila alkoholu, Policja zatrzyma takiemu kierowcy dokument prawa jazdy.

Następnie Sąd lub Prokurator wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy lub jego zwrocie kierowcy. Jeżeli prawo jazdy zostanie zatrzymane kierującemu, wówczas odpis takiego postanowienie wraz z prawem jazdy, zostaje wysłany do właściwego wydziału komunikacji (starosty).

Kierowca, który otrzymał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, a nie zgadza się z tą decyzją może złożyć zażalenie na takie postanowienie. W zażaleniu kierowca powinien wskazać dlaczego decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest niesłuszna i dlaczego Sąd powinien wydać postanowienie o zwrocie kierującemu prawa jazdy. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni, liczony od dnia otrzymania przez kierowcę postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz