Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową polega na tym, że Sąd wydaje postanowienie, w którym zezwala kierowcy, aby  przez pozostały okres trwania zakazu, mógł poruszać się pojazdem, który jest wyposażony w blokadę alkoholową.

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, nie jest skróceniem zakazu, a zmianą sposobu jego wykonywania. Powyższe oznacza, iż zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje kierowcę, jednakże ograniczony jest do pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Skazany zgodnie z art. 182a k.k.w. może złożyć wniosek o blokadę, wówczas gdy:

  1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu musi upłynąć co najmniej 10 lat,

  2. postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz zachowanie w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

W sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową Sąd ocenia przede wszystkim właściwości i warunki osobiste skazanego, jego postawę i zachowanie w okresie trwania zakazu np. czy w karcie karnej skazanego pojawiło się nowe przestępstwo, czy też przestrzega porządku prawnego, czy posiada pracę, czy ma rodzinę na utrzymaniu bądź opiekuje się chorym członkiem rodziny.

W sprawie o skrócenie zakazu bardzo ważne jest sporządzenie dobrze uzasadnionego wniosku o blokadę alkoholową, gdyż to w dużej mierze na jego podstawie Sąd podejmuje decyzję czy zgodzić się na blokadę czy też nie.

NASZE DOŚWIADCZENIE:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o jazdę samochodem po alkoholu. Nasza Kancelaria zajmuje się zarówno sporządzeniem wniosków do Sądu, jak i reprezentowaniem w toczącym się postępowaniu.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Prawo jazdy zatrzymane za alkohol


Kiedy prawo jazdy jest zatrzymane za alkohol?

Prawo jazdy jest zatrzymane kierowcy za alkohol, w razie uzasadnionego podejrzenia prowadzenia przez niego samochodu pod wpływem alkoholu. 

Wynika to z art.135  ust. 1 pkt a Ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659 lub wyślij mail na biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję za jazdę po alkoholu?

Po zatrzymaniu kierowcy  prawa jazdy Policjant  w ciągu 7 dni przekazuje dokument prawa jazdy do:

Sądu Rejonowego  – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę  wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc jeżeli stężenie alkoholu u kierowcy wyniosło od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

albo

Prokuratury Rejonowej – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, to jest wówczas gdy stężenie alkoholu u kierującego pojazdem przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio dla badania krwi 0,5 promila alkoholu we krwi)

Kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu?

To nie Policjant, ale  Sąd lub Prokurator podejmują  decyzję w sprawie zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu) lub Prokurator ( w sprawie o przestępstwo prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości) wydaje postanowienie, w którym:

zatrzymuje kierującemu dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że zachodzi uzasadnione wynikami badania trzeźwości kierowcy podejrzenie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu

albo

nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy, jeśli oceni, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a więc wyniki badania trzeźwości kierowcy nie uzasadnia podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Dokonując oceny zasadności zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez Policję Sąd lub Prokurator powinni ocenić :

czy wyniki badania trzeźwości przekroczyły granicę 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio 0,2 promila alkoholu we krwi)

czy badania trzeźwości kierującego pojazdem zostały przeprowadzone prawidłowo, a więc zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Policji nr 496 z późn. zm. w sprawie badania trzeźwości kierujących pojazdami, wytycznymi toksykologicznymi opracowanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie i instrukcją obsługi analizatora wydechu użytego do badania trzeźwości kierowcy.

Sąd i Prokurator powinni również wziąć pod uwagę rzeczywisty błąd pomiaru alkomatu wynoszący +/- 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Każda wątpliwość Sądu lub Prokuratora co do popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinna skutkować nieuwzględnieniem wniosku Policji o zatrzymanie kierowcy prawa jazdy i nakazaniem zwrócenia kierowcy zatrzymanego przez Policję dokumentu prawa jazdy.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659 lub wyślij mail na biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za alkohol

Kierowca, która nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję powinien złożyć do właściwego Sądu albo Prokuratury pismo – wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy  i nakazanie zwrotu zatrzymanego dokumentu prawa jazdy. W tym piśmie kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące  na to, że nie popełnił wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, np. z powodu błędów popełnionych przez Policję podczas kontroli trzeźwości kierowcy, czy z uwagi na błąd pomiaru alkomatu.

Przykład: podczas rutynowej kontroli trzeźwości Policja poddała kierowcę badaniu alkomatem, którego najwyższy wynik to 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjant za pokwitowaniem zatrzymał kierowcy prawo jazdy. W ciągu 7 dni Policjant przekazał prawo jazdy do Sądu rejonowego z wnioskiem o jego zatrzymanie dołączając do wniosku protokół badania trzeźwości kierowcy.  Kierowca powinien wysłać do Sądu wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. W piśmie do Sądu kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące na to, że z powodu możliwego błędu pomiaru alkomatu nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu.

Po wydaniu postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy Sąd lub Prokurator wysyła odpis postanowienia kierującemu pojazdem z pouczeniem o prawie zaskarżenia tej decyzji w terminie 7 dni od odebrania postanowienia oraz przesyła dokument prawa jazdy do Wydziału Komunikacji, który wydał kierowcy dokument prawa jazdy.

Zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy może zaskarżyć decyzję Sądu lub Prokuratora. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: „Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy”.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Jaka jest podstawa prawna do zatrzymania prawa jazdy przez Policję?

Policjant jest uprawniony do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Innymi słowy, Policjant ma prawo zatrzymać kierowcy prawo jazdy, jeśli badanie trzeźwości kierowcy wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (powyżej 025 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,5 promila alkoholu we krwi) albo wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi).

Więcej na temat procedury zatrzymania prawa jazdy znajduje się w artykule: Co dalej z zatrzymanym prawem jazdy przez Policję?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kto wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie autem pod wpływem alkoholu?

Postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy wydaje:

  1. Prokurator na wniosek Policji, jeśli kierowca popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc gdy stężenie alkoholu u kierującego przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,5 promila alkoholu we krwi

    albo

  2. Sąd na wniosek Policji, jeśli kierujący pojazdem popełnił wykroczenie prowadzenia samochodem w stanie po użyciu alkoholu, a więc, gdy badanie trzeźwości kierowcy dało wynik od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

Zarówno w sprawie o wykroczenie jak i przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant dokonujący kontroli trzeźwości kierowcy jedynie odbiera mu dokument prawo jazdy, natomiast decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje Prokurator  (w sprawie o przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości) albo Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu.

Więcej na temat procedury zatrzymania prawa jazdy znajduje się w artykule: Co dalej z zatrzymanym prawem jazdy przez Policję?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co grozi za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k.?

Zgodnie z art. 178a § 4 k.k. za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu, a więc popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości przez osobę prawomocnie skazaną za to przestępstwo w przeszłości (jeżeli poprzedni wyrok nie uległ z mocy prawa zatarciu) grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast zawieszenie wykonania tej kary może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, co wynika wprost z art.69 § 4 k.k.

Ponadto za ponownie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 4 k.k. Sąd na podstawie art.42 § 3 k.k. orzeka wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej na ten temat znajduje się w artykułach:

Zostałem po raz drugi zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – czy uniknę więzienia?

Ponowne kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Czy możliwy jest zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata za jazdę po alkoholu?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata. Stosując tę instytucję wobec kierowcy, który popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat, tj. na okres 1 roku lub 2 lat.  

Natomiast wydanie wobec nietrzeźwego kierowcy wyroku skazującego oznacza orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres od 3 do 15 lat.

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy zastosowaniu tej instytucji znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego?

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne. Innymi słowy, Sąd może uznać, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu i może nie orzekać tego środka karnego. Jeżeli jednak Sąd uzna, że konieczne jest orzeczenie wobec nietrzeźwego kierowcy zakazu prowadzenia samochodów, wówczas może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Pierwszą korzyścią z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu jest kwestia karalności sprawcy. Jeżeli Sąd warunkowo umorzy postępowanie karne wobec nietrzeźwego kierowcy, wówczas pozostaje on w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast jeżeli Sąd wyda wobec pijanego kierowcy wyrok skazujący, wówczas kierowca jest traktowany jako osoba karna. Kolejną korzyścią jest kwestia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie zakazu jest fakultatywne, tzn. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu bądź orzec zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku lub 2 lat.

Omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie a wyrokiem skazującym?

Różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym dotyczy przed wszystkim kwestii karalności sprawcy. Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, wobec którego Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd wydał wyrok skazujący jest osobą karaną. Powyższe ma szczególne znaczenie dla osób, od których charakteru pracy wymagane jest przedłożenie zaświadczenie o niekaralności lub podpisanie oświadczenia o posiadaniu statusu osoby niekaranej za przestępstwo. Kierowca skazany za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k. nie będzie mógł podpisać takiego oświadczenia ani nie uzyska z Krajowego Rejestru Karnego „czystej karty karnej”, dopóki skazanie nie ulegnie zatarciu z mocy prawa.

Kolejną różnicą, która ma szczególne znaczenie dla nietrzeźwych kierowców, jest kwestia zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego zakaz jest fakultatywny tj. Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat, bądź może odstąpić od orzeczenia zakazu. Natomiast w przypadku wyroku skazującego orzeczenie zakazu jest obligatoryjne tzn. Sąd musi orzec zakaz, który w przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości wynosi od 3 do 15 lat.

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy zastosowaniu tej instytucji znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne wpisywany jest do rejestru karnego?

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK). Informacja o wydanym wyroku będzie widniała w KRK przez wyznaczony przez Sąd okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat). Natomiast po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby informacja o wydanym wyroku jest usuwana z KRK z mocy prawa.

Dla przykładu:

Sąd wobec nietrzeźwego kierowcy wydał w dniu 4 maja 2017 roku wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na okres 2 lat próby. Wyrok uprawomocnił się z dniem 14 maja 2017 roku. W związku z powyższym informacja o wydanym wyroku będzie widniała w kracie karnej kierowcy przez okres 2 lat i 6 miesięcy. Okres ten liczony jest od dnia, w którym wyrok stał się prawomocny tj. od dnia 14 maja 2017 roku.

Omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz