Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie procedury odwoławczej od postanowienia w przedmiocie zatrzymania dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu w sytuacji, gdy najwyższy wynik u badanego wyniósł 0,10 mg/l.

Zauważyć należy, iż w przypadku kontroli drogowej kierowcy znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu, Funkcjonariusze Policji zatrzymują mu za pokwitowaniem dokument prawa jazdy. Formalnie zatrzymanie dokumentu prawa jazdy następuje na podstawie postanowienia Sądu (do którego Policja kieruje wniosek o wydanie postanowienia w przedmiocie zatrzymania dokumentu prawa jazdy).

Należy mieć na uwadze, iż wskazywane postanowienie jest zaskarżalne, co oznacza, że kierowca, który kwestionuje zasadność zatrzymania mu dokumentu prawa jazdy ma prawo wnieść do Sądu zażalenie na przedmiotowe rozstrzygnięcie. Podstawą prawną zażalenia w omawianym wypadku jest art. 137 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie odpisu postanowienia.

Zażalenie musi odpowiadać ogólnym wymogom stawianym dla każdego pisma procesowego określonym w art. 119 k.p.k. (oznaczenie Sądu, sprawy, dane skarżącego, datę i podpis) a nadto – w myśl art. 427 k.p.k. – powinno zawierać:

 • wskazanie zaskarżonego orzeczenia (np. postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie z dnia 1 października 2015, w sprawie o sygn. III Ko 216/15;

 • określenie, czego skarżący się domaga (w przypadku omawianego zażalenia wniosek powinien być skonstruowany następująco: „wnoszę o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości poprzez orzeczenie zwrotu mojego prawa jazdy „)

 • wskazanie zarzutów i ich uzasadnienie.

Niewątpliwie odpowiednie zredagowanie i uzasadnienie zarzutów stanowi fundamentalny element zażalenia.

Rodzaj zarzutów, jakie skarżący może podnieść określa art. 438 k.p.k. wskazując, iż podstawą odwołania może być:

 • naruszenie prawa materialnego;

 • naruszenie prawa procesowego;

 • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia;

 • rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

W przypadku sprawy o prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,10 mg/l odpowiednim zarzutem jest zarzut poczynienia przez Sąd błędnych ustaleń faktycznych poprzez przyjęcie, że zebrany w sprawie materiał dowodowy uzasadnia podejrzenie popełnienia przez obwinionego wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że zarzut błędu w ustaleniach faktycznych dotyczy m.in. sytuacji, gdy Sąd przyjmie inne ustalenia, aniżeli nakazywałby zgromadzony w sprawie materiał dowodowy.

W sprawie o prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu podstawowym środkiem dowodowym jest protokół z przebadania kierowcy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W sytuacji, gdy najwyższy wynik wskazuje wartość 0,10 mg/l (a więc dokładnie taką wartość od jakiej rozpoczyna się odpowiedzialność karna za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. ) istotne znaczenie ma niepewność pomiarowa alkomatu wskazana na świadectwie wzorcowania urządzenia, którym dokonano pomiaru stanu trzeźwości. Niepewność pomiarowa wskazuje, z jaką dokładnością dany alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co do zasady, niepewność pomiarowa alkomatów używanych przez Funkcjonariuszy Policji ustalona jest na poziomie 0,01 mg/l (np. Alco-Sensor IV).

Uwzględnienie niepewności pomiarowej alkomatu o wartości 0,01 mg/l przy wyniku stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu wynoszącym 0,010 oznacza, że rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie badanego mogło wynieść:

 • 0,09 mg/l

 • 0,10 mg/l

 • 0,11 mg/l

Co istotne, przy niskich stężeniach alkoholu w wydychanym powietrzu nie istnieją żadne środki dowodowe (np. przeprowadzenie badań krwi) pozwalające na jednoznaczne wskazanie który z w/w poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W takiej zaś sytuacji, należy odwołać się do obowiązującej w polskim prawie karnym zasady, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść obwinionego, co oznacza, że Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla obwinionego. Na omawianym przykładzie oznacza to, ze przy ustalaniu stopnia stężenia alkoholu u obwinionego na poziomie 0,10 mg/l Sąd powinien uwzględnić błąd pomiarowy alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wynoszącego 0,10 mg/l wartości 0,01 mg/l, co w konsekwencji nakazuje przyjęcie, że rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,09 mg/l.

Takie ustalenie powinno z kolei przesądzać o uznaniu, iż materiał dowodowy zebrany w sprawie nie uzasadnia podejrzenia popełnienia przez obwinionego wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. , co w konsekwencji skutkować winno orzeczeniem zwrotu zatrzymanego kierującemu dokumentu prawa jazdy.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy warto zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Na wstępie należy wskazać, iż przed nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r. w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast w świetle aktualnie obowiązujących przepisów zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat.

Powyższa zmiana wynika z art. 42 § 2 k.k. zgodnie z którym Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art 174 lub art. 177.”

W związku z powyższym w niniejszym artykule opiszę jakie są wady i zalety dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Orzeczenie przez Sąd 3 – letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie szczególnie dotkliwe dla sprawców przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., którzy tylko nieznacznie przekroczyli próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna za omawiane przestępstwo.

Natomiast dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. będzie korzystne dla sprawców, którzy uzyskali wysoki wynik badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż mają większą szansę na uzyskania 3 – letniego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Powyższe wynika z faktu, iż zazwyczaj standardowa propozycja Prokuratora odnośnie długości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. wynosi 3 lata.

Kolejną wadą dobrowolnego poddania się karze, jest okoliczność, iż wydanie przez Sąd wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub art. 387 § 1 k.p.k. oznacza, iż sprawca do momentu zatarcia skazania będzie w świetle prawa osobą karaną za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Jedyną możliwością zachowania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie jest wydanie przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Jednakże w przypadku skazania bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k. nie ma możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Jeżeli sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu chce złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, powinien nie wyrażać zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.k. lub nie składać wniosku o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k.

Reasumując skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k. będzie szczególnie dotkliwe dla sprawców przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., którzy tylko nieznacznie przekroczyli próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna, gdyż w takim przypadku minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 – lata. Ponadto w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego w w/w trybach sprawca przestępstwa będzie widniał w KRK jako osoba karna.

Natomiast dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. będzie korzystne dla sprawców, którzy uzyskali wysoki wynik badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż mają większą szansę na uzyskania 3 – letniego minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

 

Zanim jednak złożysz wniosek o dobrowolne poddanie się karze lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 400 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 400 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 400 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Natomiast jeżeli okaże się, że badania trzeźwości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas możesz rozważyć złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze lub wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wygląda uzgadnianie kary z Prokuratorem w trybie art. 335 k.p.k. w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na bardzo często zadawane pytania przez czytelników, a mianowicie jak wygląda uzgadnianie kary w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy oraz czy podejrzany będzie miał możliwość bezpośredniego porozmawiania z Prokuratorem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż wielu podejrzanych sądzi, że jeżeli na przesłuchaniu w charakterze podejrzanego wyrażą zgodę na „samoukarnie” w trybie art. 335 § 1 k.p.k., to wówczas będą mogli bezpośrednio porozmawiać z Prokuratorem i przedstawić mu argumenty przemawiające za łagodniejszym wymiarem kary. Jednakże w praktyce sytuacja wygląda odmiennie, gdyż to Policjant wykonuje telefon do Prokuratora i przekazuje podejrzanemu propozycję kary w trybie art. 335 § 1 k.p.k. 

Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wówczas Prokurator wyśle do Sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Natomiast gdy podejrzany nie wyrazi zgody na karę zaproponowaną przez Prokuratora, wówczas Prokurator kieruje do Sądu zwykły akt oskarżenia.

Należy wskazać, iż w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 lata. Natomiast maksymalny okres zakazu wynosi 15 lat. Ponadto obligatoryjnym elementem wyroku skazującego jest świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w minimalnej kwocie 5.000 zł.

Jednakże musisz wiedzieć, iż jeżeli uważasz, że kara zaproponowana przez Prokuratora jest zbyt surowa w stosunku do okoliczności popełnionego przez Ciebie przestępstwa, jak również stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu, to nie musisz przyjmować propozycji Prokuratora. W sytuacji gdy nie wyrażasz zgody na „samoukarnie” w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wówczas już na przesłuchaniu możesz złożyć do akt wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. 

Instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz przesłanki kiedy Sąd może zastosowac tę instytucję opisałem szczegółowo w artykule Czy w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. możne ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

W tym miejscu jedynie wskażę, iż instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r.

Celem wstępu należy wskazać, iż przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.  rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania trzeźwości wyniesie 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub wyższy zostanie mu przedstawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Przed nowelizacją, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. w wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast w obecnie obowiązującym stanie prawnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego wynosi od 3 do 15 lat.

Należy wskazać, iż pierwszym etapem w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. jest etap postępowania przygotowawczego. To właśnie na tym etapie sprawcy jest przedstawiany zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Następnie Policjant pyta się podejrzanego, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu i czy będzie składał wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania. Po przyznaniu się podejrzanego do zarzucanego mu czynu i złożeniu wyjaśnień Policjant zadaje pytanie czy podejrzany wyraża zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie w tym trybie, wówczas Policjant wykonuje telefon do Prokuratora, który przedstawia propozycję kary.

Dlatego też w niniejszym artykule wskażę jakie wady i zalety ma dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. 

Zalety dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy:

 1. szybkość zakończenia postępowania karnego – już sama nazwa instytucji z art. 335 § 1 k.p.k. wskazuje, iż jest to skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, tzn. że jeżeli podejrzany podczas przesłuchania na Policji wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, wówczas Prokurator wraz z aktem oskarżenia wysyła do Sądu wniosek w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Następnie Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania złożonego wniosku. Jeżeli Sąd uzna, że kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa oraz stopnia zawinienia, wówczas na tym posiedzeniu wydaje wyrok zgodny z wnioskiem. Stawiennictwo oskarżonego na posiedzeniu nie jest obowiązkowe, więc w praktyce wygląda to tak, że Sąd może wydać wyrok bez udziału oskarżonego na posiedzeniu.

 2. możliwość uzyskania 3 – letniego minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy wysokim wyniku badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – powyższe wynika z faktu, iż standardowa propozycja Prokuratora odnośnie długości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. czy to przy najniższym wyniku 0,26 mg/l czy nawet przy wyniku rzędu 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 3 lata.

Wady dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazania bez przeprowadzenia rozprawy:

 1. status osoby karanej za przestępstwo – wydanie przez Sąd wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oznacza, iż sprawca do momentu zatarcia skazania będzie w świetle prawa osobą karaną za przestępstwo popełnione umyślnie. Powyższe może oznaczać dla osób, od których charakter pracy wymaga posiadania statusu osoby niekaranej zwolnienie z pracy.

 2. obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości min. 5.000 zł,

  Nowelizacja z dnia 18 maja 2015 r. wprowadziła istotną zmianę w zakresie długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Przed nowelizacją zakaz wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast od dnia 18 maja 2015 r. w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat. Obligatoryjnym elementem jest również nałożenie na sprawcę przestępstwa obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 5.000 zł.

 3. brak możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w tym trybie,

  W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. Sąd ma możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Instytucja warunkowe umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

  Jednakże w przypadku skazania bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.k. nie ma możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Jeżeli sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu chce złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, to powinien nie wyrażać zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.k.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wygląda przesłuchanie na Policji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W artykule Jak podejrzany o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. powinien przygotować się do przesłuchania na Policji? opisałem m.in. jak osoba podejrzana powinna się przygotować do przesłuchania na policji oraz dlaczego przesłuchanie jest ważną czynnością procesową w sprawie o prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Natomiast w niniejszym artykule opiszę jak wygląda przesłuchanie podejrzanego na Policji oraz jego poszczególne etapy.

Zgodnie z art. 325g k.p.k. § 2. Przesłuchanie osoby podejrzanej zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania. Osobę tę od chwili rozpoczęcia przesłuchania uważa się za podejrzanego.

§ 3. Podejrzanemu należy umożliwić przygotowanie się do obrony, a zwłaszcza ustanowienie lub wyznaczenie obrońcy.

Należy wskazać, iż to właśnie na przesłuchaniu na Policji, podejrzanemu przedstawiany jest zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Przesłuchanie rozpoczyna się od odebrania danych osobowych od podejrzanego tj.:

 • imię i nazwisko

 • adres zameldowania

 • adres do doręczeń

 • miejsce zatrudnienia

 • dochody

 • majątek

 • stan cywilny/dochody współmałżonka

 • uprzednia karalność

 • czy podejrzany leczył się psychiatrycznie lub odwykowo

 • stosunek do służby wojskowej w stosunku do mężczyzn

Poszczególne etapy przesłuchania podejrzanego:

 1. Policjant przedstawia podejrzanemu zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

 2. pyta się podejrzanego czy zrozumiał treść zarzutu, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu i czy będzie składał wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania,

 3. następnie podejrzany ma możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących popełnionego przestępstwa.

 1. po złożeniu wyjaśnień Policjant zadaje podejrzanemu pytanie czy chce się dobrowolnie poddać karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Jeżeli podejrzany wyrazi chęć skazania bez przeprowadzenia rozprawy, Policjant wykonuje telefon do Prokuratora dyżurnego, podając mu następujące informacje:

 • wyniki badania trzeźwości,

 • uprzednia karalność podejrzanego,

 • dochody podejrzanego.

Na podstawie w/w informacji Prokurator proponuje podejrzanemu karę.

Uwaga:

Zanim wyrazisz zgodę na „samoukarnie” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, musisz wiedzieć, iż minimalny okres zakazu wynosi 3 lata. Natomiast maksymalny okres zakazu wynosi 15 lat. Ponadto obligatoryjnym elementem wyroku w tym trybie jest świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w minimalnej kwocie 5.000 zł.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż wielu podejrzanych idąc na przesłuchanie na Policji uważa, iż będą mogli bezpośrednio porozmawiać z Prokuratorem i przedstawić argumenty przemawiające za łagodniejszym wymiarem kary. Jednakże w praktyce sytuacja wygląda odmiennie, gdyż na przesłuchaniu na Policji podejrzany nie będzie miał możliwości porozmawiać z Prokuratorem. To Policjant wykonuje telefon do Prokuratora i przekazuje podejrzanemu propozycję kary.

Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wówczas Prokurator wysyła do Sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Jeżeli jednak podejrzany nie wyrazi zgody na karę zaproponowaną przez Prokuratora, wówczas Prokurator skieruje do Sądu zwykły akt oskarżenia tj. bez żadnej propozycji kary.

Pamiętaj, iż nie musisz przyjmować propozycji Prokuratora jeżeli uważasz, że jest zbyt surowa. Musisz wiedzieć, że już na przesłuchaniu możesz złożyć do akt wniosek o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wówczas Policjant dołączy do akt Twój wniosek i wysle go wraz z aktami sprawy do Prokuratury. Następnie Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy może:

 1. złożyć do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

  lub

 2. jeżeli uzna, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego wysyła do Sądu zwykły akt oskarżenia.

Jeżeli jednak Prokurator nie przychyli się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wówczas możesz złożyć przedmiotowy wniosek bezpośrednio do Sądu.

Główną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest to, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku, sprawca przestępstwa, w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Czy w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. możne ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak podejrzany o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. powinien przygotować się do przesłuchania na Policji?

Celem wstępu należy wskazać, iż jedną z pierwszych czynności procesowych z udziałem sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. jest jego przesłuchanie na Policji w charakterze podejrzango. Innymi słowy, to właśnie wtedy kierującemu jest przedstawiany zarzut z art. 178a § 1 k.k. Dlatego też etap ten jest bardzo ważną czynnością procesową, gdyż na przesłuchaniu na Policji podejrzany ma możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących popełnionego przez niego przestępstwa. Jest to o tyle istotne, gdyż Sąd rozpoznający sprawę jeszcze przed terminem rozprawy lub posiedzenia będzie mógł poznać okoliczności popełnionego czynu, właściwości i warunki osobiste sprawcy, jakie konsekwencje spowoduje dla niego i jego rodziny wydanie wyroku skazującego oraz orzeczenie  zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dlatego też w niniejszym artykule opiszę kwestię przygotowania się podejrzanego do przesłuchania. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż podejrzany może przygotować sobie konspekt wyjaśnień, tzn. zastanowić się nad okolicznościami, które chce wskazać w swoich wyjaśnieniach. W sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. podejrzany, który chce złożyć wyjaśnienia, powinien przede wszystkim skupić się na opisaniu:

 • okoliczności, w jakich prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących,

 • okoliczności, które spowodowały, iż prowadził samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że musi pilnie stawić się w pracy pomimo wolnego dnia,

 • właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia, charakteru pracy, czy ma kogoś na utrzymaniu,

 • do jakich celów wykorzystuje samochód, np. praca, wożenie chorego członka rodziny na wizyty lekarskie.

Jeżeli podejrzany chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego może już na przesłuchaniu złożyć do akt wniosek o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. 

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. możne ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Niniejszy artykuł ma na celu opisanie czy sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. pomimo nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r., ma możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Otóż odpowiadając na powyższy pytanie należy wskazać, iż przepisy o warunkowym umorzeniu postępowania karnego nadal obowiązują tzn. ustawodawca cały czas przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Jedyna zmiana, która dotyczyła warunkowego umorzenia postępowania karnego polega na zwiększeniu okresu próby do 3 lat. Powyższe oznacza, że Sąd wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, może orzec okres próby na okres 1 roku, 2 bądź 3 lat. 

Zanim jednak złożysz do Prokuratury lub Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 400 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 400 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 400 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Natomiast jeżeli okaże się, że badania trzeźwości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas możesz rozważyć złożenie do Prokuratury lub Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Kiedy Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego

Jak zostało wskazane na wstępie niniejszego artykułu osoby zatrzymane za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości po dniu 18 maja 2015 r. mogą ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Innymi słowy osoby, które zostaną zatrzymane za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. pod rządami znowelizowanych przepisów, cały czas będą mogły ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd uznaje oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu, jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego. Osoba wobec, której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne zachowuje w świetle prawa status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, wówczas gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,

 • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości

 • postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia.

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Jednakże zgodnie z art. 66 § 1 k.k. warunkiem koniecznym do złożenia przez sprawcę przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego jest uprzednia niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. Innymi słowy, osoba karna za przestępstwo popełnione umyślnie nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Chyba, że poprzedni wyrok ulegnie zatarciu. Zgodnie z art. 106 k.k. „Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.”

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego:

 • sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo – w przypadku wyroku skazującego sprawca przestępstwa w okresie próby jest osobą karną za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzania pojazdów mechanicznych lub jeżeli uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat – w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest obligatoryjny i wynosi od 3 do 15 lat,

 • brak minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w przypadku wyroku skazującego minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 5.000 zł.

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wyłączenie spod zakazu prowadzenia pojazdów kategorii B, C oraz C+E prawa jazdy w przypadku prowadzenie skutera w stanie nietrzeźwości

W świetle obowiązujących przepisów ustawy karnej istnieje Sąd ma możliwość wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii prawa jazdy.

W przypadku wydania wyroku skazującego w stosunku do sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178 a § 1 k.k. orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – w myśl art. 42 § 2 k.k. – jest obligatoryjne.

Warto przy tym podkreślić, iż zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 01 lipca 2015 r. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeka się od 3 do 15 lat (przed nowelizacją zakaz prowadzenia pojazdów wynosił od 1 roku do 10 lat).

Powyższe oznacza, że Sąd uznając sprawcę przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzając mu na tej podstawie stosowną karę musi orzec w stosunku do niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obowiązek ten nałożony jest przez ustawę i pozostaje poza sferą decyzyjności Sądu.

Należy mieć jednak na uwadze, iż mimo obligatoryjnego charakteru tego rodzaju środka karnego w stosunku do sprawców przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. ustawodawca wprowadził w tym zakresie pewnego rodzaju „furtkę” dla Sądu rozpatrującego sprawę.

Dotyczy to pozostawienia do decyzji Sądu zakresu w jakim omawiany środek karny będzie zastosowany.

Świadczy o tym literalne brzmienie przepisu art. 42 § 2 k.k. w myśl którego: „Sąd orzeka na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju (…)„.

W tym miejscu należy mieć na uwadze, iż jak wskazuje praktyka orzecznicza, spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wyłącza się kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w trakcie popełnienia przestępstwa.

Stąd też, jeżeli sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. prowadził samochód osobowy do kierowania którym uprawnia kat. B prawa jazdy, wówczas odstąpienie przez Sąd od orzekania w stosunku do niego zakazu prowadzenia pojazdów kat. B byłoby niemożliwe. 

Natomiast w sytuacji gdy sprawca przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. prowadził skuter (do kierowania którym uprawnia kat. AM) możliwe jest wyłączenie spod orzeczonego w stosunku do niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B, czy C prawa jazdy.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że w praktyce o zasadności wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii decydować będzie szereg okoliczności.

Przede wszystkim w tym zakresie Sąd bierze pod uwagę stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości wpływ mają m.in.:

 • stopień nietrzeźwości (im stopień stężenia alkoholu w organizmie badanego bliższy będzie dolnej granicy stanu nietrzeźwości tj. 0,26 mg/l tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości);

 • miejsce popełnienia przestępstwa – tj. czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

 • pora popełnienia przestępstwa – czy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

 • okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego,np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • uprzednia karalność sprawcy przestępstwa;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa – w tym także wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii na sytuację osobistą sprawcy, np. ryzyko utraty zatrudnienia.

Podsumowując, należy zauważyć, że sprawca który dopuścił się przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może starać się o odstąpienie przez Sąd od orzekania w stosunku do niego zakazu prowadzenia określonych kategorii prawa jazdy (z wyjątkiem kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w chwili popełnienia przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k.). W tym celu może on złożyć wniosek o wydanie wobec niego wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego w trybie art. 387 § 1 k.p.k., w ramach którego powinien on wykazać (powołując się na przytoczone w niniejszym artykule okoliczności), że stopień społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu nie jest znaczny, zaś orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii – z uwagi np. na charakter wykonywanej pracy – stanowić będzie dla niego nadmierną dolegliwość.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., gdy najwyższy wynik badania wyniósł 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia gdy stężenie alkoholu w organizmie wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu.

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, gdyż sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. natomiast w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sprawca popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

W praktyce, przy wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, który jak można zauważyć jest wynikiem „granicznym” między wykroczeniem a przestępstwem, na kluczową kwestią jest tzw. niepewność pomiaru alkomatu.

Zauważyć bowiem należy, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest pewnym błędem, który wpływa na wynik tego badania.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia, które znajduje się w aktach każdej sprawy o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi zazwyczaj +/- 0,01 mg/l (np. Alco-Sensor IV).

Uwzględnienie niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

Przykładowo, jeśli alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0,25 mg/l;

 • 0,26 mg/l;

 • 0,27 mg/l

Zauważyć należy, że każda ze wskazanych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i w sytuacji gdy od badanego nie pobrano próbki krwi – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W tym miejscu podkreślić jednak należy, że w prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, co oznacza, że Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić niepewność pomiarową alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wartości niepewności pomiarowej 0,01 mg/l.

W związku z powyższym przy wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu Sąd powinien przyjąć, iż rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,25 mg/l.

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne – mając bowiem na uwadze fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu, przyjęcie, iż przy uwzględnieniu niepewności pomiarowej urządzenia rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wyniosło nie 0,26 mg/l lecz 0,25 mg/l skutkować powinno zmianą kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Podsumowując w przypadku gdy u kierującego najwyższy wynik badania wyniósł 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu zasadnym jest skierowanie do Sądu wniosku o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy wydział komunikacji zwróci dokument prawa jazdy kat. C i C+E w przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów osobowych?

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z najnowszą nowelizacją, która została wprowadzona w maju 2015 r. wydziały komunikacji odmawiają zwrotu dokumentu prawa jazdy kat. C i C+E w przypadku orzeczenia przez Sąd za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zakazu prowadzenia samochodów osobowych, do których uprawnia kat. B prawa jazdy.

Stąd też pojawia się pytanie czy wydział komunikacji ma rację i na jakiej podstawie odmawia zwrotu dokumentu prawa jazdy?

Otóż kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 15 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

Co więcej, zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu: przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

Dlatego też w trakcie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B, wydział komunikacji na podstawie ustawy o kierujących pojazdami, nie zwróci dokumentu prawa jazdy z kat. C i C+E. Dopiero po upływie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, do których uprawnia kat. B prawa jazdy (w przypadku wydania wyroku skazującego od 3 do 15 lat), wydział komunikacji będzie mógł zwrócić dokument prawa jazdy.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy korzystnym rozstrzygnięciem przy przestępstwie z art. 178a § 1 k.k. jest wyrażenie zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., w którym podejrzany zgadza się na wydanie wyroku skazującego oraz orzeczenie 3-letniego (lub wyższego) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kat. C i C+E prawa jazdy, skoro wydział komunikacji odmówi wydania dokumentu prawa jazdy. Co więcej, w przypadku orzeczenia 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, skazany będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy.

Należy wskazać, iż pomimo nowelizacji kodeksu karnego i wydłużenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 1 roku do 10 lat, na okres od 3 do 15 lat, ustawodawca nie znowelizował przepisów regulujących instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź jeżeli uzna, że w rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest okoliczność, iż sprawca przestępstwa, pomimo uznania go przez Sąd za winnego zarzucanego mu czynu, w świetle prawa jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Jednakże aby Sad mógł zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego muszą zostać łącznie spełnione przesłanki wskazane w art. 66 k.k., a mianowicie:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Należy wskazać, iż podejrzany, który wyraził zgodę na skazanie w bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., w którym zgodził się na wydanie wyroku skazującego oraz orzeczenie 3-letniego (lub wyższego) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kat. C i C+E, może cofnąć zgodę na skazanie. Ostateczny moment na cofnięcie zgody to posiedzenie Sądu wyznaczone celem rozpoznania wniosku Prokuratora.

Więcej na temat cofnięcia zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykułach:

Czy w przypadku wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. podejrzany o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz