Wyłączenie spod zakazu prowadzenia pojazdów kategorii B, C oraz C+E prawa jazdy w przypadku prowadzenie skutera w stanie nietrzeźwości

W świetle obowiązujących przepisów ustawy karnej istnieje Sąd ma możliwość wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii prawa jazdy.

W przypadku wydania wyroku skazującego w stosunku do sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178 a § 1 k.k. orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – w myśl art. 42 § 2 k.k. – jest obligatoryjne.

Warto przy tym podkreślić, iż zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 01 lipca 2015 r. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeka się od 3 do 15 lat (przed nowelizacją zakaz prowadzenia pojazdów wynosił od 1 roku do 10 lat).

Powyższe oznacza, że Sąd uznając sprawcę przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzając mu na tej podstawie stosowną karę musi orzec w stosunku do niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obowiązek ten nałożony jest przez ustawę i pozostaje poza sferą decyzyjności Sądu.

Należy mieć jednak na uwadze, iż mimo obligatoryjnego charakteru tego rodzaju środka karnego w stosunku do sprawców przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. ustawodawca wprowadził w tym zakresie pewnego rodzaju „furtkę” dla Sądu rozpatrującego sprawę.

Dotyczy to pozostawienia do decyzji Sądu zakresu w jakim omawiany środek karny będzie zastosowany.

Świadczy o tym literalne brzmienie przepisu art. 42 § 2 k.k. w myśl którego: „Sąd orzeka na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju (…)„.

W tym miejscu należy mieć na uwadze, iż jak wskazuje praktyka orzecznicza, spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wyłącza się kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w trakcie popełnienia przestępstwa.

Stąd też, jeżeli sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. prowadził samochód osobowy do kierowania którym uprawnia kat. B prawa jazdy, wówczas odstąpienie przez Sąd od orzekania w stosunku do niego zakazu prowadzenia pojazdów kat. B byłoby niemożliwe. 

Natomiast w sytuacji gdy sprawca przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. prowadził skuter (do kierowania którym uprawnia kat. AM) możliwe jest wyłączenie spod orzeczonego w stosunku do niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B, czy C prawa jazdy.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że w praktyce o zasadności wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii decydować będzie szereg okoliczności.

Przede wszystkim w tym zakresie Sąd bierze pod uwagę stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości wpływ mają m.in.:

 • stopień nietrzeźwości (im stopień stężenia alkoholu w organizmie badanego bliższy będzie dolnej granicy stanu nietrzeźwości tj. 0,26 mg/l tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości);

 • miejsce popełnienia przestępstwa – tj. czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

 • pora popełnienia przestępstwa – czy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

 • okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego,np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • uprzednia karalność sprawcy przestępstwa;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa – w tym także wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii na sytuację osobistą sprawcy, np. ryzyko utraty zatrudnienia.

Podsumowując, należy zauważyć, że sprawca który dopuścił się przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może starać się o odstąpienie przez Sąd od orzekania w stosunku do niego zakazu prowadzenia określonych kategorii prawa jazdy (z wyjątkiem kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w chwili popełnienia przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k.). W tym celu może on złożyć wniosek o wydanie wobec niego wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego w trybie art. 387 § 1 k.p.k., w ramach którego powinien on wykazać (powołując się na przytoczone w niniejszym artykule okoliczności), że stopień społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu nie jest znaczny, zaś orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii – z uwagi np. na charakter wykonywanej pracy – stanowić będzie dla niego nadmierną dolegliwość.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., gdy najwyższy wynik badania wyniósł 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia gdy stężenie alkoholu w organizmie wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu.

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, gdyż sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. natomiast w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sprawca popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

W praktyce, przy wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, który jak można zauważyć jest wynikiem „granicznym” między wykroczeniem a przestępstwem, na kluczową kwestią jest tzw. niepewność pomiaru alkomatu.

Zauważyć bowiem należy, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest pewnym błędem, który wpływa na wynik tego badania.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia, które znajduje się w aktach każdej sprawy o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi zazwyczaj +/- 0,01 mg/l (np. Alco-Sensor IV).

Uwzględnienie niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

Przykładowo, jeśli alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0,25 mg/l;

 • 0,26 mg/l;

 • 0,27 mg/l

Zauważyć należy, że każda ze wskazanych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i w sytuacji gdy od badanego nie pobrano próbki krwi – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W tym miejscu podkreślić jednak należy, że w prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, co oznacza, że Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić niepewność pomiarową alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wartości niepewności pomiarowej 0,01 mg/l.

W związku z powyższym przy wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu Sąd powinien przyjąć, iż rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,25 mg/l.

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne – mając bowiem na uwadze fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu, przyjęcie, iż przy uwzględnieniu niepewności pomiarowej urządzenia rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wyniosło nie 0,26 mg/l lecz 0,25 mg/l skutkować powinno zmianą kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Podsumowując w przypadku gdy u kierującego najwyższy wynik badania wyniósł 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu zasadnym jest skierowanie do Sądu wniosku o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy wydział komunikacji zwróci dokument prawa jazdy kat. C i C+E w przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów osobowych?

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z najnowszą nowelizacją, która została wprowadzona w maju 2015 r. wydziały komunikacji odmawiają zwrotu dokumentu prawa jazdy kat. C i C+E w przypadku orzeczenia przez Sąd za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zakazu prowadzenia samochodów osobowych, do których uprawnia kat. B prawa jazdy.

Stąd też pojawia się pytanie czy wydział komunikacji ma rację i na jakiej podstawie odmawia zwrotu dokumentu prawa jazdy?

Otóż kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 15 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

Co więcej, zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu: przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

Dlatego też w trakcie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B, wydział komunikacji na podstawie ustawy o kierujących pojazdami, nie zwróci dokumentu prawa jazdy z kat. C i C+E. Dopiero po upływie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, do których uprawnia kat. B prawa jazdy (w przypadku wydania wyroku skazującego od 3 do 15 lat), wydział komunikacji będzie mógł zwrócić dokument prawa jazdy.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy korzystnym rozstrzygnięciem przy przestępstwie z art. 178a § 1 k.k. jest wyrażenie zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., w którym podejrzany zgadza się na wydanie wyroku skazującego oraz orzeczenie 3-letniego (lub wyższego) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kat. C i C+E prawa jazdy, skoro wydział komunikacji odmówi wydania dokumentu prawa jazdy. Co więcej, w przypadku orzeczenia 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, skazany będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy.

Należy wskazać, iż pomimo nowelizacji kodeksu karnego i wydłużenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 1 roku do 10 lat, na okres od 3 do 15 lat, ustawodawca nie znowelizował przepisów regulujących instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź jeżeli uzna, że w rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest okoliczność, iż sprawca przestępstwa, pomimo uznania go przez Sąd za winnego zarzucanego mu czynu, w świetle prawa jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Jednakże aby Sad mógł zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego muszą zostać łącznie spełnione przesłanki wskazane w art. 66 k.k., a mianowicie:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Należy wskazać, iż podejrzany, który wyraził zgodę na skazanie w bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., w którym zgodził się na wydanie wyroku skazującego oraz orzeczenie 3-letniego (lub wyższego) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kat. C i C+E, może cofnąć zgodę na skazanie. Ostateczny moment na cofnięcie zgody to posiedzenie Sądu wyznaczone celem rozpoznania wniosku Prokuratora.

Więcej na temat cofnięcia zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykułach:

Czy w przypadku wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. podejrzany o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

O czym świadczy tendencja spadkowa stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy zatrzymanego przez Policję do kontroli trzeźwości?

Zgodnie z wiedzą toksykologiczną oraz kierowanym do wszystkich policjantów ruchu drogowego zarządzeniem Komendanta Głównego Policji dotyczącego badania trzeźwości kierowców należy przeprowadzić co najmniej dwa badania w odstępie co najmniej 15 minut. Najczęściej, celem potwierdzenia stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu alkoholu, przeprowadza się trzecie i kolejne badanie. Dzięki temu jest możliwe wyznaczenie tendencji spadkowej lub wzrastającej stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z tendencją spadkową będziemy mieli do czynienia jeśli wyniki badania będą następujące:

 1. godz. 08:00 – 0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu;

 2. godz. 8:15 – 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu;

 3. godz. 8:40 – 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na zadane w tytule artykułu pytanie należy odpowiedzieć: tendencja spadkowa stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy zatrzymanego przez Policję do kontroli trzeźwości świadczy o tym, że alkohol w organizmie badanego znajdował się już w fazie eliminacji.

Po zakończeniu spożywania alkoholu, przez około cztery godziny następuje faza absorpcji, tzn. wchłaniania alkoholu do krwi. Wtedy jego stężenie rośnie. Gdy stężenie alkoholu osiągnie maksymalny poziom – rozpoczyna się faza eliminacji, wydalania alkoholu z organizmu.

Ustalenie, że stężenie alkoholu w organizmie ma tendencję spadkową rodzi określone konsekwencje. Przede wszystkim oznacza to, że kierowca spożywał alkohol kilka godzin przed zatrzymaniem, a nie jechał bezpośrednio po jego spożyciu.

Tendencja spadkowa występuje najczęściej u kierowców, którzy jadą samochodem w godzinach porannych, natomiast alkohol spożywali w godzinach wieczornych poprzedniego dnia.

Oczywiście fakt, że w sprawie występuje tendencja spadkowa może mieć swoje zastosowanie praktyczne – w zależności od stanu faktycznego sprawy. Przedstawię to na kilku przykładach:

 • Jan Kowalski uderzył samochodem w przydrożne drzewo. Na szczęście nic się nikomu nie stało, ale na miejsce została wezwana Policja. Policjanci wykonując swoje obowiązki zbadali zawartość alkoholu w wydychanym przez Jana Kowalskiego powietrzu. Zostały uzyskane wyniki: 0,35 mg/l, a po 15 minutach 0,30 mg/l. Jan Kowalski zarzekał się, że alkoholu napił się dopiero po wypadku a przed przyjazdem Policji, gdyż był bardzo zestresowany, a butelkę po piwie wyrzucił i nie wie, gdzie ona się znajduje. W sprawie został powołany biegły toksykolog, który stwierdził, że wersja przedstawiona przez Jana Kowalskiego jest niewiarygodna, gdyż tendencja spadkowa wskazuje, że spożywał on alkohol jeszcze przed wypadkiem, a prowadząc samochód musiał znajdować się w stanie nietrzeźwości.

 • innym razem Jan Kowalski został zatrzymany do kontroli trzeźwości o godzinie 8:30 rano. Tłumaczył Policji, że spieszył się do pracy, gdyż został pilnie wezwany przez pracodawcę. Zgodnie z jego słowami, alkohol pił wieczorem. Wyniki badań stężenia alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu były następujące: o godzinie 8:30 – 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, o godzinie 8:46 – 0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, o godzinie 9:04 – 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Tendencja spadkowa świadczy o tym, że Jan Kowalski mówił prawdę – alkohol pił wieczorem, długo przed prowadzeniem samochodu. Będzie to wpływało na ocenę stopnia społecznej szkodliwości jego czynu, czyli jednej z najważniejszych okoliczności mających znaczenie dla długości zakazu prowadzenia pojazdów. Inaczej bowiem są traktowani kierowcy, którzy prowadzili samochód w stanie nietrzeźwości bezpośrednio po spożywaniu alkoholu, a inaczej ci kierowcy, którzy wsiedli za kierownicę samochodu wiele godzin po wypiciu alkoholu i na dodatek mieli ważny powód ku temu.

Podsumowując – wykazanie tendencji spadkowej stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu pozwala na ocenę, kiedy był spożywany alkohol. Jak pokazały powyższe przykłady, w niektórych sprawach ma to duże znaczenie przy określeniu, czy kierowca rzeczywiście popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub chociażby przy określaniu wymiaru środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Marciniak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Kto może dokonać kontroli trzeźwości kierujących pojazdami na drodze?

Na wstępie należy wskazać, iż podmioty mogące przeprowadzić kontrolę trzeźwości wymienione są w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Na mocy tej ustawy prawo do dokonywania kontroli trzeźwości ma:

 • Policja;

 • Żandarmeria Wojskowa oraz wojskowe organy porządkowe – w odniesieniu do kierujących pojazdami sił zbrojnych;

 • Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;

 • Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze organów celnych.

1. Policja.

Funkcjonariusze Policji mogą żądać poddaniu się badaniu kierującego pojazdem w zasadzie w każdym przypadku zarówno w przypadku rutynowej kontroli trzeźwości kierowców, w przypadku zatrzymania kierującego spowodowanego naruszeniem przepisów, czy w szczególności jeżeli był uczestnikiem kolizji czy wypadku.

Wynika to z art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:

3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2. Żandarmeria Wojskowa oraz wojskowe organy porządkowe – w odniesieniu do kierujących pojazdami sił zbrojnych.

Jeżeli chodzi o służby wojskowe, to mogą one dokonać kontroli kierujących pojazdami wojskowymi, lub żołnierzy którzy pełnią czynną służbę wojskową a kierują pojazdami innymi niż należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Wynika to z art. 129 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że

4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia policjantów określone w ust. 2.

3. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Inspekcja Transportu Drogowego może przeprowadzać kontrole tak jak funkcjonariusze Policji np. w przypadku zatrzymania kierującego pojazdem poruszającego się samochodem ciężarowym lub innego kierującego co do którego istnieje uzasadniające podejrzenie, że kieruje pod wpływem alkoholu.

Wynika to z art. 129a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że:

2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia określone w art. 129 ust. 1 i 2, w tym również wobec właściciela lub posiadacza pojazdu.

4. Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze organów celnych.

Uprawnienie do przeprowadzenia badania stanu trzeźwości przysługuje także, Straży Granicznej oraz funkcjonariuszom organów celnych, którzy mogą jej dokonać podobnie jak funkcjonariusze policji.

Wynika to z art. 129 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że:

4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5 i 7–12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.

Należy dodać, że strażnicy gminni (miejscy) oraz funkcjonariusze Straży Parku nie posiadają uprawnień do dokonywania badań trzeźwości. Jednakże muszą wezwać funkcjonariuszy Policji, którzy są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli i do momentu ich przyjazdu uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że kierują pojazdem pod wpływem alkoholu. Wynika to z art. 129f ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że:

Strażnicy straży gminnych (miejskich), strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku w związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego są obowiązani do czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Wobec powyższego należy wskazać, że wymienione służby mają obowiązek uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Podsumowując należy wskazać, że badania trzeźwości mogą dokonać funkcjonariusze:

 • Policji

 • Straży Granicznej

 • Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego

 • Organów celnych

oraz Żandarmeria Wojskowa w odniesieniu do w odniesieniu do kierujących pojazdami sił zbrojnych.

Badaniom na ustalenie zawartości alkoholu w organizmie mogą zostać poddani kierujący pojazdami, a także inni uczestnicy ruchu, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że popełnili przestępstwo lub wykroczenie będąc pod wpływem alkoholu (co najmniej w stanie po spożyciu). Badaniom trzeźwości mogą ponadto zostać poddane osoby, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem np. zamienić się miejscami wynika to z art. 129 ust 2 pkt 3 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym który mówi o tym, że Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do: żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak należy przeliczać mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi kierującego samochodem?

Celem niniejszego artykułu jest opisanie jak przeliczyć poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, jeżeli urządzenie, którym zostaliśmy przebadani podaje wynik w mg/l.

Policja, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, organy służb celnych, a w przypadku żołnierzy żandarmeria wojskowa może przeprowadzić badanie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, urządzeniami przeznaczonymi do tego celu.

Do badania trzeźwości kierujących pojazdami Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

 • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu

 • Alkometr A 2.0 – stacjonarny analizator wydechu

To dwa powszechnie używane przez Policję alkomaty służące do badania trzeźwości kierujących pojazdami, których wyniki są dowodem w sprawach karnych o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu.

Obydwa alkomaty: Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 są wyposażone w drukarkę, która drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości. Wydruki te Policjant dołącza do protokołu badania trzeźwości. Dokument ten znajduje się w aktach sprawy karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Urządzenia przenoście najczęściej podają wynik w mg/l, natomiast urządzenia stacjonarne mogą wskazać alkohol w mg/l oraz ‰ (promilach) w zależności od modelu i kategorii urządzenia.

Funkcjonariusz, po dokonaniu badania wpisuje do protokołu kontroli wynik badania zazwyczaj w takim protokole wskazywany jest wynik w mg/l.

Jak więc można go przeliczyć na promile ?

Przelicznik mg/l na promile: 1 mg/l = 2,1 ‰ (promila)

czyli wartość w mg/l trzeba pomnożyć przez 2.1 aby otrzymać promile

np. 0,25 mg/l x 2.1 = 0,525 promila

Należy wskazać, że Sąd rozpoznający daną sprawę, bierze pod uwagę wyniki jakie podaje urządzenie, którym została przebadana osoba, jeżeli urządzenie podało wynik w promilach to Sąd rozpoznający sprawę korzysta z promili, a jeżeli wynik badania trzeźwości został podany w mg/l, to wówczas Sąd posługuje się tą jednostką.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu alkomatu Alco-Sensor IV?

W celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, stosuje się najczęściej następujące urządzenia elektroniczne, znajdujące się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych zarówno Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego czy Żandarmerii Wojskowej:

a) działające na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni (Alkometr A 2.0, Alcomat, Alcotest 7110),

b) działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu (Alcotest 7410, Alcotest 7410 plus RS, Alco-Sensor IV, Alcometer SD-400 oraz AlcoQuant 3020)29,

c) wyposażone w detektor półprzewodnikowy (Alert J4X oraz obecnie bardzo popularne urządzenie bez ustnika AlcoBlow.

Alkomat Alkosensor IV jest profesjonalnym urządzeniem stosowanym przez policję, instytucje i zakłady pracy. Posiada pozytywny atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, pozytywną opinię Komendy Głównej Policji w Warszawie, a także został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar. Alkomat może współpracować zarówno z drukarką jak i z komputerem.

Można nim wykonać 2 rodzaje testów:

 • automatyczny – gdy badany jest w stanie swobodnie wydmuchnąć 1,5 l powietrza,

 • manualny – gdy badany nie jest w stanie wydmuchnąć określonej ilości powietrza.

Badanie polega na elektrochemicznym utlenianiu alkoholu w wydychanym powietrzu, które zachodzi na kontrolowanym potencjale elektrody. Zmiany napięcia i natężenia towarzyszące procesowi elektrochemicznemu są mierzone, a natężenia są proporcjonalne do stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Po zamontowaniu ustnika pierwsza wyświetlana na ekranie urządzenia informacja to temperatura, następnie urządzenie samoczynnie się zeruje, pobierając próbę powietrza z otoczenia oraz przygotowuje się do testu. W przypadku, kiedy temperatura urządzenia wykracza poza deklarowany przez producenta zakres, następuje blokada uniemożliwiająca pomiar. Chwilowe umieszczenie urządzenia w odpowiedniej temperaturze przywraca jego zdolność do badań.

Należy wskazać, że prawidłowe badanie poziomu alkoholu u kierującego pojazdem powinno być przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Tylko takie badanie kierującego pojazdem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które spełnia wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadach przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instrukcji obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Dodatkowo każde urządzenie elektroniczne powinno mieć:

a) książkę dowodowego analizatora wydechu,

b) instrukcję obsługi,

c) świadectwo wzorcowania (wcześniej – kalibracji, legalizacji, legalizacji ponownej),

d) rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 496 komendanta głównego Policji.

Należy pamiętać, że świadectwo wzorcowania jest ważne przez 6 miesięcy, niezależnie od ilości wykonanych pomiarów. Na świadectwie wzorcowania jest wskazany kolejny termin wzorcowania urządzenia.

Uwierzytelnioną kopię świadectwa wzorcowania funkcjonariusz dokonujący badania przekazuje na żądanie organu orzekającego, powinien je również mieć w czasie pełnienia służby z wykorzystaniem urządzenia i okazać na prośbę badanego.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami policjanci przy badaniu kierującego alkomatem Alco-Sensor IV powinni przestrzegać poniższych zasad:

 • przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem Alco-Sensor IV i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm³ należy dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 min.

 • W przypadku uzyskania w pomiarach wyników: w pierwszym pomiarze – równego lub większego od 0,1 mg/dm³, a w drugim – 0,00 mg/dm³ należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm³, nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

 • W przypadku uzyskania w pierwszym pomiarze wyniku równego lub większego od 0,1 mg/dm³, a w drugim – wyniku ponad 0,00 mg/dm³, ale poniżej 0,1 mg/dm³ należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm³ lub powyżej 0,00 mg/dm³, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że badany w chwili kierowania pojazdem znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.

Objętość wydechu przy badaniu dowodowym analizatorem wydechu powinna wynosić co najmniej 1,5 dm3, a czas wydechu co najmniej 3 sekundy.

Należy dodać, że jeżeli objętość wydechu nie wynosi 1,5 dm3 lub czas wydechu nie wynosi 3 sekundy to takie badanie nie może stanowić dowodu.

Wynik badania urządzeniem działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu należy zweryfikować badaniem urządzeniem Alkometr A 2.0, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego,

2) badany żąda takiego badania.

Badania Alco-Sensorem IV nie należy przeprowadzać:

a) przed upływem 15 min od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego,

b) bez ustnika (z wyjątkiem, jeśli ma taką funkcję), (ustnik jednorazowego użytku podlega wymianie przed przeprowadzeniem pomiaru, opakowanie fabryczne ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej).

Ważne jest by osoba badana przez ok 15 minut przed wykonaniem pomiaru nie piła jakichkolwiek napojów i nie spożywała posiłków oraz nie paliła tytoniu.

Na wydrukach z badania alkomatem znajdują się informacje pozwalające na sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia przez Policję badania trzeźwości kierującego samochodem. Oto one:

 • nazwa, model i numer seryjny alkomatu użytego do badania trzeźwości

 • data ostatniego wzorcowania alkomatu

 • kontrola czystości testu

 • wielkość (objętość) wydechu i czas wydechu (dotyczy alkomatów podręcznych, takich jak Alco-Sensor IV) oraz rodzaj (tryb) przeprowadzonego badania (automatyczny lub manualny)

 • data badania trzeźwości alkomatem

 • wynik badania trzeźwości alkomatem

 • dane badanego

Każda z wymienionych wyżej informacji zamieszczonych na wydruku badania trzeźwości alkomatem ma istotne znaczenie w postępowaniu karnym o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Prawidłowe badanie osoby kierującej samochodem w celu ustalenia stanu trzeźwości lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu jest traktowane jako dowód w sprawie zarówno o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jak i o wykroczenie.

Dlatego każdorazowo należy zwracać uwagę, czy bezpośrednio przed wykonanym badaniem nie spożywaliśmy posiłków, lub paliliśmy papierosów ponieważ może to mieć odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonej kontroli. Jeżeli funkcjonariusz zatrzyma nas bezpośrednio po spożyciu posiłku czy paleniu papierosów należy go o tym uprzedzić. Prawidłowe badanie może być wykonane dopiero po upływie 15 minut od spożycia.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu Alkometra A 2.0.?

Celem niniejszego artykułu jest opisanie jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierujących przy użyciu alkomatu stacjonarnego, którym jest alkomat Alkometr A2.0 oraz gdzie znajdują się informacje, dotyczące wymagań jakie muszą być zachowane przez policjantów, aby badanie alkomatem mogło stanowić wiarygodny dowód w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu.

Alkometr A2.0 przeznaczony jest do automatycznego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to urządzenie stacjonarno-przenośnym. Może być używany w pomieszczeniach zamkniętych, jak również w samochodach. Alkometr A 2.0 jest dowodowym analizatorem wydechu.

Należy wskazać, że prawidłowe badanie poziomu alkoholu u kierującego pojazdem powinno być przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Tylko takie badanie kierującego pojazdem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które spełnia wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadach przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instrukcji obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Każde urządzenie elektroniczne, które jest używane do badania kierującego pojazdem powinno mieć:

a) książkę dowodowego analizatora wydechu,

b) instrukcję obsługi,

c) świadectwo wzorcowania (wcześniej – kalibracji, legalizacji, legalizacji ponownej),

d) rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 496 komendanta głównego Policji.

Funkcjonariusze obsługujący urządzenia elektroniczne są zobowiązani do ścisłego przestrzegania warunków eksploatacji określonych w instrukcjach fabrycznych oraz zalecanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych dla danego typu urządzenia.

Alkometr A 2.0 posiada rozwiązania i zabezpieczenia konstrukcyjne gwarantujące wysoką swoistość, dokładność i precyzję pomiaru.

W związku z tym wynik badania uzyskanego za pomocą Alkometru A 2.0 jest wiarygodny dla celów sądowych, pod warunkiem że:

1. przeprowadzono i zaprotokołowano co najmniej dwa pomiary

2. pomiędzy pomiarami nie zaistniała znaczna rozbieżność w stężeniu alkoholu

3. analizator posiada ważne świadectwo legalizacji.

W przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem Alkometr A 2.0 i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm³ należy po około 15 minutach dokonać drugiego pomiaru. Jeżeli różnica między pomiarami, przy stężeniu 0,50 mg/l , jest większa niż 0,05 mg/l, a przy stężeniu przekraczającym 0,5 mg/l większa niż 10% wartości wyższego wyniku, należy wykonać i zaprotokołować trzeci oraz ew. czwarty pomiar.

Jeżeli uzyskane wyniki nie są spójne należy dokonać pobrania próby krwi. Wynika to z Zalecenia opracowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych i zatwierdzonego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w dniu 26 listopada 2004 r.

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie w swoich postanowieniach zawartych w Kryteriach i zasadach opiniowania w sprawach alkoholowych jednoznacznie uzasadnia potrzebę przeprowadzenia niezwłocznego dwukrotnego badania w celu wyeliminowania ewentualnej niesprawności urządzenia, o której może wskazywać duża rozpiętość wyników uzyskanych między dwoma niezwłocznie przeprowadzonymi badaniami. Dlatego też pamiętając o ustawowej definicji stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości, jak też wynikających konsekwencjach kierowania pojazdem w obu sytuacjach, należy zauważyć, w kwestii niezwłocznie przeprowadzonego drugiego badania w praktyce może mieć to ogromnie negatywny wpływ na prawidłową kwalifikację zarzucanego czynu.

Ważne jest by osoba badana przez ok 15 minut przed wykonaniem pomiaru nie piła jakichkolwiek napojów i nie spożywała posiłków oraz nie paliła tytoniu.

Objętość wydechu przy badaniu dowodowym analizatorem wydechu powinna wynosić co najmniej 1,5 dm3 a czas wydechu co najmniej 3 sekundy. Należy dodać, że jeżeli objętość wydechu nie wynosi 1,5 dm3 lub czas wydechu nie wynosi 3 sekundy to takie badanie nie może stanowić dowodu.

Prawidłowe badanie osoby kierującej samochodem w celu ustalenia stanu trzeźwości lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu jest traktowane jako dowód w sprawie zarówno o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jak i o wykroczenie.

Kierujący pojazdem mechanicznym, który ma zostać przebadany na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powinien zwrócić uwagę na to, żeby minimum 15 minut przed takim badaniem nie spożywać jakichkolwiek posiłków, pić napojów czy palić papierosów ponieważ może mieć to wpływ na wynik badania alkomatem. Należy dodać, że tylko badanie, które zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy tzn. taki w którym wielkość wydechu wynosi 1,5 dm3 a czas wydechu wynosi 3 sekundy, może być dowodem w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu AlcoBlow?

Alkomat AlcoBlow jest jednym z najczęściej używanych przez organy uprawnione do kontroli trzeźwości kierowców alkomatów przesiewowych. Tester ten służy do wykonywania szybkich pomiarów bez ustnika, np. kontroli kierowców przez policję na światłach. Za pomocą wskaźników LED informuje w sposób jednoznaczny, czy w wydychanym powietrzu znajduje się alkohol czy nie. Urządzenie może pracować w przedziale temperatur od -5 do 40 stopni Celsjusza.

Należy wskazać, że elektrochemiczny mikroczujnik nie reaguje na aceton, metan, pary farb czy inne substancje. Powyższe oznacza, że jeżeli w pobliżu dokonywania pomiaru unoszą się opary jednej z wymienionych wyżej substancji to nie wpłynie to na wynik badania kierującego pojazdem.

Z uwagi na działanie urządzenia, kontroli trzeźwości można dokonywać w dówch trybach pracy:

aktywny – kiedy badana osoba za pomocą odpowiednio silnego wydechu uruchamia układ pobierania powietrza,

pasywny – stosowany w momencie, kiedy badana osoba nie może lub nie chce dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza lub gdy chcemy sprawdzić zawartość pojemników na obecność alkoholu.

Trójkolorowy wskaźnik LED sygnalizuje:

 • kolor zielony – od 0,00 do 0,05‰,

 • kolor żółty – od 0,06 do 0,20‰,

 • kolor czerwony – powyżej 0,21‰.

Urządzenie AlcoBlow służy wyłącznie do wstępnej analizy ilościowo-orientacyjnej. W razie gdy w przeprowadzonym za jego pomocą pomiarze uzyskano wynik pon ad 0,00 mg/l, należy przeprowadzić badanie urządzeniem działającym na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni np. Alcometr A 2.0, więcej na ten temat w artykule Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu Alkometra A 2.0.? lub działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu np. Alco-Sensor IV, więcej na ten temat w artykule Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu alkomatu Alco-Sensor IV?

Urządzenie AlcoBlow, to urządzenie działające bez ustnika a wynik pomiaru sygnalizowany jest zaświeceniem się jednego z trzech wskaźników LED (zielony, żółty, czerwony).

Ustalenie zawartości alkoholu w organizmie uczestnika wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny, może być dokonane wyłącznie urządzeniem działającym na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni lub działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu.

Badania AlcoBlow nie należy przeprowadzać przed upływem 15 min od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego.

Prawidłowe badanie osoby kierującej samochodem w celu ustalenia stanu trzeźwości lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu jest traktowane jako dowód w sprawie zarówno o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jak i o wykroczenie.

Dlatego każdorazowo należy zwracać uwagę, czy bezpośrednio przed wykonanym badaniem nie spożywaliśmy posiłków, lub paliliśmy papierosów ponieważ może to mieć odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonej kontroli. Jeżeli funkcjonariusz zatrzyma nas bezpośrednio po spożyciu posiłku czy paleniu papierosów należy go o tym uprzedzić. Prawidłowe badanie może być wykonane dopiero po upływie 15 minut od spożycia.

Podsumowując należy wskazać, że urządzenie AlcoBlow jest urządzeniem przesiewowym., które służy do badania wstępnego. Jeżeli urządzenie wykaże obecność alkoholu w wydychanym powietrzu konieczne jest przeprowadzenie badania urządzeniami Alco-Sensor IV lub Alcometr A 2.0. ponieważ, tylko wyniki badań z tych urządzeń mogą mieć wartość dowodową, tj. stanowić dowód w procesie karnym.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości alkomatem kierującego pojazdem zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu?

W artykule zatytułowanym „Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem ?   napisałem, że prawidłowe badania trzeźwości  kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji  nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Sposób przeprowadzania przez Policję badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu został uregulowany w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr.496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu zmienionego zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

Przeprowadzenie przez Policję badania trzeźwości kierującego pojazdem w sposób niezgodny z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 469 i 738 podważa wiarygodność dowodu z protokołu badania trzeźwości.

Podważenie wiarygodności dowodu z protokołu badania trzeźwości kierującego pojazdem powinno skutkować uniewinnieniem kierującego pojazdem od zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W poprzednim artykule  zamieściłem aktualny  tekst zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia  25 maja 2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W tym artykule nadszedł czas na jego omówienie.

Zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość  w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu powinno spełniać następujące warunki:

 • zgodnie z §7 oraz  §3 ust. 6 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 alkomat użyty do badania trzeźwości kierującego pojazdem powinien być wyposażony w ustnik jednorazowego użytku. Funkcjonariusz Policji powinien otworzyć opakowanie zawierające ustnik w obecności osoby badanej. Pomiar trzeźwości kierującego pojazdem alkomatem bez ustnika jest wprawdzie dopuszczalny, ale jego wynik służy jedynie do wstępnej analizy, tzn. nie jest dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

 • zgodnie z §2 ust. 1  oraz  §3 ust. 6 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 badanie trzeźwości kierującego pojazdem powinno zostać przeprowadzone przy użyciu analizatora podręcznego działającego na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu (np. Alco-Sensor IV) albo pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni (np. Alkometr A 2.0). Dopuszczalne jest wprawdzie przeprowadzenie badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu analizatora wyposażonego w detektor półprzewodnikowy (tzw. przesiewowego), ale jego wynik nie ma wartości dowodowej, tzn. nie jest dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

 • zgodnie z  §3 ust. 2 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 w przypadku przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem alkomatem podręcznym, działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu, np. powszechnie używanym przez Policję Alco-Sensorem IV i uzyskania wyniku powyżej 0,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kolejne badanie trzeźwości tym urządzeniem powinno zostać przeprowadzone po upływie co najmniej 15 minut. Ten wymóg – zachowania co najmniej 15 minut odstępu ma za zadanie wykluczyć możliwość zawyżenia (zafałszowania) wyniku badania trzeźwości kierującego pojazdem  z powodu alkoholu resztkowego zalegającego w jamie ustnej badanego, utrzymującego się tam przez 15 minut od spożycia nawet niewielkiej ilości alkoholu (np. alkoholu zawartego w syropach na kaszel, płynach do płukania ust) Nie zachowanie odstępu 15 minut pomiędzy 1 a 2 badaniem może spowodować, że rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie kierującego pojazdem będzie znacznie niższe, np. poniżej dolnej granicy 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu od wyniku wskazanego przez alkomat

 • zgodnie z §3 ust. 5  pkt 1 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 w przypadku przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu podręcznego, działającego na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu, np. Alco-Sensora IV i uzyskania pozytywnego wyniku Funkcjonariusz Policji powinien dokonać badania trzeźwości kierowcy alkomatem stacjonarnym, np. Alkometrem A 2.0. w każdym przypadku gdy, wynik badania przekroczył 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przez kierującego pojazdem popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 k.k. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nie przewiduje tego wymogu, gdy wynik badania Alco-Sensorem IV nie przekroczy 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w. Jak widać zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie surowszych wymagań w zakresie badania trzeźwości kierującego pojazdem w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa niż wykroczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

 • zgodnie z §3 ust. 5  pkt 2 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 każdy wynik badania alkomatem podręcznym, działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu, np Alco-Sensora IV powinien zostać zweryfikowany przez Policjanta badaniem alkomatem stacjonarnym, np. Alkometrem A 2.0,  lub badaniem krwi, w każdym przypadku, gdy żąda tego kierowca poddany badaniu trzeźwości

 • zgodnie z §4 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 badanie trzeźwości kierującego pojazdem nie powinno zostać przeprowadzone przed upływem 15 minut od zakończenia spożywania przez kierującego pojazdem alkoholu lub palenia tytoniu

 • zgodnie z §5 ust. 1 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 każde badanie trzeźwości alkomatem podręcznym lub stacjonarnym Policjant powinien wpisać do prowadzonego w Komisariacie Policji rejestru badań urządzeniem użytym do kontroli trzeźwości kierującego pojazdem

 • zgodnie z §6 ust.1 pkt 2 i 3 oraz 4  zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 z przebiegu badania trzeźwości kierującego pojazdem i uzyskania wyniku co najmniej 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu Policjant ma obowiązek sporządzić protokół  na druku stanowiącym załącznik do zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu nr 496

 • zgodnie z §6 ust. 2 i 3 oraz druku protokołu stanowiącego załącznik do zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 protokół badania trzeźwości kierującego pojazdem powinien zawierać co najmniej: oznaczenie miejscowości i daty wykonania badania trzeźwości i sporządzenie protokołu stopień, imię i nazwisko Policjanta sporządzającego protokół, dane osobowe kierującego pojazdem poddanego badaniu trzeźwości, określenie przyczyny przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem ze wskazaniem jego zachowania (sposób mowy, chodu itp), oznaczenie typu i numeru alkomatu użytego do badania, wypełnioną tabelę uzyskanych wyników z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i godziny oraz minuty przeprowadzonego badania, informację o zgłoszeniu przez  kierującego pojazdem poddanego badaniu trzeźwości o zgłoszeniu żądania badania krwi, informację o zgłoszeniu przez badanego uwag do prawidłowości zabezpieczenia ustnika, podpis Policjanta przeprowadzającego badanie, podpis kierującego pojazdem poddanego badaniu trzeźwości lub informację o odmowie podpisania przez niego protokołu

 • zgodnie z §6 ust.4  zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 do protokołu badania trzeźwości dołącza się wydruki uzyskanych pomiarów z alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem 

 • zgodnie z §8 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 496 pobranie krwi kierującego pojazdem do badań na zawartość alkoholu powinno zostać przeprowadzone w każdym przypadku, gdy żąda tego kierujący pojazdem, gdy stan badanego uniemożliwia przeprowadzenie badania alkomatem, albo gdy kierujący pojazdem  nie wyraża zgody na zbadanie jego trzeźwości przy użyciu alkomatu

Każde badanie trzeźwości kierującego pojazdem, stanowiące dowód w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinno spełniać przedstawione wyżej wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

W kolejnych artykułach omówię każdy z warunków prawidłowego badania trzeźwości kierującego pojazdem i wpływ jego uchybienia na wynik postępowania karnego o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a §1 k.k. lub wykroczenie  kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87.§ 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 9 komentarzy